Готові роботи

Бухгалтерський облік СМП (ID:232832)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 4
Зміст Для виконання завдання потрібно: 1. Скласти бухгалтерські проводки по господарським операціям, виконати відповідні розрахунки; 2. По складеним операціям заповнити Журнал обліку господарських операцій; 3. Заповнити форму скороченої фінансової звітності для суб'єктів малого підприємниц¬тва у формі Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (Баланс (форма №1-м). ЗАВДАННЯ Підприємство ТОВ «Ранок» - платник єдиного 3-відсоткового податку спеціалізується на виготовленні швейних виробів з метою їх реалізації через роздрібну мережу. На початок діяльності підприємство має необхідні основні за¬соби (ОЗ) на суму 57000 грн., малоцінні необоротні матеріальні ак¬тиви (МНМА) на суму 7200 грн. і грошові кошти у касі в сумі 10000 грн. та на рахунку у банку - 14900 грн. Все це разом становить статутний капітал підприємства. По закінченні звітного періоду процес діяльності підприємства було відображено в бухгалтерському обліку таким чином (використовуємо спрощений план рахунків). При розрахунках враховуємо, що ставку єдиного податку 3% застосовують платники ПДВ, тому при реалізації нараховуємо податкове зобов’язання: № з/п Зміст операції Сума, грн. 1. Придбано необхідні для виробництва ма¬теріали: а) надходження матеріалів від постачальника б) оплата постачальнику 20000 20000 2. Частину придбаних матеріалів передано в цех (вважається витратами) 16500 3. Нарахована амортизація основних засобів 2300 4. Нарахована заробітна плата за окладами і тарифами 6850 5. Нараховано ЕСВ 6850*0,22 = 1507 1507 6. Утримано ПДФО 6850*0,18= 1233 1233 7. Утримано військовий збір 6850*1,5/100 = 102,75 102,75 8. Відображено виплату з каси підприємства заробітної плати 6850- 1233-102,75 = 5514,25 5514,25 9. Продано виробів за готівку (касова вируч¬ка, отримана протягом місяця) 15000/6 = 2500 15000 2500 10. Отриману готівку здано на поточний раху¬нок (протягом місяця) 15000 11. Реалізовано оптовим покупцям готову продукцію 16000/6=2666,67 16000 2666,67 12. Отримано оплату від оптових по¬купців 16000 13. Обсяг продажу готових виробів визнано доходом звітного періоду 15000-2500+ 16000-2666,67 = 25833,33 25833,33 14. Нараховано єдиний податок 25833,33*3/100 = 775 775 15. Витрати виробництва в повному обсязі списуються на готову продукцію 16500+2300+6850+1507 = 27157 27157 16. Вартість готової продукції списується на зменшення доходів звітного періоду 27157 17. Фінансовий результат 25833,33- 775- 27157 = -2098,67 2098,67
Ціна(грн.) 40

Замовлення

Замовлення