Готові роботи

Бухгалтерська помилка (ID:174639)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи реферат
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 20
Зміст ВСТУП ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА І. Загальні поняття бухгалтерських помилок 1.1. Суть категорії бухгалтерська помилка 1.2. Класифікація бухгалтерських помилок ІІ. Методи виправлення бухгалтерських помилок 2.1. Основні правила виправлення помилок поточного року 2.2. Виправлення помилок минулого звітного року ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
Ціна(грн.) 70
Зразок роботи:
І. Загальні поняття бухгалтерських помилок 1.1. Суть категорії бухгалтерська помилка Записи в облікових регістрах потрібно вести уважно, охайно, без помарок та підчищень. Проте в облікових регістрах можуть бути допущені помилки, які виникають з різних причин: недбалості працівника, його низького кваліфікаційного рівня, несправності калькулятора або комп’ютера тощо. Помилки можуть бути в тексті операції, кореспонденції рахунків, арифметичних підрахунках [1, с. 357]. Спираючись на нормативну та наукову літературу, хочемо зазначити, що, нажаль, жоден із нормативних документів та літературних джерел не дає чіткого визначення цьому терміну. Не від¬найти його ні в П(С)БО 6 "Виправлення поми¬лок і зміни у фінансових звітах", ні в наказі № 88, ні в Методрекомендаціях № 356, які пояснюють правила виправлення неточностей у бухобліку. Частково розібратися з термінологією допо¬може міжнародний «родич» П(С)БО 6 — МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки". Він містить визначення помилки попередніх періодів — це пропуски чи викрив¬лення у фінансових звітах суб'єкта господарю-вання за один або кілька попередніх періодів, які виникають через невикористання або зловживання достовірною інформацією, яка: а) була наявна, коли фін звіти за ті періоди затвердили до випуску; б) за обґрунтованим очіку¬ванням могла бути отриманою та врахованою при складанні та поданні цих фінансових звітів. Такі помилки можуть бути в математичних підрахунках, у за-стосуванні облікової політики як недогляд, неправильна інтерпре¬тація фактів або шахрайство. При розгляді даного питання ми будемо використовувати наступні терміни: Дата балансу – дата, на яку складений баланс підприємства. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду. Облікова оцінка – попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами. Подія після дати балансу – подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства [3, с. 394]. Якщо узагальнити, то бухгал¬терська помилка — пропуски чи викривлення в бухдокументах (пер¬винці, регістрах, фінзвітності), що виникли через невикористання або зловживання достовірною інформацією, яка була чи могла бути отриманою та прихованою при складанні таких документів. Зауважимо, що при перегляді облікових оцінок (а вони, як відомо, ґрунтуються на припущеннях) не можна стверджувати, що через це попередньо складена звітність містить помилки. Адже на момент використання конкретної облікової оцінки беруть до уваги наявну достовірну інформацію, змінюється остання — може змінитися й оцінка.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет