Готові роботи
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ (ID:137540)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 62
Зміст РЕФЕРАТ…………………………………………………………………….. 4 ВСТУП………………………………………………………………………... 5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ …………….. 8 1.1. Економічна сутність та особливості соціального страхування ….…… 8 1.2. Законодавча та нормативна база обліку розрахунків за соціальним страхуванням ….…………………………………………................................ 16 1.3. Теоретичні основи обліку розрахунків за страхуванням……………… 26 Висновки до розділу 1…………………………………………....................... 28 РОЗДІЛ 2. ДІЮЧА ПРАКТИКА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ РОЗРАХУНКІВ ЗА СТРАХУВАННЯМ НА ТОВ «ГАЛАТЕЯ»..……........................................................................................... 30 2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності ТОВ «Галатея»……..................................................................................................... 32 2.2. Фінансовий облік розрахунків за єдиним соціальним внеском…………………………………………………………………………. 34 2.3. Формування звітності з єдиного соціального внеску ………………….. 41 Висновки до розділу 2………………………………………………………. 47 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ З ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………………………………………… 48 3.1. Автоматизація формування звітності з ЄСВ у програмному комплексі фірми «М.Е.Док»………………………………………………………………. 48 3.2. Автоматизація формування звітності з ЄСВ у програмному продукті «СОЗ ПФ»……………………………………………………………………. 51 3.3. Удосконалення обліку і звітності з єдиного соціального внеску….. 54 Висновки до розділу 3………………………………………………………... 56 ВИСНОВКИ…..…………………………………………………………...... 58 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………. 60
Ціна(грн.) 400
Зразок роботи:
РЕФЕРАТ Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (27 найменувань) і додатків. Обсяг роботи становить 59 сторінок основного тексту, містить 25 таблиць, 12 рисунків. Мета роботи полягає у розробленні напрямів удосконалення обліку та звітності розрахунків за соціальним страхуванням на підприємстві. Об’єктом дослідження був процес обліку операцій за страхуванням на підприємстві, а предметом – теоретико-методичні засади і практичні рекомендації з обліку внесків на соціальне страхування та складання звітності з єдиного соціального внеску на ТОВ «Галатея». У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти податкового обліку розрахунків за соціальним страхуванням, а саме економічну сутність та особливості соціального страхування, законодавчу та нормативну базу, облік розрахунків за страхуванням на підприємстві. У другому розділі вивчено діючу практику податкового обліку і формування звітності розрахунків за страхуванням на ТОВ «Галатея». Увагу було приділено організаційно-економічній характеристиці діяльності досліджуваного підприємства, організації фінансового обліку розрахунків за страхуванням, аналізу єдиного соціального внеску та звітності до Пенсійного фонду. У третьому розділі були узагальнені напрями автоматизації обліку та звітності за соціальним страхуванням у двох програмах: «М.Е.Док» та «СОЗ ПФ», а також наведені пропозиції до удосконалення нормативної бази з ЄСВ. Узагальнення результатів дослідження викладено у висновках до роботи. Ключові слова:соціальне страхування, єдиний внесок, облік, звітність. ВСТУП Актуальність теми. В сучасних умовах розвитку економіки країни було взято курс на зміцнення системи соціального захисту населення, а саме на: розширення та розвиток соціальної бази, підвищення соціальних стандартів життя працюючого населення, забезпечення гідного рівня життя пенсіонерів, інвалідів та безробітних. У системі соціального захисту населення найважливішим елементом виступає соціальне страхування, до складу якого належать пенсійне, страхування від безробіття та від нещасних випадків на виробництві. Як відомо з 1 січня 2011 року набрав чинності Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», в якому передбачено об’єднання функцій збору страхових внесків та контролю за їх сплатою одним органом – Пенсійним фондом України, а з 1 жовтня 2013 року єдиний внесок на соціальне страхування перераховується на рахунки органів доходів і зборів. Отже, єдиний внесок на соціальне страхування (далі – ЄСВ) – це єдиний платіж, який містить в собі кілька внесків на соціальне та пенсійне страхування. Саме тому в умовах зміни податкового та соціального законодавства країни та проведенні пенсійної реформи особливо актуально стоїть питання відображення в обліку розрахунків за соціальним страхуванням на підприємстві. Ступінь дослідження теми. За весь період існування незалежної України було написано чимало праць та наукових статей, присвячених обліку соціальних відрахувань та проблем функціонування системи соціального захисту населення, але в сучасних законотворчих процесах це питання стоїть ще гостріше. Важливу роль в дослідженні соціального страхування відіграють праці таких українських вчених, як С. І. Бандури, П. М. Василенка, В. М. Гриньової, М. Н. Кіма, А. М. Колота, В. А. Панкова, Ю. А. Саєнко, В. А. Скуратовського, В. Г.Сумцова, Г. В. Щокіна та ін. Проблеми обліку, аналізу і аудиту розрахунків за соціальним страхуванням досліджують: Ф. Ф. Бутинець, А. С. Гальчинський, В. М. Данюк, Ф. Златопольський, М. Б. Ільченко, А. А. Калина, М. І. Карлін, Г. Т. Куліков, В. Д. Лагутін, І. Ф. Ломанов, В. М. Новиков, Н. Внукова, В. Яценко, В. Плиса, В. Рудень, Н. Шаманська, С. Юрій, М. Шаварина та інші. та ін. Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у розробленні напрямів удосконалення обліку та звітності розрахунків за соціальним страхуванням на підприємстві. Відповідно до поставленої мети вирішувалися наступні завдання: – узагальнити теоретичні аспекти економічної сутності соціального страхування як об’єкта обліку; – узагальнити положення нормативної бази, яка регламентує порядок нарахування, обліку та сплати внесків на соціальне страхування в Україні; – з'ясувати особливості обліку розрахунків за соціальним страхуванням на сучасному етапі розвитку економіки; – проаналізувати діяльність, особливості нарахування, обліку, сплати та складання звітності за соціальним страхуванням на досліджуваному підприємстві – ТОВ «Галатея»; – оцінити стан організації обліку розрахунків за страхуванням на ТОВ «Галатея»; – надати рекомендації з вдосконалення обліку і звітності за розрахунками із страхування. Об’єктом є процес обліку операцій за страхуванням на підприємстві, а предметом – теоретико-методичні засади і практичні рекомендації з обліку внесків на соціальне страхування та складання звітності на ТОВ «Галатея». Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в роботі використовувалися наступні методи дослідження: історичний, системного та структурно-функціонального аналізу, порівняння, аналогії, узагальнення, економіко-статистичні, метод дедукції та індукції та ін. Зокрема, використовувались такі методи дослідження як системний аналіз – для деталізації і розчленування об’єкта дослідження на окремі важливі складові елементи; синтез – для узагальнення різних аспектів обліку і аналізу розрахунків за страхуванням; абстрагування – для формування узагальнених висновків на основі системного аналізу і синтезу теорій і практики організації системи забезпечення обліку розрахунків за страхуванням; конкретизація – для обґрунтування змісту форм облікового забезпечення; дослідження документів та реєстрів обліку за формою і змістом – для виявлення їхньої відповідності щодо інформаційної ємності адекватного вимогам стандартів; статистичні і аналітичні розрахунки; порівняння – для зіставлення даних у динаміці; групування – для визначення залежності показників одне від одного; конструктивний – для групування пропозицій результатів дослідження з обліку розрахунків за страхуванням. Інформаційну базу дослідження становили відповідні законодавчі та нормативні документи, облікові регістри та звітність ТОВ «Галатея» до Пенсійного фонду, наукові літературні джерела. Теоретичною основою дослідження слугували законодавчо-правові акти, фундаментальні положення економічної теорії та бухгалтерського обліку, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі обліку і аналізу та різні документи досліджуваного підприємства. Структура робота. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (27 найменувань) і додатків. Обсяг роботи становить 59 сторінок друкованого основного тексту, містить 25 таблицю, 12 рисунків. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ 1.1. Економічна сутність та особливості соціального страхування За умови розвитку ринкової моделі економіки дуже важливе значення має глибоке усвідомлення економічної природи і сутності загальнообов’язкового державного страхування, його об’єктивної необхідності та ролі в економічній системі держави. Соціальне страхування – гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок захворювання, втрати працездатності, щодо підтримки материнства та дитинства, та з охорони здоров'я членів суспільства в умовах безплатної медицини [4, c. 121]. Натепер у світі функціонують чотири моделі соціального страхування, що наведені в табл. 1.1. Таблиця 1.1 Моделі соціального страхування Модель соціального страхування Сутність моделі Соціально-демократична модель скандинавських країн Держава бере на себе значну частку відповідальності за соціальне страхування населення Неоліберальна модель (США) Проблеми щодо соціального страхування між підприємцями і найманими працівниками розв'язуються переважно за участю профспілок Неоконсервативна модель (Німеччина) Базується