Готові роботи

“Оцінка прибутковості (доходності) підприємства”

Предмет Економіка підприємства
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 97
Зміст Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність доходу і прибутку, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості (доходності) підприємства дп «златодар» 2.1 Організаційно – економічна характеристика державного підприємства «Златодар» 2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку підприємства 2.3 Аналіз прибутковості і рентабельності підприємства Розділ 3 шляхи збільшення прибутковості підприємства дп «златодар» 3.1 Автоматизація аналізу прибутку як метод покращення аналітичної роботи підприємства 3.2 Шляхи збільшення прибутковості ДП «Златодар» в умовах кризи та їх економічне обгрунтування 3.3 Розрахунок ефекту від запропонованих заходів Висновки Список використаних джерел Додатки Підприємство – основна організаційна ланка народного господарювання в Україні. У відповідності із Господарським кодексом України підприємство є самостійним господарюючим уставним суб’єктом, яке володіє правами юридичної особи і здійснює виробничу, (науково дослідну) та комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку. Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовими і фінансовими ресурсами та засобами. Планомірне комбінування та використання цих факторів виробництва, організація виготовлення та реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) є основною для отримання прибутку, досягнення цілей підприємства та задоволення економічних інтересів його власників. Прибутковість і конкурентоспроможність є основними критеріями оцінки виробничо-господарської діяльності кожного підприємства. В економічному аналізі використовується кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства – це прибуток. Аналіз і оцінка прибутку здійснюється шляхом зіставлення відповідних показників з показниками попереднього звітного періоду для того, щоб визначити динаміку показників і тенденцію цієї зміни. В дипломній роботі цей аналіз, а також оцінка структури та динаміки прибутку підприємства розглянуті на прикладі підприємства ДП „Златодар”. В другому розділі дипломної роботи проведений також аналіз техніко-економічних показників діяльності ДП, аналіз рентабельності та аналіз фінансового стану підприємства. Детально розглянуті коефіцієнти, які характеризують фінансову стійкість підприємства за 2006-2008 р.р. Для даного аналізу була використана фінансова звітність ДП «Златодар». Згiдно зi Статутом метою дiяльностi ДП ”Златодар” є забезпечення iнтересiв держави щодо закупiвлi до державного матерiального резерву та державних ресурсiв зерна, сортового насiння, виробництво борошна, круп, комбiкормiв та iнших харчових та i кормових продуктiв, органiзацiя громадського харчування та iнше. Підприємство виконує весь комплекс операцій з зерном: його приймання від виробника, очищення від домішок з доведенням до відповідних кондицій, сушіння, зберігання та відвантаження споживачеві, а також промислову переробку зерна на борошно, крупу, комбікорм, з борошна виробляється асортимент хлібобулочних виробів на власному хлібозаводі та реалізується за найнижчими в регіоні цінами. Вартість майна в 2007 році зросла на 787 тис.грн. або 1,78%, але зменшилась в 2008 році на 24274,9 тис.грн. або 53,84%, в тому числі необоротні активи збільшились в 2007 році на 2475,6 тис.грн. або 6,83% і знизились в 2008 році на 24007,2 тис.грн. або 62%, оборотні активи зменшились на 1694,8 тис.грн. або 21,05% в 2007 році і в 2008 році на 258,8 тис.грн. або 4,07%, витрати майбутніх періодів збільшились в 2007 році на 2,2 тис.грн. або 32,84% і знизились в 2008 році на 4,9 тис.грн. або 55,06%. Сума власного капіталу збільшилась в 2007 році на 578,7 тис.грн. або 10,32% і в 2008 році на 202,9 тис.грн. або 3,28%, цільові надходження і фінансування збільшились на 998,2 тис.грн. або 61,39% в 2007 році, а в 2008 році знизились на 1004,2 тис.грн. або 38,27%, поточні зобвязання зменшились в 2007 році на 793.ю9 тис.грн. або 2,14% і на 23469,6 тис.