Готові роботи
ПУСКУ, Задачі №№20,45,9,24,27, МСБО

ПУСКУ, Задачі №№20,45,9,24,27, МСБО (ID:21230)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2007
Кількість сторінок 7
Зміст Завдання № 20 Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції компанії «Стар» з переоцінки основних засобів. Таблиця 2 Вихідні дані Показники Сума, дол. Первісна вартість 850 000 Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки 300 000 Відновна вартість обладнання на дату переоцінки 400 000 Завдання № 45 Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операцію з конвертації довгострокових облігацій в звичайні акції. Компанія «Силор» конвертує всі свої довгострокові облігації, реалізовані з квотою до ціни 100 %, в звичайні акції. Таблиця 3 Вихідні дані Показники Значення Номінальна вартість облігацій, дол. 650 000 Кількість звичайних акцій, шт. 20 000 Номінальна вартість акцій, дол. 30 Ринкова вартість довгострокових облігацій і звичайних акцій, дол. 550 000 Завдання № 9 Скласти консолідований баланс двох компаній за умови, що компанія «ЗАЦ» має 80% у акціонерному капіталі компанії «АБАКС». Таблиця 1 Дані для консолідації балансів материнської і дочірньої компаній, дол. Статті «ЗАЦ» «АБАКС» Основні засоби 60 000 20 000 Довгострокові активи 77 000 29000 Поточні активи 22 000 10 000 Короткострокові зобов'язання (5 000) (1 000) Поточні чисті активи 55000 19000 Всього чисті активи 50000 18000 Акціонерний капітал і резерви 65600 6000 Всього власний капітал 82 000 30 000 Проставити замість знаків питання необхідні статті і суми, здійснити необхідні розрахунки. Вказати, які статті підлягають елімінуванню. Завдання № 24 На підставі інформації про діяльність торговельної фірми «Енгл» розрахувати: – собівартість реалізованих товарів; – собівартість товарів наявних для продажу; – собівартість залишку товарів на кінець періоду. Таблиця 3 Інформація про діяльність торговельної фірми «Енгл» за січень 2005 р., дол. Показники Сума, дол. Залишок товарів на 1.01.200 р. 18 000 Дохід від реалізації товарів 1 100 000 Валовий прибуток 500 000 Операційні витрати 400 000 Вартість придбаних товарів 600 000 Знижки, отримані при придбанні товарів 30 000 Вартість повернених товарів 20 000 Фрахт, сплачений при придбанні товарів 11 000 Завдання № 27 1. Скласти розрахунок дивідендів, що підлягають виплаті за привілейованими та звичайними акціями. 2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нарахування та виплату дивідендів за привілейованими та звичайними акціями. Показники Значення 1. Дивіденди на кожну привілейовану акцію 1 2. Дивіденди на кожну просту акцію, % до номінальної вартості 25 3. Всього випущено привілейованих акцій 70 000 4. Всього випущено простих акцій 400 000 5. Номінальна вартість акції 3
Ціна(грн.) 60

Замовлення

Замовлення