Готові роботи
Облік, контроль та аналіз поточних зобов’язань

Облік, контроль та аналіз поточних зобов’язань (ID:200658)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 110
Зміст ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………....……….4 Розділ 1. Теоретико-методологічні основ обліку, аналізу і контролю поточних зобов’язань …………………………….……………………………....…………….7 1.1 Економічна сутність поточних зобов’язань, визнання та значення їх обліку, аналізу та контролю в сучасних умовах……………………………………………7 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку, аналізу та контролю поточних зобов’язань……………... 14 1.3 Організаційно-економічна характеристика ПАТ «ВОЖК»……...........……22 Розділ 2. Облік поточних зобов’язань…………………………………………….26 2.1 Організація обліку поточних зобов’язань…………………………..………..26 2.2 Аналітичний та синтетичний облік накопичення та погашення поточних зобов’язань…………………………………………………………..………...……36 2.3 Узагальнення інформації про поточні зобов’язання та методика складання звітності………………………………………………………………..……...…….44 2.4 Організація обліку поточних зобов’язань із застосуванням інформаційних технологій……………………………………………………………….……..…...55 Розділ 3. Проектування системи економічного аналізу та контролю наявності та ефективності використання поточних зобов’язань ……………………...….…...65 3.1.Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу поточних зобов’язань …………………………………….65 3.2. Розробка та апробація методики загального аналізу поточних зобов’язань………………………………………………...………………...……...72 3.3. Основні концепції контролю накопичення на погашення поточних зобов’язань…………………………………………………………………..….…..81 3.4. Організація економічного аналізу та контролю поточних зобов’язань на основі інформаційних технологій……………………………………..……….…88 Висновки і пропозиції………...…………………….…………………..………...96 Список використаних джерел……………………………………………...…….99 Додатки…. …………………………………………………………….…...……...110
Ціна(грн.) 250
Зразок роботи:
Актуальність теми. Підприємства в процесі своєї діяльності співпрацюють з юридичними й фізичними особами та державними органами. Їх взаємовідносини спричиняють виникнення зобов’язань, які являються джерелом утворення активів підприємства. Зобов’язання являються одним з основних факторів, що визначають фінансову стійкість підприємства, тому питання правильності обліку, аналізу та контролю за поточними зобов’язаннями потребує детального розгляду. Від правильної організації їх обліку залежить договір¬на і розрахункова дисципліни, оборотність оборот¬них коштів, ділова репутація суб’єкта. Тому, метою діяльності підприємства має стати не лише раціо¬нальна організація обліку зобов’язань, а й своєчас¬ний і повний їх аналіз. Проблематику обліку поточних зобов’язань підприємства досліджували чимало відомих вчених-економістів, таких як Ф.Ф. Бутинець, А. Велш Глен, Ю.А. Кузьмінський, З.В. Задорожний, Л.М. Кіндрацька, А.М. Герасимович, І.П. Житна, Б. Нідлз, С.Ф. Голов, В.Г. Гетьман, Д. Колдуелл, І.Д. Лазаришина, Б.М. Литвин, О.В. Олійник, Є.В. Мних, Я.Д. Крупка, та інші. Проведені дослідження науко¬вих праць свідчать про те, що окремі теоретичні по¬ложення щодо трактування поточних зобов’язань є дискусійними, а низка важливих аспектів класифі¬кації, визнання, оцінки, методики їх обліку, контролю та ана¬лізу потребують подальшого вдосконалення в сучасних умовах господарювання. Мета дослідження. Метою випускного кваліфікаційного проекту (роботи) є вивчення ведення обліку формування, накопичення та погашення поточних зобов’язань підприємстві, закріплення і поглиблення знань, отриманих в процесі навчання, вирішення поставлених задач та логічне їх обґрунтування, розробка певних пропозицій щодо удосконалення методики обліку поточних зобов’язань з врахуванням національних стандартів. Реалізація мети потребує формування завдань дослідження. Для досягнення мети в роботі поставлені такі завдання: - дослідити підходи до визначення поточних зобов’язань, як економічної категорії та узагальнити їх класифікаційні ознаки; - провести характеристику нормативно-правової бази та спеціальної літератури з досліджуваної теми; - визначити основні етапи організації обліку та особливості аналітичного і синтетичного обліку накопичення і використання поточних зобовязань; - охарактеризувати процес узагальнення інформації щодо поточних зобов’язань та розкриття їх у фінансовій звітності; - охарактеризувати особливості автоматизації обліку поточних зобов’язань; - визначити систему аналітичних показників, інформаційну базу та основні методи економічного аналізу поточних зобов’язань; - охарактеризувати основні концепції контролю накопичення та погашення поточних зобов’язань; - визначити основні напрямки автоматизації обліку, аналізу та контролю поточних зобов’язань; Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процеси обліку, аналізу та контролю поточних зобов’язань ПАТ «ВОЖК». Предмет дослідження. Предметом дослідження є організація та методика обліку, аналізу та контролю накопичення, формування і погашення поточних зобов’язань підприємства. Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі використовувались такі методи економічних досліджень: теоретичного узагальнення, дедукції та індукції, аналізу і синтезу – для розкриття суті зобов’язань як категорії бухгалтерського обліку; причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний – для удосконалення класифікації зобов’язань; моделювання та формалізації – для удосконалення первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку окремих видів зобов’язань та фінансової звітності; логічного моделювання, системного підходу, порівняльного аналізу – для визначення структури й динаміки поточних зобов’язань підприємств. Інформаційна база. Інформаційною базою для написання випускного кваліфікаційного проекту (роботи) стали теоретичні напрацювання українських та зарубіжних учених з питань обліку, аналізу та контролю накопичення і погашення поточних зобов’язань, періодичні статті, законодавчо-нормативні акти. Практична частина курсової роботи виконана на базі внутрішніх нормативних документів, облікових регістрів аналітичного та синтетичного обліку, фінансової звітності та іншої документації. Практична цінність одержаних результатів. Напрацювання, висновки, узагальнення, зроблені в процесі дослідження, є внеском у розвиток теорії та практики обліку й аналізу поточних зобов’язань і можуть бути застосовані у процесі гармонізації облікової системи. За результатами досліджень, проведених на основі практичних матеріалів ПАТ «ВОЖК», визначено його організаційну структуру управління та визначено особливості функціонування. В результаті розрахунків основних показників, які надають дані про економічну характеристику підприємства, встановлено, що показника чистого прибутку у 2010 р., 2013 р. та 2014 даний показник залишався на одному рівні 2299 тис. грн., 2229 тис. грн. та 2357 тис. грн. відповідно, але у 2011 р. чистий прибуток дорівнював 359 тис. грн. та у 2012 р. 384 тис. грн. Коефіцієнт оборотності основних засобів у 2014 р. дорівнював 0,4 грн. Порівняно з 2013 роком показник збільшився на 0,16 грн., проте в порівнянні з попередніми роками значення фондовіддачі зменшилось, що являється негативною тенденцією, адже це вказує на зменшення ефективності використання основних фондів. Рентабельність діяльності товариства ПАТ "ВОЖК " на протязі всього аналізованого періоду знаходилась до досить низькому рівні. Під час написання випускного кваліфікаційного проекту (роботи) у відповідності із поставленими завданнями було зроблено наступні висновки: 1. Існує велика кількість поглядів до визначення сутності поточних зобов’язань. Дослідивши різні теоретичні та методичні підходи до визнання їх сутності, ми вважаємо найдоречнішим визначення наведене в П(С)БО 11 «Зобов’язання». Ознайомившись з запропонованими класифікаціями вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, ми запропонували узагальнену класифікацію поточних зобов’язань, яка включає 17 класифікаційних ознак. Запропонована класифікація найбільш повно охоплює всі види поточних зобов’язань та дає можливість їх точного та об’єктивного відображення у обліку та фінансовій звітності. 2. Дослідженням спеціальної літератури з обліку, аналізу та контролю поточних зобов’язань встановлено, що напрацювання як вітчизняних, так і зарубіжних авторів обґрунтовано розкривають сутність методики та організації обліку поточних зобов’язань. Досліджено велику кількість наукових праць з питання визначення сутності поточних зобов’язань та їх структури, проте до цього питання немає єдиного підходу. Також чітко визначені теоретико-методологічні засади контролю та методика проведення аудиторської перевірки поточних зобов’язань. Більшість публікацій з аналізу поточних зобов’язань проектують його на методику аналізу капіталу або кредиторської заборгованості, проте питанню аналізу саме поточних зобов’язань, присвячено обмежена кількість досліджень. 3. Дослідили основні підходи до організації обліку поточних зобов’язань. Встановили, що в вітчизняному законодавстві відсутня інформація щодо видів оцінки зобов’язань, умови їх застосування та критерії їх визнання (за виключенням інформації, що поточні зобов’язання відображаються у балансі за сумою погашення). Також встановили, що на досліджуваному підприємстві в Наказі про облікову політику підприємства майже не зазначено інформації, що стосується поточних зобов’язань, окрім інформації щодо виплат працівникам. Тому ми пропонуємо вказати і, як наслідок, застосовувати наступні методи оцінок: для короткострокових кредитів банків – теперішня вартість; для податкових зобов’язань – за сумою погашення; для поточних зобов’язань за придбані товари, роботи, послуги – поточна вартість придбання; всі інші поточні зобов’язання – за сумою погашення. 4. Дослідили особливості аналітичного і синтетичного обліку накопичення і використання поточних зобов’язань та з’ясували, що цей процес на ПАТ «ВОЖК» організовано із дотриманням всіх вимог діючої законодавчої та нормативно-правової бази. Інформація про поточні зобов’язання узагальнюється в журналах-ордерах 2,3,5. Проте для цілей управлінського обліку ми запропонували нову форму журналу, який містить в собі дані про всі види поточних зобов’язань. 6. Визначили, що на ПАТ «ВОЖК» для ведення обліку використовують програму «1С: Підприємство 7.7» - це застаріла версія, проте купівля і адаптація більш нової версії програми до особливостей функціонування підприємства потребує додаткових коштів. Тому ми вважаємо, що в період економічної кризи, підприємству не доцільно збільшувати витрати на покупку і налаштування новішої версії «1С: Підприємство», проте, враховуючи її переваги, при більш сприятливій економічній ситуації, ми радимо установити нову версію даної програми. 7. Дослідили особливості аналізу поточних зобов’язань, систему аналітичних показників, інформаційну базу та основні методи економічного аналізу поточних зобов’язань. В результаті було встановлено, що існує проблема єдиної методики аналізу поточних зобов’язань, адже вбільшості її розглядають в складі методики проведення аналізу господарської діяльності підприємства або у розрізі аналізу зобов’язань в цілому. Дослідивши різні погляди на процес аналізу поточних зобов’язань, ми вважаємо найдоцільнішим дослідженням Тесленко Т.І., яка в своїх працях навела детальний алгоритм проведення аналізу поточних зобов’язань. 8. Охарактеризували найпоширеніші програмні продукти, які використовують при аналізі і контролі поточних зобов’язань, і встановили, що частка українських програм являється досить низькою. Більшість програм закордонні і потребують додаткових коштів для адаптації до українського законодавства. Тому, для аналізу та контролю поточних зобов’язаннь ми пропонуємо використовувати програму Microsoft Excel, яка вирізняється широким спектром можливостей та доступністю у використанні.

Замовлення

Замовлення