грн. або 64,7% в 2008 році. Дохід від реалізації з ПДВ зріс в 2007 році на 134348,2 тис.грн. або 462,7%, а в 2008 році зменшилаьс на 124464 тис.грн. або 76,18%, чистий дохід від реалізації продукції збільшився в 2007 році на 111956,8 тис.грн. або 462,1% і в 2008 році зменшився на 103720 тис.грн. або 76,18%, собівартість реалізованої продукції збільшилась в 2007 році на 106279 тис.грн. або 499,12% і в 2008 році зменшилась на 99012,9 тис.грн. або 77,61%, валовий прибуток підприємства збільшився в 2007 році на 5677,4 тис.грн. або 195,6% і в 2008 році зменшився на 4707 тис.грн. або 54,86%. Показник собівартості на одну гривню реалізованої продукції збільшився в 2007 році на 6 коп., а в 2008 році зменшився на 6 коп., чисельність працівників зросла в 2007 році на 6 осіб або 1,32% і в 2008 році зменшилась на 73 особи або 15,8%, фонд оплати праці зріс в 2007 році на 1727,2 тис.грн. або 43,25% і в 2008 році на 1429,3 тис.грн. або 24,98%, продуктивність праці зросла в 2007 році на 241,64 тис.грн. або 455,41% і знову зменшилась в 2008 році на 211,32 тис.грн. або 71,71%, середньорічна заробітна плата збільшилась в 2007 році на 3,62 тис.грн. або 41,32% і в 2008 році на 6 тис.грн. або 48,47%. Дохід від реалізації продукції за період 2006-2007 зріс на 134348 тис. грн. і знизився на 124463,4 тис.грн. в 2008 році. При цьому податок на додану варість зріс в 2007 році на 22392 тис.грн. і знизився в 2008 році на 20744 тис.грн. Таким чином чистий дохід від реалізації продукції зріс в 2007 році на 111957 тис.грн. і знизився 2008 році на 103720 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції зростає в 2007 році на 106280 тис.грн. і знижується в 2008 році на 99013 тис.грн. Таким чином, валовий прибуток в 2007 році зростає на 5677,4 тис.грн. або 195,6% і знижується в 2008 році на 4707 тис.грн. або 54,86%. Інші операційні доходи зросли в 2007 році на 35,4 тис.грн. і зросли в 2008 році на 83 тис.грн. або 230,56%. Адміністративні витрати зросли в 2007 році на 1068,6 тис.грн. або 30,41% і зросли в 2008 році на 658 тис.грн. або 14,36%. Витрати на збут продукції знизилсь в 2007 році на 38,4 тис.грн. або 7% і виросли в 2008 році на 253 тис.грн. або 49,61%. Інші операційні витрати зросли в 2007 році на 1195,2 тис.грн. або 93,32% та на 152 тис.грн. або 6,14% знизились в 2008 році. Відповідно фінансові результати від операційної діяльності наступні: в 2006 році підприємство має прибуток в сумі 2440,4 тис.грн., в 2007 році прибуток становить 1047 тис.грн., а в 2008 році має місце збиток 4336 тис.грн. Інші фінансові доходи збільшились в 2007 році на 2,9 тис.грн. і в2008 році на 2 тис.грн. Інші доходи підприємства зменшились в 2007 році на 90,3 тис.грн. і зросли в 2008 році на 4905 тис.грн. Фінансові витрати знизились в 2007 році на 21 тис.грн. (58,33%) і зросли на 127 тис.грн. в 2008 році. Інші витрати зменшились в 2007 році на 3,5 тис.грн. і зросли в 2008 році на 31 тис.грн. Таким чином, в 2006 році підприємство має збиток в сумі 2406 тис.грн., в 2007 році прибуток до оподаткування становить 1034 тис.грн., чистий прибуток – 706 тис.грн., в 2008 році є прибуток до оподаткування в сумі 400 тис.грн. і чистий прибуток 207 тис.грн. За рахунок зниження обсягу випуску собівартість знизилась на 102073 тис.грн, за рахунок зростання цін зросла на 3060 тис.грн. Як випливає з розрахунку, зміна цін вплинула на чистий прибуток у вигляді двох складових: виручки та собівартості. При цьому вплив зміни цін на розмір чистого прибутку у складі виручки і собівартості носить різноспрямований характер: зростання виручки від реалізації сприяє зростанню чистого прибутку, а зростання собівартості сприяє зниженню прибутку. а рахунок збільшення цін чистий прибуток підприємства зріс на 414,97 тис.грн. При визначення впливу зміни фактору розмірів адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат, фінансових витрат і інших операційних витрат, слід враховувати, що це фактор зворотнього впливу стосовно прибутку - 917 тис.грн. Це означає, що перевитрата непрямих витрат призвела до зниження прибутку у звітному році на 917 тис.грн. Розрахунок впливу інших доходів і інших операційних доходів наступний: 83+2+4905 = 4990 тис.грн. Розмір чистого прибутку зріс за рахунок збільшення інших доходів і інших операційних витрат на 4990 тис.грн. Рентабельність сукупного капіталу є від’ємною величиною, в 2006 році, оскільки саме в цьому році підприємство мало збитки. В 2007 році рентабельність була невисокою і становила 2,29%, в 2008 році ще знизилась і становила 1,9%. Рентабельність власного капіталу також є відємною в 2006 році, але в 2007 році складає 11,41%, в 2008 році знижується і становить 3,24%. Рентабельність позикового капіталу та іммобілізованих активів має ту ж тенденцію, становлячи – 6,22% в 2006, 1,81% в 2007 і 1,43% в 2008 році та -6,64% в 2006, 1,82% в 2007 та 1,41% в 2008 році. Загальна рентабельність обороту в 2007 році знижується на 4,75% і зростає на 4,7% в 2008 році. Валова рентабельність продаж є позитивною величиною, але знижується в 2007 році на 5,7%, і зростає в 2008 році на 5,64%. Операційна і чиста рентабельність продаж в 2006 році є від’ємними, а в 2007 і 2008 році достатньо низькими. В третьому розділі роботи представлені пропозиції щодо збільшення прибутковості підприємства – впровадження інформаційних систем і технологій та нового обладнання – сушарки зерна, що дозволить збільшити рентабельність підприємства. Захід впровадженню сушильної камери Termak - є досить ефективним. Він збільшує обсяг виробництва на 258,9 тис. грн, і при цьому збільшує собівартість продукції на 19,97 тис. грн. Середньорічна вартість основних виробничих фондів підвищується на 100,19 тис. грн за рахунок введення нового обладнання. Поряд з цим збільшились також рентабельність продажу та основних засобів на 0,93 та 2,07 %, відповідно. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Літературні джерела дослідження прибутковості підприємства Рис. 1.2 Функції прибутку підприємства Рис.2.1 Організаційна структура підприємства Таблиця 2.1 Основні фінансово - економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Аналіз ліквідності балансу за 2006-2008 р.р. (в тис.грн) Таблиця 2.3 Показники ліквідності та платоспроможності ДП «Златодар» Таблиця 2.4 Показники фінансової стійкості ДП “Златодар» Таблиця 2.5 Показники ділової активності ДП “Златодар” Таблиця 2.6 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства Таблиця 2.7 Оцінка складу фінансових результатів Таблиця 2.8 Динаміка чистого прибутку за видами діяльності Таблиця 2.9 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку Таблиця 2.10 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2008 року Таблиця 2.11 Динаміка показників рентабельності підприємства Таблиця 2.12 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу Таблиця 2.14 Аналіз показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції Рис. 2.2 Динаміка показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції Таблиця 3.1 Вихідні дані для розрахунку Таблиця 3.2 Вихідні дані для розрахунку Таблиця 3.3 Чиста теперішня вартість грошового потоку Таблиця 3.4 Показники ефективності проекту Таблиця 3.5 Вплив заходу на основні показники діяльності підприємства До роботиє звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал
Ціна(грн.) 100
Готові роботи продаються “як є”, без подальших доробок і виправлень автором.
Отримайте роботу одним із способів:
Купити напряму у автора.
Автору прийде ваша заявка і найближчим часом він з вами зв’яжеться. Розрахунок і передача роботи відбуваються напряму. Процес отримання займає до 2-х днів. Агентство за дії сторін не відповідає.
купити
Купити з посередництвом агентства.
В такому випадку ви відправляєте гроші в агенство, а наш менеджер відправить вам готову роботу. Посередництво агентства дає можливість отримати роботу вже сьогодні. Вартість послуги: +100 грн до ціни роботи.
купити
Замовити написання на цю тему “з нуля
В такому випадку наші автори виконають роботу по вашому плану і за вимогами вашого ВУЗу. Всі подальші доробки і виправлення будуть безкоштовні. Вартість написання нової роботи вам повідомить менеджер після заповнення заявки.
Замовити “з нуля”

Замовлення

Замовлення