Готові роботи
Звітність підприємства (Варіант 4)

Звітність підприємства (Варіант 4) (ID:67895)

ПредметЗвітність підприємств
Тип роботи курсова
Рік виконання 2013
Кількість сторінок 47
Зміст Вступ І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.1. Сутність, призначення та вимоги до фінансової звітності. Класифікація звітності 1.2. Нормативно-правове регулювання порядку складання звітності . 1.3. Фінансова звітність підприємства 1.4. Статистична звітність підприємства громадського харчування ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Завдання до практичної частини: 1) Скласти баланс підприємства станом на початок звітного 20Х1 року; 2) На підставі проведених операцій, наведених у журналі господарських операцій за 20Х1 рік, заповнити оборотну-сальдову відомість; 3) Скласти фінансову (бухгалтерську) звітність (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності) за звітний 20Х1 рік. Рекомендації щодо заповнення статей (рядків) бухгалтерських звітів наведено в Додатках А – Г; 4) Проаналізуйте всі можливі (основні) показники бухгалтерської звітності, зробить висновки про фінансовий стан, результати господарської діяльності та рух грошових коштів підприємства за 20Х1 рік (Додаток Д). Опис підприємства Повна назва організації – ВАТ «Сесія». Юридична адреса підприємства у Додатку Б. Підприємство «Сесія» створено у формі відкритого акціонерного товариства з розміром статутного капіталу 500 тис. грн. Статутний капітал складається з 500000 простих акцій номінальною вартістю 1 грн. ВАТ «Сесія» має статус юридичної особи, бухгалтерський облік веде на самостійному балансі. Дочірніх компаній і філіалів організація не має. Облік активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій протягом звітного року проводився методами і на основі принципів ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV, відповідно до положень (стандартами) бухгалтерського обліку, Планом рахунків і Інструкції його використання на підставі затвердженого підприємством наказу «Про облікову політику». Розрахунково-касове обслуговування ВАТ «Сесія» здійснює банк «ХХХ» (Додаток Б). Висновки Список використаних джерел Додатки
Ціна(грн.) 100

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет