Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:233116)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 20
Зміст Підприємство ВАТ «Ера» виготовляє міжкімнатні двері, має будівлі цеху і складу, виробниче обладнання, приміщення офісу орендує. І. Складіть бухгалтерський баланс на 31 грудня 200_р., використовуючи дані про склад активів, власного капіталу та зобов’язань, грн..: Залишок грошей на рахунку в банку 180000 Матеріали на складі 21399 Статутний капітал 600000 Виробниче обладнання 120000 Заборгованість постачальникам 129000 Інструменти, прилади, інвентар 60000 Неоплачений капітал 50000 Знос (амортизація) необоротних активів 308500 Нерозподілений прибуток 120000 Програми до електронно – обчислювального обладнання (ЕОО) 3000 Будівля цеху 798601 Заборгованість працівників з оплати праці 80000 Заборгованість покупців за отриману продукцію 97000 Незакінчена продукція в цеху 6000 Грошові кошти в касі 100 заборгованість по рахунках за податками і платежами 24500 Залишок сплачених авансом орендних платежів за грудень 1400 Готова продукція на складі 10000 Заборгованість по розрахунках з фондами соціального страхування 28000 Заборгованість іншим кредиторам 57500 ІІ. Які зміни відбудуться в балансі в звітному періоді в грудні під впливом таких господарських операцій, грн.: з поточного рахунку погашена заборгованість по розрахунках з бюджетом – 24500 грн. і фондами соціального страхування – 28000 грн. 52500 частково перераховано на поточний рахунок неоплачений капітал 20000 з поточного рахунка отримані гроші в касу для виплати заробітної плати 80000 виплачено заробітну плату з каси робітникам підприємства 80000 ІІІ. За даними попередньої інформації складіть баланс на 1 січня. Усі зміни відобразити в графах 3 та 7. При виконанні завдання використовуйте таблицю такої форми: Баланс ВАТ «Ера» Актив Залишок на початок звітного періоду Зміни в балансі (+,-) Залишок на кінець звітного періоду Пасив Залишок на початок звітного періоду Зміни в балансі (+,-) Залишок на кінець звітного періоду IV.Вихідні дані для виконання таких завдань: 1. Залишки на аналітичних рахунках до рахунку 20 «Виробничі запаси» на 1 січня поточного року: № п/п за видами одиниці виміру кількість ціна, грн. Сума, грн. 1 ДВП ламінована – 16 мм м³ 21 500 10500 2 ДВП ламінована з комплексною обробкою 18 мм м³ 25 324 8100 3 транспортно- заготівельні витрати 2799 4 Усього 21399 2. Залишки на аналітичних рахунках до рахунку 26 «Готова продукція» на 1 січня поточного року: № п/п Види готової продукції одиниця виміру собівартість одиниці, грн. кількість 1 Двері міжкімнатні з ДВП ламіновані 16 мм шт 2125 5 2 Двері міжкімнатні з ДВП ламіновані з комплексною обробкою 18 мм шт 7875 15 Усього 10000 Залишки незавершеного виробництва в цеху (грн.) на 1 січня поточного року: № п/п за статтями витрат / за видами продукції Двері з ДВП ламіновані 16 мм Двері з ДВП ламіновані з комплексною обробкою 18 мм на 01.01. 2018 р на 01.02. 2018 р. на 01.01. 2018 р на 01.02. 2018 р. 1 Матеріали 1741 438 1590 1732 2 Оплата праці 700 839 1000 1832 3 Відрахування на соціальні заходи 259 310 370 675 4 Загально виробничі витрати 140 237 200 578 5 Усього 2840 1824 3160 4820 V.1 На підставі балансу на 1 січня 2018 р. відкрийте рахунки бухгалтерського обліку і запишіть у них залишки. 2. Відкрийте таблиці аналітичного обліку до рахунків: 20 – «Виробничі запаси» (за видами запасів); 23 – «Виробництво» (за видами виробів і статтями витрат) 26 - «Готова продукція» (за видами виробів) 65 - «Розрахунки за страхуванням» (аналітичні рахунки до цього рахунку не наводяться, оскільки на сьогодні використовується лише рахунок 651) 3. Завдання доцільно виконувати в журналі господарських операцій 4. Операції господарської діяльності підприємства в січні надані в такій таблиці: 5. Господарські операції за грудень № п/п первинний документ Зміст господарської операції Сума, грн. 1 Рахунок, видаткова накладна, податкова накладна Відвантажено зі складу покупцям за договірними цінами: - міжкімнатні двері з ДВП ламіновані з комплексною обробкою 16 мм, кількість – 10 шт., ціна за 1 двері – 580 грн. без ПДВ 6960 Сума рахунку – 6960 грн. (у т.ч. ПДВ -1160 грн.) 1160 2 Виписка банку, платіжне доручення З поточного рахунку перераховано заборгованість постачальнику за отримані виробничі запаси 60120 3 Прибутковий касовий ордер Внесена в касу підприємства заборгованість по несплаченому капіталу 5000 4 Оголошення на внесок готівкою На поточний рахунок внесено готівку з каси в банк 5000 5 Виписка банку, платіжне доручення З поточного рахунка погашена заборгованість іншим кредиторам 6380 6 Рахунок, накладна, податкова накладна Від постачальника надійшли і оприбутковані на складі виробничі запаси: - ДВП ламінована з комплексною обробкою 18 мм, 4200 кв.м., за ціною 23 грн. без ПДВ 4200*23 = 96600 96600 - сума рахунку – 115920 грн. (у т.ч. ПДВ – 19320 грн.) 19320 7 Виписка банку, платіжне доручення На поточний рахунок у банку зараховано заборгованість покупців за реалізовану продукцію 87500 8 Рахунок, накладна, податкова накладна Для робітників цеху придбані у постачальника спеціальний одяг та інші засоби індивідуального захисту за договірною вартістю 5295 грн., ПДВ 1059 грн. Усього – 6354 грн. 5295 1059 9 Рахунок, накладна, податкова накладна Отримано рахунок АТП – 21 за транспортування виробничих запасів (операція 6) – 7200 грн., у т.ч. ПДВ 1200 грн. 7200-1200= 6000 6000 1200 10 Зі складу в цех відпущені матеріали для виробництва міжкімнатних дверей: - ДВП ламіновані 16 мм – 200 кв.м. Залишок ДВП ламінованих 16 мм на початок – 21 куб.м. або 10500 грн. Надходжень ДВП 16 мм не було При залишку в 21 куб.м. списати 200 куб.м. неможливо, списуємо 21 куб.м. 10500 - ДВП ламіновані з комплексною обробкою 18 мм – 3450 кв.м. Залишок ДВП ламінованих 18 мм на початок 25 кв.м. або 8100 грн. надходження за період: 4200 куб.м. або 96600 грн. разом: 4225 куб.м. або 104700 грн. середньозважена ціна: 104700/ 4225= 24,78 грн. сума списаних запасів: 3450* 24,78= 85491 85491 Вибуття запасів зі складу виконується за середньозваженою собівартістю 11 Розрахунок, довідка бухгалтерії Списується частка транспортно – заготівельних витрат, яка припадає на витрачені матеріали. Суму визначити. При цьому слід використовувати середній відсоток транспортно – заготівельних витрат Запаси на початок періоду – 18600 грн., ТЗВ – 2799 грн. Надійшло запасів – 96600 грн., ТЗВ – 600 Разом запасів – 115200 грн., ТЗВ – 3399 грн. Відсоток ТЗВ – 3399/115200*100= 2,951% 10500*2,95/100= 309,75 85491*2,95/100= 2521,98 309,75 2521,98 12 Прибутковий касовий ордер Отримані гроші в касу на відрядження працівника відділу збуту 300 13 Видатковий касовий ордер Видано з каси гроші працівнику відділу збуту на відрядження 300 14 Рахунок, податкова накладна Згідно з договором на поточний рахунок до банку надійшов авансовий платіж від замовника 84000/6= 14000 84000 14000 15 Авансовий звіт Відповідно до законодавства працівник відділу збуту склав звіт з виконання завдання і витрат за нормами. Витрати на проїзд та проживання в готелі стверджені відповідними документами. Загальна сума витрат за звітом складає 390 грн., в т.ч. ПДВ 30 грн. 360 30 16 Видатковий касовий ордер З каси підприємства виплачена заборгованість працівнику відділу збуту згідно з поданим звітом 90 17 Виписка банку, платіжне доручення З поточного рахунку погашена заборгованість постачальникам спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (операція 8) 6354 18 Вимога Спеціальний одяг та засоби індивідуального захисту передані зі складу робітникам цеху 5295 19 Договір, рахунок, податкова накладна З поточного рахунку перераховано аванс орендодавцю за використання приміщення офісу у січні (в т.ч. ПДВ)-1680 1680/1,2= 1400 1680-1400= 280 1680 280 20 Розрахункова відомість Нарахована заробітна плата працівникам підприємства: - за виготовлення міжкімнатних дверей з ДВП ламінованих 16 мм 11300 - за виготовлення дверей з ДВП ламінованих з комплексною обробкою 18 мм 90290 - робітникам, які обслуговують обладнання апарату цеху 10340 - робітникам апарата управління підприємством 28500 - робітникам відділу збуту 7650 Усього 148080 21 Розрахунок бухгалтерії Нараховано ЄСВ на заробітну плату 11300*0,22= 2486 90290*0,22= 19863,8 10340*0,22= 2274,8 28500*0,22= 6270 7650*0,22= 1683 2486 19863,8 2274,8 6270 1683 22 Розрахунок бухгалтерії Утримані із заробітної плати працівників підприємства: - податок на доходи фізичних осіб 148080*18/100= 26654,4 26654,4 - військовий збір 148080*1,5/100= 2221,2 2221,2 23 Акт прийому - передачі У рахунок погашення заборгованості по несплаченому капіталу від засновника отримано верстат за справедливою вартістю 25000 24 Верстат введено в експлуатацію 25000 25 Акт, рахунок, податкова накладна Отримані акт від рекламного агентства, рахунок та податкова накладна на рекламу продукції підприємства, на 840 грн. у т.