Готові роботи
Створення ортофотоплану місцевості на основі матеріалів аерозні- мання з використанням програмно-технічного комплексу «Дельта-32»

Створення ортофотоплану місцевості на основі матеріалів аерозні- мання з використанням програмно-технічного комплексу «Дельта-32» (ID:195164)

РозділАвтоматизація технологічних процесів
Тип роботи курсова
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 40
Зміст Вступ Розділ 1. Побудова перспективних зображень та визначення геометрич- них властивостей аерофотознімків 1.1 Знімок як центральна проекція. Побудова перспективних зображень 1.1.1 Побудова зображення прямої, що знаходиться в предметній площині 1.1.2 Побудова зображення вертикальної прямої 1.1.3 Побудова зображення куба довільно розташованого в предметній пло- щині 1.2 Геометричні характеристики аерофотознімка 1.2.1 Визначення масштабу знімка 1.2.2 Зміщення точок на аерознімку під впливом кута нахилу 1.2.3 Зміщення точок на знімку за рельєф місцевості Розділ 2. Створення ортофотоплану місцевості 2.1 Теоретичні основи цифрового ортофототрансформування 2.2 Технологічна схема камеральних робіт при створенні цифрових ортофо- топланів та ортофотокарт 2.3 Технологія побудови ЦМР та виготовлення ортофотоплану з використан- ням фотограмметричного комплексу «Дельта 32» 2.3.1 Формування файлів опису знімальної камери та опорних точок 2.3.2 Орієнтування знімків 2.3.3 Побудова ЦМР та представлення рельєфу способом інтерполяції гори- зонталей 2.3.4 Виконання ортофототрансформування 2.3.5 Оформлення ортофотоплану Загальні висновки і рекомендації
Ціна(грн.) 100
Зразок роботи:
Фотограмметрія вивчає властивості фотозображення, методів його отримання і вимірювання, розробку приладів для вимірювання і перетворен- ня фотознімків. Дистанційне зондування землі (ДЗЗ) - це спосіб отримання інформації про земну поверхню та розташовані на ній об'єкти шляхом реєстрації елект- ромагнітного випромінювання, що відбивається від них, без безпосереднього контакту. Досить часто, говорячи про дистанційне зондування, мають на ува- зі знімання землі з космосу. Між тим до цього способу збору даних відно- ситься і аерофотознімання, і повітряне лазерне сканування. Дані, отримані шляхом дистанційного зондування землі з космосу та повітряного знімання, знаходять досить широке застосування в різних сферах діяльності: - створення та оновлення карт; - кадастр, планування та управління територіями; - екологічний та природоохоронний моніторинг; - оцінка стану сільськогосподарських культур; - контроль стану лісів; - геологічні дослідження, розвідка корисних копалин. Цифрова модель рельєфу – це тривимірне, топографічне представлення деякого фрагмента земної поверхні. З її допомогою виконується моделюван- ня рельєфу з урахуванням його природних характеристик і умов, а також зв'язків між об'єктами, розташованими на земній поверхні. Виконання даної курсової роботи полягає у створенні ортофотоплану місцевості на основі аерофотознімків з використанням фотограмметричної станції «Дельта 32». Створення ортофотоплану включає в себе: підготовчі роботи; фотограмметричне згущення опорної мережі; виготовлення ортофо- топлану. Результатом роботи буде схема побудови перспективного зображення куба та ортофотоплан місцевості з нанесеними і підписаними горизонталями.

Замовлення

Замовлення