на змішаному державно-приватному розв'язанні соціальних проблем (відповідальність окремого підприємця замінена системою обов'язкової колективної відповідальності під контролем держави) Система Бевериджа (Англія, Ірландія) Головним завданням держави є соціальне страхування мінімальних доходів громадян. Джерело: складена автором за [6]. Розглянувши ці моделі, можна дійти висновку, що система соціального страхування населення в Україні найбільшою мірою відповідає німецькій моделі. Розглянемо принципи, функції та види соціального страхування, які впливають на систему її обліку. Отже, загальнообов'язкове державне соціальне страхування громадян України ґрунтується на принципах, наведених на рис 1.1. Рис. 1.1. Принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян України Джерело: складена автором на основі вивчення законодавчої бази України [15-18, 20]. Соціальне страхування покликане виконувати такі функції: – формування грошових фондів, з яких покриваються затрати, пов'язані з утриманням непрацездатних та осіб; – забезпечення певною мірою чисельності, структури трудових ресурсів; – скорочення розриву в рівнях матеріального забезпечення працюючих та непрацюючих громадян; – сприяння вирівнюванню життєвого рівня різних соціальних груп населення, не залучених до трудового процесу [2, c.43]. Необхідність соціального страхування зумовлена такими причинами: – наявністю осіб, що, з огляду на певні обставини, не працюють, отже, не можуть за рахунок заробітної плати підтримувати своє життя; – наявністю громадян, котрі є дієздатними, але не мають можливості реалізувати цю дієздатність. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування, що існують в Україні подані на рис. 1.2. Рис. 1.2. Види загальнообов'язкового державного соціального страхування Джерело: узагальнено на основі [7, с. 35]. Для повнішого розуміння порівняємо розмір та складові частини внесків на соціальне страхування в країнах Європи в табл. 1.2. Таблиця 1.2 Розмір та структура внесків на соціальне страхування в країнах Європи станом на 1 січня 2010 року *Розрахункова величина - сума ставок (не включає внески у грошових величинах та платежі за рахунок податків). Розмір внесків у зв’язку з травмами на виробництві включено за нижнім значенням. Примітки: 1) Однаковим кольором виділені збори, що справляються єдиним внеском, а також збори, що покриваються загальним внеском ( 2 колонка ), 2) «х»означає – такий збір в країні не існує, «-» інформація відсутня, 3) в дужках показано розмір ставки, що покривається в частині загального внеску. Джерело: розроблено аналітично-дорадчим центром Блакитної стрічки «Інформаційно-аналітична довідка» 2010 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://brc.undp.org.ua/img/publications/Dovidka_Social_payment_MLSP.pdf Отже, розмір внесків на соціальне страхування варіюється у країнах світу від 13, 17 % (Кіпр, Ірландія) до 45-52% в Фінляндії, Болгарії, Угорщині. Країни, в яких запроваджено загальний внесок (див. табл. 1.2), сумарний розмір відрахувань дещо нижчий і становить 17-40%. Разом з тим решта програм фінансується за рахунок податків, що є навантаженням на господарюючих суб’єктів. В 70–ті роки ХХ ст. в більшості західних країн спостерігається швидкий ріст кількості соціальних програм, розширення кола застрахованих осіб, як результат, покращується якість і зростає набір допомоги з соціального страхування і забезпечення. Цю тенденцію можна прослідкувати в табл. 1.3. Таблиця 1.3 Число країн, які застосовували різні види соціального страхування і забезпечення (по 141 дослідженій країні) Вид страхування і забезпечення 1940 р. 1949 р. 1958 р. 1967 р. 1977 р. 1987 р. Окремі види соціального страхування і забезпечення 57 58 80 120 129 141 Пенсійне забезпечення по старості, інвалідності 33 44 58 92 114 130 Страхування втрати працездатності в зв’язку з загальними захворюваннями і народженням дитини 24 36 59 65 72 84 Страхування в зв’язку з нещасним випадком на виробництві і професійним захворюванням 37 57 77 117 129 136 Страхування на випадок безробіття 21 22 26 34 38 40 Допомога сім’ї 7 27 38 62 65 63 Джерело: складено за даними сайту www.nbuv.gov.ua. Отже, загальнообов’язкове державне соціальне страхування введено з метою покриття витрат держави у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності громадян, виплатою допомоги при народженні та похованні, з безробіттям, нещасними випадками на виробництві та професійними захворюваннями, які спричиняють втрату працездатності. Єдиний соціальний внесок в Україні був введений законом «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464–VI від 08.07.2010 р., та не входить до системи оподаткування і не регулюється податковим законодавством. Розглянемо трактування визначення ЄСВ з різних джерел інформації в табл. 1.4.

Замовлення

Замовлення