Готові роботи

Звіт з практики (ID:26686)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи звіт з практики
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 58
Зміст Вступ Розділ 1 Характеристика професійного аграрного ліцею Розділ 2 Організація обліку в професійному аграрному ліцеї Розділ 3 Характеристика обліку коштів і розрахункових операції в професійному аграрному ліцеї Розділ 4 Організація аналізу господарської діяльності в професійному аграрному ліцеї Розділ 5 Організація аналізу коштів і розрахункових операцій в професійному аграрному ліцеї Розділ 6 Оцінка використання облікової інформації в прийнятті управлінських рішень Розділ 7 Організація контролю і ревізії коштів і розрахункових операцій в в професійному аграрному ліцеї Розділ 8 Аналіз і оцінка стану використання компютерних систем та програмних продуктів в обліковій та аналітичній роботі установи Висновки Список використаної літератури Додатки В період трансформації економіки України не тільки промислові та торговельні підприємства, але й бюджетні установи в процесі господарювання стикаються з проблемою удосконалення фінансової діяльності. Тому при переході економіки України до ринкових умов господарювання все важливішим стає облік, аналіз і контроль коштів і грошових розрахунків. Грошові потоки і розрахунки охоплюють усі сторони життя людей, усі стадії суспільного виробництва, обслуговують систему кругообігу доходів та продуктів суспільства. Особливої актуальності ця проблема набуває в зв’язку з недостатністю фінансування бюджетних установ. Таким чином, облік, аналіз і контроль грошових потоків і розрахункових операцій дозволяє більш ефективно управляти наявними фінансовими ресурсами. Однією з найефективніших форм державного фінансового контролю є державний контроль діяльності бюджетних установ. Звіт з практики написаний на матеріалах Мокрокалигірського професійного аграрного ліцею. Таким чином, в динаміці вартості майна відбулись наступні зміни: В 2007 році порівняно з 2006 роком вартість майна зросла на 437609,4 тис.грн. або 36,66%, на що вплинули наступні фактори: зменшення вартості основних фондів підприємства на 12010 тис.грн. або 0,83%, матеріалів і продуктів харчування на 33638,7 тис.грн. або 22,23%, малоцінних і швидкозношувальних предметів на 74473,7 тис.грн. або 71,09%, інших запасів на 41150 тис.грн., рахунків в казначействі на 3859 тис.грн. або 71,57%. Збільшення показала лише стаття Інші необоротні матеріальні активи, які зросли на 18209,8 тис.грн. або 68,02%. В 2008 році порівняно із попереднім роком зростання майна становило 1213273 тис.грн. або 74,38%, на що вплинули: збільшення основних засобів за залишковою вартістю на 1123868 тис.грн. або 78,22%, інших необоротних матеріальних активів на 84896 тис.грн. або 188,73%, малоцінних і швидкозношувальних предметів на 16129,9 тис.грн. або 53,26%, рахунків в казначействі на 3895,5 тис.грн. або 254,11%, зниження показали лише вартість матеріалів і продуктів харчування, вартість яких знизилась на 15516,6 тис.грн. або 13,19%. сума джерел формування майна зросла на 4375,8 тис.грн. або 0,27% за рахунок наступних факторів в 2007 році: збільшення фонду у необоротних активах на 6199,8 тис.грн. або 0,42%, зменшення фонду малоцінних і швидкозношувальних предметів на 10866,7 тис.грн. або 26,41%; зростання результату виконання кошторису за загальним фондом на 54017 тис.грн., зменшення результату виконання кошторису за спеціальним фондом на 3858,8 тис.грн. або 3,14%; зростання довгострокових зобов’язань на 41964 тис.грн., зменшення кредиторської заборгованості на 40114 тис.грн. або 48,87%. Сума джерел формування майна зросла в 2008 році за рахунок наступних факторів: збільшення фонду у необоротних активах на 1208764 тис.грн. або 81,59%, зменшення фонду у малоцінних і швидкозношувальних предметах на 10866,7 тис.грн. або 26,41%, зростання результату виконання кошторису на 113861,7 тис.грн., зменшення результату виконання кошторису за спеціальним фондом на 84518,7 тис.грн. або 70,91%, зменшення довгострокових зобов’язань на 41964 тис.грн. або 100%, зменшення кредиторської заборгованості на 41964 тис.грн. або 100%. Проаналізувавши нормативно-правову базу можна зробити висновок, що правова база обліку і контролю в Україні ще повністю не сформована. Існує думка що необхідний нормативно-правовий документ, який би забезпечив комплексний підхід до правового регулювання державного контролю, визначив би контроль як систему відносин, що будується на загальних принципах, об’єднується спільними формами і методами контрольних дій, але відрізняється функціями, конкретними завданнями, суб’єктами виконання і об’єктами застосування. Однак це спірне питання – розробити це як окремий акт, у якому були б закладені фундаментальні основи державного контролю взагалі, чи вдосконалити вже існуючі нормативні акти. Отже, спеціальної літератури з обліку, аналізу, а тим паче з контролю грошових потоків і розрахунків в бюджетних установах дуже обмежена кількість., що є недоліком, перш за все, діяльності наших науковців. Але у періодичній літературі декілька останніх років з’явилися статті, автори яких коментують нормативні акти з деяких видів грошових потоків, дають рекомендації по застосуванню їх на практиці та висувають свої пропозиції, використовують закордонний досвід, але всі ці статті, в своїй більшості, стосуються не бюджетної сфери. На сторінках періодичних видань проводяться консультації з невирішених, спірних питань з контролю та державному управлінню, що є позитивним явищем сьогодні. Крім того, видано деякі підручники та посібники з контролю і ревізії в бюджетних установах, де, зокрема, розглянуті питання з обліку, контролю і контролю грошових потоків і розрахунків бюджетних установ. Аналізуючи стан обліку грошових коштів та стан розрахунків ліцею необхідно зазначити, що облік ведеться у відповідності з вимогами нормативно-правових актів. Так, заведені всі необхідні книги та картки бухгалтерського обліку, оборотні відомості. Дані первинних бухгалтерських документів, які надходять в бухгалтерію своєчасно відображаються в меморіальних ордерах. Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного. Бухгалтерією дотримується порядок складання періодичної та річної звітності. Отже, на основі проведеного дослідження можна сказати, що методика проведення контролю грошових потоків ірозрахунків бюджетних установ розроблена, є дієвою та ефективною. Проте на практиці, при проведенні перевірок, не завжди дотримується комплексність підходу до перевірки того чи іншого питання, не завжди застосовуються методи економічного аналізу. Застосування комплексного підходу до проведення перевірок дозволить підвищити рівень контролю грошових потоків і розрахунків бюджетних установ. Аналізуючи організацію та методику внутрішньогосподарського контролю грошових коштів та стану розрахунків ліцею можна сказати, що організація контролю в ліцеї знаходиться на належному рівні, розроблені та затверджені необхідні розпорядження та накази щодо внутрішньогосподарського контролю, що дозволяє уникнути неточностей та непорозумінь при розподілі ділянок та об’єктів контролю і визначення відповідальних за ту чи іншу ділянку контролю. Комп’ютеризація обробки економічної інформації на любій господарській одиниці вимагає використання спеціальних технічних засобів (на сьогодні, як правило це ПЕОМ, мереживні файл-сервери, різні додаткові периферійні засоби зчитування, вводу, передачі та виводу інформації), введення у штат установи (підприємства, організації) спеціалістів з комп’ютерних технологій, а також навчання працівників роботі із засобами автоматизації. Зокрема при застосуванні ПЕОМ з’являється можливість централізованого зберігання даних та розмежування повноважень на віддалений доступ до інформації. Таким чином можливо зменшити чисельність працівників апарату управління. До того ж з’являється можливість копіювання даних та їх паралельної обробки в електронному вигляді, що зменшує можливість втрати інформації, дозволяє більш повно розмежовувати обов’язки працівників, відслідковувати та попереджувати несанкціонований доступ до банку даних тощо. При автоматизації контролю грошових потоків загальний методичний принцип розробки різних методів контролю заключається в тому, що будь-який контроль повинен бути здійснений до відображення вихідної інформації при рішенні функціональних задач. Такий підхід дозволяє як можна раніше виявити, локалізувати і виправити помилки у вихідній інформації і забезпечити її подання в необхідний час за запитом користувача. Узагальнення і реалізація результатів контролю грошових потоків і розрахунків є одним з найвідповідальніших етапів контролю тому, що від правильного оформлення і розгляду матеріалів обліку і контролю залежить досягнення цілей які стоять перед управлінням. В ліцеї органами ДКРС проведений контроль грошових потоків, в ході якого було виявлено:  щомісячно проводяться раптові ревізії каси. Акти інвентаризації наявності готівки в касі пред’явлені ревізії. 03.03.2008 р. проведена раптова ревізія наявності готівкових коштів у касі, якою встановлено готівку в сумі 345 грн. 58 коп., що співпадає з даними бухгалтерського обліку. Всі прибуткові, видаткові касові ордери зареєстровані у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.  В порушення п. 10 Порядок ведення касових операцій у видаткових та прибуткових касових ордерах відсутні підписи керівника та головного бухгалтера. Так, у липні 2007 р. підпис відсутній у видаткових касових ордерах (ВКО) № 209, № 213, № 216—220, № 225—226, № 229—230. Прибуткові касові ордера № 295—297 та ВКО № 226 за липень 2007 р. не погашено печаткою “ сплачено”. У десяти ВКО № 402—404, № 422—429, № 431—432№ 445 за грудень 2007 теж відсутній підпис керівника. За березень 2007 р. у ВКО № 25—27 № 38—39 також відсутні підписи керівника та головного бухгалтера.  Прибуткові та видаткові касові ордери не гасяться штампами “одержано”, “сплачено“ із зазначенням дати. Після контролю вищевказані недоліки були усунені. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Оцінка вартості майна ліцею за 2006-2008 рр. Таблиця 1.2 Аналіз джерел формування майна ліцею Рис. 2.1 Меморіально-ордерна форма ведення обліку Таблиця 2.1 Перелік меморіальних ордерів, які складаються в бухгалтерії професійного аграрного ліцею Рис.3.1 Оперограма з обліку касових операцій ліцею Рис. 3.2 Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій Таблиця 3.1 Кореспонденція рахунків каси та інших коштів професійному аграрному ліцеї Рис 3.3 Оперограма з обліку операцій на поточному рахунку ліцею Рис 3.4 Порядок ведення обліку коштів на поточному рахунку Таблиця 3.2 Кореспонденція рахунків по рахунку 32 "Рахунки в казначействі” професійного аграрного ліцею Рис. 3.5 Схема облікового процесу розрахунків із підзвітними особами за відрядження Таблиця 3.3 Кореспонденція рахунків по обліку розрахункових операцій Таблиця 5.1 Оцінка руху грошових коштів ліцею Таблиця 7.1 Строки проведення інвентаризацій коштів та розрахунків по професійному аграрному ліцеї Таблиця 7.2 Документи, які необхідні для підтвердження можливих порушень деяких готівкових та розрахункових операцій бюджетної установи, виявлених в ході здійснення внутрішньогосподарського контролю Рис. 7.1 Схема документальної ревізії касових операцій Рис. 7.2 Схема контролю операцій по грошових коштах на рахунках бюджетних установ Таблиця 8.1 Характеристика програми „Парус-Бюджет”
Ціна(грн.) 45

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет