Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:233091)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 10
Зміст Завдання 4.1 У грудні попереднього року підприємством з поточного рахунка перераховано за перший квартал звітного року на передплату періодичних видань (нормативно-довідкова література) в сумі 1 800 (3 600) грн. Необхідно відобразити розподіл цих витрат у поточному році та вказати кореспонденцію рахунків.  Примітка: Цифра в дужках означає можливість виконання завдання за варіантами. Завдання 4.2 На поточний рахунок у звітному місяці зарахована одержана від орендарів орендна плата за здані їм в оренду основні засоби в рахунок платежів за наступні шість місяців поточного року у сумі 90 000 (72 000) грн. Необхідно відобразити розподіл цих доходів у поточному році та вказати кореспонденцію рахунків. Завдання 4.3 У січні 20хх року сірниковим завод «Прометей» було списано виробничі запаси на витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами та освоєнням нових виробничих агрегатів, у сумі 41 700 (54 600) грн. Відобразити розподіл цих витрат на відповідні звітні періоди 20хх року (січень, лютий, ..., грудень 20хх року) і скласти кореспонденцію рахунків. Завдання 4.4 У лютому 20хх р. на швейній фабриці «Зірка» заробітна плата основних робітників склала 750 000 (150 000) грн., у тому числі: 1) робітників цеху № 1 (з пошиття чоловічих піджаків – виріб «А») – 547 500 (109 500) грн., 2) робітників цеху № 2 (з пошиття брюк чоловічих – виріб «Б») – 202 500 (40 500) грн. Загально виробничі витрати, зібрані за дебетом рахунку 91, склали 47 000 (9 400) грн. і підлягають розподілу. Визначити відсоток віднесення загальновиробничих витрат на вироби «А» і «Б», скласти кореспонденцію рахунків. Завдання 4.5 Вказати кореспонденцію рахунків на підставі наведених господарських операцій: 1. Оплачено з каси витрати майбутніх періодів (передплата за газети і журнали) 2. Проведено з поточного рахунку оплату витрат майбутніх періодів (підписка на періодичні видання) 3. Оплачено витрати майбутніх періодів підзвітною особою 4. Списано вартість використаних запасів, що використані для освоєння нової продукції 5. Здійснено попередню оплату за торговий патент, 6. Оплачено з рахунку в банку витрати майбутніх періодів, 7. Акцептовано рахунки інших організацій за послуги, що відносяться до витрат майбутніх періодів, 8. Списано на адміністративні витрати, витрати на збут відповідну частину витрат майбутніх періодів, 9. Списано частину витрат по підготовці та освоєнню виробництва на витрати звітного періоду, 10. Списано на загальновиробничі витрати звітного періоду відповідну частину витрат майбутніх періодів 11. Повернуто на склад виробничі запаси, списані раніше на витрати майбутніх періодів, 12. Включено витрати майбутніх періодів до витрат по оренді звітного періоду, 13. Включено до складу витрат майбутніх періодів відповідну частину витрат і послуг допоміжних виробництв (в галузях сезонних виробництв, при освоєнні нових виробництв). Завдання 4.6 Сформулювати зміст господарських операцій на підставі наведених кореспонденцій рахунків: Д-т 39, К-т 30 Д-т 28, К-т 39 Д-т 39, К-т 31 Д-т 39, К-т 372 Д-т 39, К-т 20 Д-т 91, К-т 39 Д-т 39, К-т 23 Д-т 92, К-т 39 Д-т 39, К-т 63 Д-т 22, К-т 39 Завдання 4.7 Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними нижче даними: № з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. Дебет Кредит 1 01.09.20хх р. приватним університетом отримана попередня оплата від студента за навчання протягом одного року 1 200 (3 600) 2 Визнання (нарахування) доходу на звітну дату (31.12.20хх р.) в частині, що відноситься до поточного місяця 1200/12 = 100 100 Завдання 4.8 Розподілити транспортно-заготівельні витрати підприємства, якщо застосовуються окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат (тобто не відбувається збільшення облікової ціни виробничих запасів). Вказати пропущені суми та кореспонденцію рахунків. № з/п Зміст Вартість запасів (рахунки 20, 22), грн. Транспортно-заготівельні витрати (окремий субрах.), грн. 1 Залишок на початок місяця 250 000 (3750 000) 55 000 (82 500) 2 Надійшло за місяць 400 000 (600 000) 80 000 (120 000) 3 Вибуло за місяць (витрачено, реалізовано...) 300 000 (450 000) 4 Залишок на кінець місяця Завдання 4.9 Затрати у незавершене виробництво на початок місяця по виробництву продукції А становили 28 000 (42 000) грн. (у тому числі: матеріали – 23 000 (34 500) грн., заробітна плата робітників – 5 000 (7 500) грн.). Протягом місяця були здійснені такі господарські операції: 1. Відпущено зі складу у виробництво матеріали – 538 000 (807000) грн., у тому числі: - на виробництво продукції А на суму – 376 000 (564 000) грн., - на виробництво продукції Б на суму – 162 000 (243 000) грн. 2. Списано матеріали, використані – 20 000 (30 000) грн., у тому числі: - для потреб цехів та інших виробництв – 11 300 (16 950) грн., - для загальновиробничих потреб – 8 700 (13 050) грн. 3. Нарахована заробітна плата – 110 000 (165 000) грн., у тому числі: - робітникам основного виробництва, зайнятим виготовленням: продукції А – 60 000 (90 000) грн., продукції Б – 20 000 (30 000) грн. - інженерно-технічному та іншому персоналу загальновиробничих підрозділів – 17 300 (25 950) грн., - адміністративно-управлінському персоналу – 12 700 (19 050) грн. 4. Нараховано знос основних засобів – 5 500 (8 250) грн., у тому числі: - загальновиробничих підрозділів – 3 400 (5 100) грн., - загальногосподарського призначення – 2 100 (3 150) грн. 5. Наприкінці звітного періоду сума адміністративних витрат списана на фінансові результати діяльності підприємства – 23 500 (35 250) грн. 6. Списана на затрати виробництва для включення до собівартості продукції сума загальновиробничих витрат – 32 000 (48 000) грн. 7. Оприбутковано готову продукцію, випущену з виробництва, за фактичною собівартістю виготовлення – 600 000 (900 000) грн., у тому числі: - продукція А – 410 000 (615 000) грн., - продукція Б – 190 000 (285 000) грн. Необхідно: 1. Скласти журнал господарських операцій, навести кореспонденцію рахунків. 2. Провести розподіл загальновиробничих витрат між видами продукції (база розподілу – основна заробітна плата робітників) Провести калькуляцію собівартості випущеної із виробництва готової продукції Завдання 4.10 Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними нижче даними та розрахувати пропущені суми: № з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. Дебет Кредит 1 Сплата орендної плати за операційною орендою авансом за 2008 рік 29 340 29340 2 Податковий кредит з ПДВ 29340/6 = 4890 4980 3 Отримання об’єкта операційної оренди (робиться запис на позабалансовому рахунку за зносом і первісною вартістю орендодавця, вказаною в угоді про оренду) 1200 000- 720 000 = 480000 480000 4 Включення до витрат періоду (щомісяця) (29340-4890)/12 = 2037,5 2037,5 5 Списано суму податкових розрахунків з податкового кредиту з ПДВ 2037,5*0,2 = 407,5 407,5 6 Повернення об’єкта операційної оренди в кінці строку оренди і списання об’єкта оренди з позабалансового обліку 480000 Завдання 4.11 Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними нижче даними та розрахувати пропущені суми: № з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. Дебет Кредит 1 Передано об’єкт в операційну оренду на рік: 1.2 на первісну вартість об’єкта 1200000 1.3 на суму накопиченого зносу 720000 2 На дату отримання попередньої оплати за оренду 35 208 35208 3 Податкове зобов’язання з ПДВ 35208/6 = 5868 5868 4 Включення до доходів періоду (в кінці місяця) 35208/12 = 2934 2934 5 Відображення ПДВ 2934/6= 489 489 6 Нарахування амортизації на будівлю, передану в операційну оренду (здійснюється щомісяця) 4 000 7 Визначення фінансового результату (за рік): 7.1 списання витрат у порядку закриття рахунку фін. результату 4000 7.2 списання доходів у порядку закриття рахунку фін. Результату 2934-489 =2445 2445 8 Повернення об’єкта оренди в кінці строку оренди: 8.1 на первісну вартість об’єкта 1 200 000 8.2 на суму накопиченого зносу 768 000 Тести до теми № 4 1. При класифікації за структурою рахунки поділяються на: А) основні, операційні, збірно-розподільчі, фінансово-результативні, Б) основні, регулюючі, калькуляційні, В) основні, регулюючі, операційні, результативні, позабалансові, Г) немає правильної відповіді. 2. Регулюючі рахунки призначені для: А) обліку джерел утворення засобів, Б) уточнення оцінки об’єктів, відображених на калькуляційних рахунках, В) регулювання підсумків активних і пасивних основних рахунків, Г) не має правильної відповіді. 3. Контрактивні рахунки є: А) регулюючими, активними, наприклад, «Транспортно-заготівельні витрати», Б) контрарними, регулюючими, наприклад, «Вилучений капітал», В) регулюючими, що зменшують суми основних активних рахунків, наприклад, «Знос основних засобів,» Г) є регулюючими, доповнюючими, наприклад «Вилучений капітал». 4. Збірно-розподільчі рахунки використовуються для: А) розподілу витрат за відповідними об’єктами, Б) розподілу витрат за звітними періодами, В) уточнення оцінки об’єктів, які відображаються на основних рахунках, Г) обліку процесу заготівлі. 5. Особливість відображення операцій на позабалансових рахунках полягає в: А) необхідність складання особливих документів, Б) подвійному записі, В) обліку списаних активів, Г) немає правильної відповіді. 6. Позабалансові рахунки використовують для: А) обліку майна, яке фактично не належить підприємству, Б) обліку непрямих витрат підприємства, В) коригування показників основних рахунків, Г) розрахунку собівартості продукції. 7. Основні рахунки бухгалтерського обліку застосовуються: А) самостійно, Б) тільки разом з уточнюючим їх рахунком, В) залежно від об’єкта, що обліковується на рахунку: або самостійно, або з регулюючим рахунком, Г) немає правильної відповіді. 8. Групи рахунків, призначені для обліку витрат за елементами, називають: А) позабалансовими, Б) транзитними, В) операційними, Г) капітальними. 9. План рахунків бухгалтерського обліку призначений для: А) задоволення інформаційних потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів, Б) ідентифікації рахунків з показниками та статтями фінансової звітності, В) агрегування інформації окремих рахунків та субрахунків, Г) всі відповідні правильні. 10. Діючий план рахунків складається з: А) 10 класів та 80 рахунків, Б) 9 класів та 80 рахунків, В) 10 класів та 70 рахунків, Г) немає правильної відповіді. 11. Оборотні засоби підприємства характеризують такі рахунки: А) 23, 25, 19, Б) 21, 503, 40, В) 301, 22, 25, Г) 285, 332, 71. 12. Власний капітал характеризують такі рахунки: А) 23, 40, 50, Б) 423, 472, 493, В) 37, 441, 51, Г) 40, 47, 50. 13. До якого класу належать такі рахунки: «Витрати палива і енергії», «Витрати сировини і матеріалів», «Витрати на оплату праці»: А) до класу 7, Б) до класу 8, В) до класу 9, Г) не має правильної відповіді. 14. На рахунках господарських засобів обліковують господарські операції, пов’язані з: А) виробництвом продукції та визначенням фінансового результату, Б) придбанням ресурсів та визначенням характеру заборгованості, В) реалізацією продукції та розрахунком податку на прибуток, Г) не має правильної відповіді. 15. У пасивних рахунках для визначення кінцевого сальдо необхідно: А) СК = КО + СП – ДО, Б) СК = КО – ДО – СП, В) СК = ДО + СП – КО, Г) немає правильної відповіді.
Ціна(грн.) 150

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет