Готові роботи
Стан та перспективи розвитку майнового страхування в Україні

Стан та перспективи розвитку майнового страхування в Україні (ID:308101)

ПредметСтрахові послуги
Тип роботи курсова
Рік виконання 2019
Кількість сторінок 41
Зміст Зміст ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ 4 1.1. Економічна сутність майнового страхування та його принципи 4 1.2. Види майнового страхування та їх характеристика 7 1.3. Механізм майнового страхування в Україні 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОВЕДЕННЯ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ (на прикладі ПрАТ «Провідна») 15 2.1. Загальна характеристика страхової компанії 16 2.2. Аналіз показників фінансового стану страхової компанії 18 2.3. Аналіз майнового страхування в структурі страхового портфелю страхової компанії 33 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 37 3.1. Шляхи розв'язання проблем страхування майна в Україні 37 3.2. Шляхи вдосконалення майнового страхування в Україні 39 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 41
Ціна(грн.) 550
Зразок роботи:
Актуальність теми. Становлення в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури пов'язані з появою великої кількості самостійних суб'єктів підприємництва, які діють на свій страх та ризик. Реальна загроза банкрутства та жорстка конкуренція призводять до необхідності застосування ринкових методів захисту від невизначеності їх існування у перспективі та методів відшкодування можливих теперішніх втрат. У зв'язку з цим вага майнового страхування так і страхування в загальному, як недержавного механізму зниження ризику підприємницької діяльності та соціального захисту громадян значно підвищується. В сучасному світі майнові інтереси як фізичних, так і юридичних осіб постійно знаходяться в стані ризику, а майнове страхування виступає у ролі засобу захисту, за допомогою якого мінімізується негативний вплив різноманітних явищ у суспільному житті і здійснюється превентивність чи повне усунення небажаних наслідків ризиків. Теоретичні та практичні аспекти майнового страхування досліджувались у роботах вітчизняних науковців: В. Д. Базилевича, Н. Н. Внукової, О. Д. Вовчак, С. С. Осадця, О. Д. Заруби та ін. Вагомий внесок у розробку фундаментальних питань теорії та практики страхування майна зробили також західні вчені: А. Манес, Д. Бланд, Дж. Діксон, В. Гейльман, В. Гаврийський, Д. Фарні. Таким чином, обєктивна необхідність існування та розвитку майнового страхування в державі, викликана тим, що воно є ефективним та раціональним засобом захисту майнових інтересів як населення, так і господарюючих структур, а пріоритетність цього виду страхування у системі страхових відносин зумовлена тим, що майно є джерелом соціально-економічного розвитку, важливою та невідємною складовою національного багатства держави та характеристикою її економічної могутності це і зумовило актуальність теми дослідження курсової роботи. Метою курсової роботи є аналіз стану і перспектив розвитку майнового страхування в Україні. Завдання роботи: 1) визначити економічну сутність майнового страхування та його принципи; 2) охарактеризувати види майнового страхування; 3) дослідити механізм майнового страхування в Україні; 4) здійснити загальну характеристику страхової компанії; 5) провести аналіз показників фінансового стану страхової компанії; 6) здійснити аналіз майнового страхування в структурі страхового портфелю страхової компанії; 7) визначити шляхи розв'язання проблем страхування майна в Україні; 8) запропонувати шляхи вдосконалення майнового страхування в Україні. Об'єктом курсової роботи є стан майнового страхування в Україні. Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти проведення майнового страхування в Україні. При написанні роботи були використані наступні методи дослідження: економічного аналізу, синтезу, порівняння, аналогії, наукової абстракції, індукції, дедукції, спостереження, групування, узагальнення, прогнозування. Інформаційною базою є звітність страхової компанії, статті та періодичні видання, книги по тематиці майнового страхування, статистичні дані та інша інформація з електронних ресурсів.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет