Готові роботи
Переклад фразеологічних одиниць

Переклад фразеологічних одиниць (ID:128375)

ПредметФілологія
Тип роботи курсова
Рік виконання 2013
Кількість сторінок 37
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….3 Розділ 1. Загальна характеристика ідіоматичних одиниць……………………..5 1.1 Поняття про ідіоми в сучасному мовознавстві…………………………...5 1.2 Принципи класифікації фразеологічних одиниць………………………..9 1.3 Місце ідіом в системі фразеологічних одиниць мови………………….18 Розділ 2. Особливості перекладу художнього тексту…………………………22 2.1 Види перекладу, типи, форми і методи роботи з ним……………………..22 2.2 Практичні аспекти перекладу художніх творів……………………………26 Висновки…………………………………………………………………………31 Список використаних джерел ……….…………………………………………33 Додатки…………………………………………………………………………...35
Ціна(грн.) 120
Зразок роботи:
Незважаючи на те, що ідіоматичні одиниці широко застосовуються в усному і писемному мовленні (художній літературі, публіцистиці, тощо), їхні структурно-семантичні особливості є недостатньо вивченими. Багато невирішених питань залишається і в теорії та практиці перекладу цих одиниць з англійської на українську мову. У вітчизняному перекладознавстві ще не існує комплексного дослідження і остаточного вирішення багатьох проблем, пов’язаних з особливостями перекладу англійських ідіом українською мовою в художніх творах, що й зумовило вибір даної теми та пояснює актуальність дослідження. Об’єктом дослідження є ідіоматичні одиниці в англійській мові. Предмет дослідження – особливості перекладу ідіом в художніх творах з англійської мови на українську. Мета роботи – проаналізувати структурно-семантичні особливості та стилістичну функцію ідіоматичних одиниць в художньому тексті, звертаючи увагу на національну своєрідність ідіом у англійській та засоби їхньої передачі українською мовою. У завдання дослідження входить укладання класифікації способів перекладу ідіоматичних одиниць, а також дослідження ідіоматичних одиниць, які належать до різних функціональних стилів, їхніх морфологічних, синтаксичних, семантичних, стилістичних властивостей. Матеріалом дослідження стали художні твори англомовних письменників 19-20 ст. та їхні переклади українською мовою. Теоретична цінність дослідження зумовлена необхідністю подальшого вивчення усіх типів фразеологічних одиниць в світі розвитку фразеологічної теорії. Результати, отримані в ході даного дослідження, можуть бути використані в теоретичному курсі лексикології, стилістики, теорії і практики перекладу, на практичних заняттях з англійської мови на різних рівнях навчання. В цьому і полягає практичне значення роботи. В ході проведення даного дослідження були використані наступні методи: дескриптивний, дистрибутивний, контекстно-семантичний метод, методи компаративного та кроскультурного аналізу. Приклади з художньої літератури відомих британських та американських авторів XІX-XX ст. добиралися методом суцільної вибірки. Мета та завдання дослідження визначили його структуру. Робота складається зі вступу, у якому окреслюються межі дослідження, трьох розділів, кожен з яких завершується висновками, загальних висновків та бібліографії, що містить -- джерел теоретичної літератури з мовознавства та теорії перекладу та -- джерел ілюстративного матеріалу. У додатках унаочнюються результати, що були отримані в ході дослідження.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет