Готові роботи
Становлення та розвиток бухгалтерської звітності

Становлення та розвиток бухгалтерської звітності (ID:127106)

РозділЗвітність підприємств
Тип роботи курсова
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 60
Зміст ЗМІСТ Вступ ............................................................................................................. І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.......................................................................... 1.1. Еволюція бухгалтерської звітності на території сучасної України...... 1.2. Сучасний стан нормативного і методичного забезпечення фінансової звітності..................................................................................................................... 1.3. Перспективи розвитку бухгалтерської звітності в умовах запровадження Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ)........... ІІ. практична Частина.......................................................................... Вихідні дані..................................................................................................... Журнал реєстрації господарських операцій................................................. Шахова та оборотно-сальдова відомість....................................................... Баланс............................................................................................................... Звіт про фінансові результати........................................................................ Звіт про рух грошових коштів....................................................................... Звіт про власний капітал................................................................................ Примітки до фінансової звітності................................................................. ВИСНОВКИ.................................................................................................... СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ................................................................................. ДОДАТКИ........................................................................................................
Ціна(грн.) 100
Зразок роботи:
Завдання до практичної частини: 1) На підставі господарських операцій скласти журнал реєстрації господарських операцій за 20Х1 рік та всі необхідні для складання фінансової звітності регістри поточного обліку; 2) Скласти річну фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності) за звітний 20Х1 рік. Рекомендації щодо заповнення статей (рядків) бухгалтерських звітів наведено в Додатках Е – І; 3) Проаналізувати основні показники бухгалтерської звітності, зробити висновки про фінансовий стан, результати господарської діяльності та рух грошових коштів підприємства за 20Х1 рік. 4) Звітність повинна бути складена в електронному форматі з використанням одного з пакетів: Microsoft Excel або M.E.Doc Для вирішення завдання надані такі вихідні дані (за варіантами) : Опис діяльності підприємства; Залишки на рахунках підприємства на 31.12.20ХХ р. Господарські операції за грудень місяць 20Х1 р. Додаткова інформація, необхідна для складання річної фінансової звітності. Опис підприємства Підприємство створено у формі відкритого акціонерного товариства з розміром статутного капіталу 500 тис. грн. Статутний капітал складається з 500000 простих акцій номінальною вартістю 1 грн. Статутний капітал товариства сформовано без участі іноземного капіталу. Назва підприємства, його форма власності, сфера діяльності та реквізити необхідні для заповнення титульної сторінки фінансової звітності містяться у Додатку Г. Середньооблікова чисельність робітників на 1 січня 20Х1 року – 101 чоловік. Дочірніх компаній і філіалів організація не має. Бухгалтерський облік підприємство веде на самостійному балансі. Облік активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій протягом звітного року проводився методами і на основі принципів ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV, відповідно до положень (стандартами) бухгалтерського обліку, Планом рахунків і Інструкції його використання на підставі затвердженого підприємством наказу «Про облікову політику». Розрахунково-касове обслуговування здійснює банк «ХХХ» (Додаток Г). Основним видом діяльності підприємства є оптова і роздрібна торгівля товарами широкого споживання, у тому числі продовольчими і непродовольчими товарами. Товари реалізуються на території України. Окрім торгівельної діяльності підприємство здійснює операції купівлі-продажу цінних паперів, надання в позику тимчасово вільних коштів юридичним особам, та інші. Залишки на рахунках підприємства на 31.12.20ХХ р. склали, грн.: № варіанту Балансові рахунки 1 2 3 4 5 Грошові кошти і їх еквіваленти в національній валюті, у тому числі каса 240000 5000 220000 4000 178000 2500 210000 2000 277000 2000 Розрахунки з покупцями і замовниками 250000 270000 270000 290000 290000 Основні засоби 380000 400000 450000 420000 450000 Товари - 1000 одиниць 28200 28200 29000 25000 28000 Розрахунки по оплаті праці 2200 2200 2200 3000 2500 Нерозподілений прибуток 28000 28000 24000 22000 25000 Статутний капітал: 500000 простих акцій номінальною вартістю 1грн. 500000 500000 500000 500000 500000 Додатковий вкладений капітал (підписка на акції по 1,3 грн. за акцію) 150000 150000 150000 150000 150000 Інший додатковий капітал 20000 40000 30000 20000 10000 Резерв сумнівних боргів 20000 20000 20000 29000 29000 Розрахунки з постачальниками і підрядниками 251000 261000 264800 286000 276500 Розрахунки по податках і платежах 11000 1000 1000 6000 5000 Розрахунки з учасниками 10000 20000 20000 15000 16000 Довгострокові інвестиції, що враховуються по методу участі в капіталі 80000 80000 80000 80000 80000 Поточні фінансові інвестиції 58000 68000 71000 54000 24000 Знос основних засобів 52000 52000 60000 30000 30000 Неоплачений капітал 160000 160000 150000 140000 130000 Довгостроковий кредит банку 140000 140000 140000 140000 220000 Резервний капітал 12000 12000 16000 18000 15000 Господарські операції підприємства за звітний період та додаткова інформація, необхідна для складання річної фінансової звітності. Варіант № 3 У 2011 році проведені наступні господарські операції: 1. Нарахована амортизація основних засобів в сумі 3000 грн. 2. Погашена заборгованість із заробітної плати за 2010р. Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу з розрахунку 2000 грн. в місяць. За грудень місяць зарплата ще не виплачувалася. Проведені усі утримання і нарахування відповідно до законодавства. 3. Оприбутковано товари - всього 1600 одиниць (без ПДВ) : 500 од. по 30 грн. 500 од. по 32 грн 600 од. по 35 грн. 4. Перераховані грошові кошти в оплату за оренду офісу за 2000 рік 12000 грн. (1000 х 12) 5. Списана безнадійна дебіторська заборгованість в сумі 18000 грн. 6. Видано Івочкіну В.Г., працівникові відділу збуту, грошові кошти на витрати на відрядження з каси підприємства в сумі 2600грн., а заборгованість перед постачальниками за отримані товари зменшилася на 6000грн. 7. Повністю погашена заборгованість за підписані, але неоплачені акції. 8. Проведена інвентаризація запасів - виявлені запаси товарів у кількості 500 одиниць, чиста вартість реалізації яких складала 40 грн. за одиницю. 9. Погашена заборгованість по податку на прибуток за 20ХХ рік. 10. Витрати на збут склали 32416,80 грн., в т.ч. витрати на транспортування товарів - 3000 грн., витрати службові відрядження працівників збуту - 2800 грн., амортизація основних засобів - 2000 грн., витрати на оплату праці - 18000 грн. Проведені усі утримання (? %) і нарахування (? %) на заробітну плату відповідно до законодавства. 11. Виплачені дивіденди учасникам за 20ХХ рік. 12. Нараховано резерв по сумнівних боргах 13. ВАТ «Факел» отримало 300000 грн. чистого прибутку за 20Х1 рік і виплатило дивіденди в сумі 50000 грн. власникам простих акцій. 14. Придбані поточні фінансові інвестиції на суму 10000 грн. 15. Реалізовані товари за ціною 60 грн. за од. на суму 180000 грн. (з ПДВ). 16. Нараховані і виплачені відсотки по довгостроковому кредиту в сумі 22000 грн. одночасно з частковим (на 40000 грн) погашенням цього кредиту. 17. Визначені фінансові результати діяльності підприємства за 20Х1 рік 18. За даними звіту про фінансові результати нараховано податок на прибуток за ставкою, згідно з ПКУ - ? %. Допускається, що тимчасові різниці дорівнюють 0. 19. Зроблені відрахування до резервного фонду у розмірі 5% суми чистого прибутку, заробленого в 20Х1 році. 20. Оголошені дивіденди за 20Х1 рік в суму 30% від чистого прибутку за 20Х1 рік. Облікова політика ПАТ «Сесія» Собівартість запасів визначається по методу ФІФО Резерв сумнівних боргів створюється у розмірі 8% від первинної вартості дебіторської заборгованості за розрахунками з покупцями. Основні засоби відбиваються у балансі за первинною вартістю за вирахуванням нарахованого зносу. Амортизація нараховується прямолінійним способом. Запаси відбиваються у балансі по меншій з двох оцінок між собівартістю і чистою вартістю реалізації.

Замовлення

Замовлення