Готові роботи
Страховий захист валютних ризиків

Страховий захист валютних ризиків (ID:285449)

РозділСтрахові послуги
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 40
Зміст ВСТУП.................................................................................................................5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ....................................................................................7 1.1. Валютний ризик як економічна категорія.................................................7 1.2. Класифікація валютних ризиків.................................................................9 1.3. Основи управління валютними ризиками та методи їх аналізу........................................................................................................................11 РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ ТА РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ..............................................................................................................16 2.1 Загальна економічна характеристика ПрАТ «ПРОСТО-страхування».............................................................................................................16 2.2 Аналіз фінансового стану страхової компанії.........................................17 2.3 Інші методи захисту від валютних ризиків.............................................20 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ-УЧАСНИКАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ...........................24 3.1. Аналіз світового досвіду управління ризиками мінливості валютного курсу..........................................................................................................................24 3.2. Особливості управління валютними ризиками субєктів господарюванння і комерційних банків на сучасному етапі ринкових перетворень в Україні..............................................................................................26 ВИСНОВКИ.................................................................................................32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...............................................34 ДОДАТКИ  
Ціна(грн.) 40
Зразок роботи:
Актуальність теми. Одним із важко передбачуваних ризиків є валютний ризик. Його виникнення пов`язане з короткостроковими чи довгостроковими коливаннями курсу валют на фінансовому ринку. Цей вид ризику характерний для підприємств, які купують чи продають товари за іноземну валюту в Україні чи за кордоном, мають мережу філій і представництв за межами країни чи здійснюють операції з валютою. Будь-яке підприємство, що має справу з іноземною конкуренцією на внутрішньому ринку, стикається з валютними ризиками. В основі виникнення валютних ризиків лежать коливання валютних курсів, і ці коливання відбуваються непередбачено як убік збільшення, так і убік зменшення, внаслідок чого імовірність незапланованих збитків чи прибутку досить велика. Тому підприємства повинні досить серйозно відноситись до проблеми керування валютними ризиками. Метою курсової роботи є дослідження теоретичних і практичних аспектів валютного ризику та його впливу на діяльність економічних суб’єктів. Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань: 1) дослідити сутність та значення валютних ризиків 2) визначити сучасні підходи щодо управління ризиками на вітчизняних підприємствах 3) вивчення впливу валютного ризику на діяльність господарюючих суб’єктів; 4) розгляд існуючих можливостей страхування валютного ризику. 5) дослідити характеристику світового досвіду управління ризиками мінливості валютного курсу Об’єктом дослідження є страховий захист валютних ризиків. Предметом є теоретичні аспекти виникнення валютних ризиків. Для досягнення поставленої мети застосовувалися наступні методи дослідження: діалектичний - при розкритті сутності валютних ризиків; аналіз - для оцінки загальної характеристики страхової компанії; системний аналіз - для характеристики фінансового стану страхової компанії; абстрактно-логічний - при формулюванні висновків і наданні пропозицій; графічний - для надання наочності й схематичної ілюстрації наукового матеріалу. Інформаційну базу дослідження складають законодавчі та нормативні акти, що стосуються питання оборотних активів, статистичні матеріали, періодичні видання, наукові статті та фінансова звітність підприємства.

Замовлення

Замовлення