Готові роботи
Удосконалення системи управління персоналом на підприємстві

Удосконалення системи управління персоналом на підприємстві (ID:118755)

РозділУправління персоналом
Тип роботи бакалаврська
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 97
Зміст ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичні основи системи управління персоналом на підприємстві 1.1. Управління персоналом в системі сучасного менеджменту 1.2. Методи та зміст управління персоналом 1.3. Аналіз основних підходів до управління персоналом 1.4. Закордонний та вітчизняний досвід управління персоналом на підприємствах Розділ 2. Аналіз системи управління персоналом ТОВ «Агростем» 2.1. Характеристика ТОВ «Агростем» як суб’єкта господарювання 2.2. Оцінка фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агростем» 2.3. Ефективність системи управління персоналом ТОВ «Агростем» Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління персоналом на підприємстві ТОВ «Агростем» 3.1. Напрями вдосконалення системи управління та навчання персоналом ТОВ «Агростем» 3.2. Розробка методики та процесу оцінки персоналу на підприємстві ТОВ «Агростем» 3.3. Удосконалення системи мотивації робітників на ТОВ «Агростем» Висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки
Ціна(грн.) 350
Зразок роботи:
Управління персоналом на сучасних вітчизняних підприємствах засноване на тому, що люди в процесі трудової діяльності розглядаються одночасно в якості працівників, які забезпечують реалізацію економічних цілей підприємства, і як особистості, що належать до єдиної організаційної системи. Успіх роботи підприємства залежить від конкретних людей, їх знань, компетентності, кваліфікації, дисципліни, мотивацій, здатності вирішувати проблеми, сприйнятливості до навчання. Тому для того, щоб підприємство функціонувало ефективно, необхідно правильно організувати працівників, при цьому постійно контролюючи їх діяльність, використовуючи різні ефективні методи управління персоналом, засновані на наукових законах. Побудови ефективної системи управління персоналом – найважливіший інструмент розвитку сучасного підприємства. Проблеми вдосконалення системи управління персоналом підприємства завжди знаходились у центрі уваги вітчизняних та закордонних науковців та спеціалістів. На сьогодні, наукові дослідження в галузі управління персоналом пов’язані передусім з методами добору, навчання і перепідготовки кадрів, а також з проблемами зайнятості, ефективного використання робочого часу й обладнання, процедурами врегулювання трудових конфліктів, новими поглядами на систему матеріального стимулювання працівників, відмовою від традиційних форм оплати, заснованих на жорсткому нормуванні. Проблемам системи управління персоналом присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них слід виділити: М.Д. Виноградський, Н.М. Давиденко, А.Я. Кібанова, А.М. Колот, О.В. Крушельницька, Є.В. Маслова, М.Х. Мескон, Ф. Хедоурі, Ф.І. Хміль, Ю.А. Ципкіна та багатьох інших. Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління персоналом на ТОВ «Агростем». Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання: 1) розкрити місце управління персоналом у системі сучасного менеджменту; 2) узагальнити методи управління персоналом; 3) здійснити аналіз основних підходів до управління персоналом; 4) розкрити вітчизняний та закордонний досвід управління персоналом; 5) охарактеризувати діяльність ТОВ «Агростем»; 6) здійснити оцінку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агростем»; 7) розрити ефективність системи управління персоналом ТОВ «Агростем»; 8) розкрити сучасні тенденції в організації праці і управлінні персоналом організації; 9) здійснити аналіз можливості застосування передового досвіду в управлінні персоналом на ТОВ «Агростем»; 10) розробити пропозиції щодо покращення системи управління персоналом ТОВ «Агростем». Предметом дослідження у дипломній роботі виступає сукупність теоретичних і практичних аспектів удосконалення системи управління персоналом на підприємстві, об’єктом — господарська діяльність ТОВ «Агростем». Методи дослідження: аналіз літературних джерел за тематикою, а також емпіричні методи досліджень - контент-аналіз документів ТОВ «Агростем», методи порівняльного аналізу. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій та додатків. У першому розділі узагальнено теоретичний матеріал: управління персоналом в системі сучасного менеджменту, методи та зміст управління персоналом, аналіз основних підходів до управління персоналом та вітчизняний і зарубіжний досвід управління персоналом на підприємствах. У другому розділі, на основі досліджуваного підприємства - ТОВ «Агростем», проводиться оцінка фінансово-господарської діяльності та системи управління персоналом. У третьому розділі визначено пропозиції щодо покращення системи управління персоналом на ТОВ «Агростем».

Замовлення

Замовлення