ч. ПДВ – 140 грн. 840-140= 700 700 140 26 Рахунок, податкова накладна Отримані відповідні рахунки від постачальників комунальних послуг, у т.ч.: - загально виробничого призначення 3200 - адміністративного призначення 840 - отримані відділом збуту 590 - податок на додану вартість 926 Усього 5556 27 Відомість нарахування амортизації Нарахована амортизація: - загально виробничих засобів 9985 - основних засобів, які використовують адміністративні служби 2840 - основних засобів служби збуту 1060 Усього 13885 28 Відомість нарахування амортизації Нарахована амортизація нематеріальних активів, які використовують адміністративні служби 150 29 До витрат звітного періоду включена орендна плата за приміщення офісу 1400 30 На підставі наведених операцій визначити суму загально виробничих витрат підприємства та розподілити їх за видами продукції пропорційно сум нарахованої заробітної плати працівників основного виробництва. Суму загально виробничих витрат необхідно додати до собівартості продукції 10340+2274,8+3200+9985 = 25799,8 2869,75 22930,05 № п/п Види виробів основна заробітна плата робітників загально – виробничі витрати Розрахунок відсотка розподілення загально виробничих витрат 1 Двері міжкімнатні з ДВП ламіновані 16 мм 2 Двері міжкімнатні з ДВП ламіновані з комплексною обробкою 18 мм разом 31 Розрахунок Розрахуйте собівартість готової продукції за видами у звітному періоді. Для розрахунку фактичної собівартості продукції слід використовувати інформацію про залишки незавершеного виробництва на початок та кінець звітного періоду та дані про витрати на рахунку 23 «Виробництво» і на його аналітичних рахунках Готова продукція оприбуткована на складі: - двері міжкімнатні з ДВП ламіновані 16 мм – 54 шт 10500+309,75+11300+2486+ 2869,75 = 27465,5 2840+27465,5-1824= 28481,5 за одиницю: 28481,5/ 54= 527,44 28481,5 - двері міжкімнатні з ДВП ламіновані з комплексною обробкою 18 мм – 485 шт 85491+2521,98+5295+ 90290+ 19863,8+22930,05= 226391,83 3160+226391,83-4820= 224731,83 за одиницю: 224731,83/485= 463,36 224731,83 32 рахунок, накладна, податкова накладна Відвантажена готова продукція замовнику: - двері міжкімнатні з ДВП ламіновані з комплексною обробкою 18 мм – кількість 470 шт. за договірною вартістю за одиницю 732 грн., в т.ч. ПДВ 470*732= 344040 344040/6= 57340 344040 57340 - двері міжкімнатні з ДВП ламіновані 16 мм – кількість 60 шт., за договірною вартістю за одиницю – 660 грн. (у т.ч. ПДВ) 60*660= 39600 39600/6= 6600 39600 6600 33 Розрахунок бухгалтерії У рахунок виконаного заказу зараховано аванс замовника (див.операцію 14) 84000 34 Залишок заборгованості замовника за отримані вироби надійшов на поточний рахунок підприємства 299640 35 Виписка банку, платіжне доручення З поточного рахунка підприємства перераховано заборгованість бюджету: - податок з доходів фізичних осіб 7058 - податок на додану вартість ПЗ-ПК = 1160-19320-1059- 1200+ 14000-30-280-140-926+ 57340+6600 = 56145 56145 - ЄСВ 28000+2486+ 19863,8+ 2274,8+ 6270+1683= 60577,6 60577,6 36 Прибутковий касовий ордер Отримані гроші з поточного рахунку в касу для виплати заробітної плати 122692 37 Платіжна відомість З каси виплачена заробітна плата працівникам підприємства 122692 38 Розрахунок, довідка бухгалтерії Списана собівартість відвантаженої продукції. Розрахунок собівартості здійснити методом ФІФО списано собівартість дверей міжкімнатних з ДВП 16 мм: 2125+ (60-5)*527,44 = 31134,2 списано собівартість дверей міжкімнатних з ДВП 18 мм 7875+ (470-15)*463,83= 218917,65 31134,2 218917,65 39 Списано на фінансовий результат витрати і доходи підприємства рах.70: 6960-1160+344040- 57340+ 39600-6600= 325500 рах.92: 360+28500+6270+840+ 2840+150+1400= 40360 рах.93:7650+1683+700+590+ 1060= 11683 рах.90: 31134,2+ 218917,65 = 250051,85 325500 40360 11683 250051,85 40 Розраховано прибуток (збиток) підприємства 325500-40360-11683-250051,85= 23405,15 23405,15*0,18= 4212,93 23405,15- 4212,93 = 19192,22 4212,93 4212,93 19192,22
Ціна(грн.) 90

Замовлення

Замовлення