Готові роботи
Бухгалтерський облік та аналіз порядку нарахування амортизації основних засобів

Бухгалтерський облік та аналіз порядку нарахування амортизації основних засобів (ID:277907)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи бакалаврська
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 125
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні положення бухгалтерського обліку та економічного аналізу амортизації основних засобів 1.1. Амортизація основних засобів в системі економічних категорій та об’єктів бухгалтерського обліку та економічного аналізу 1.2. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку та аналізу нарахування амортизації основних засобів 1.3. Галузева характеристика діяльності ПрАТ ВКФ «Леся» та її вплив на організацію та ведення бухгалтерського обліку та здійснення економічного аналізу Висновки до розділу 1 Розділ 2. Організація та методичне забезпечення бухгалтерського обліку амортизації основних засобів на підприємствах легкої промисловості 2.1. Економіко-організаційна характеристика ПрАТ ВКФ «Леся» 2.2. Організація бухгалтерського обліку амортизації основних засобів на ПрАТ ВКФ «Леся» 2.3. Методичне забезпечення бухгалтерського обліку амортизації основних засобів на ПрАТ ВКФ «Леся» 2.4. Відображення амортизації основних засобів в бухгалтерській звітності Висновки до розділу 2 Розділ 3. Економічний аналіз стану та ефективності використання основних засобів на ПрАТ ВКФ «Леся» 3.1. Інформаційне та методичне забезпечення економічного аналізу зносу основних засобів на ПрАТ ВКФ «Леся» 3.2. Методика економічного аналізу стану та ефективності використання основних засобів на ПрАТ ВКФ «Леся» Висновки до розділу 3 Розділ 4. Забезпечення охорони праці працівників на ПрАТ ВКФ «Леся» 4.1. Порядок розроблення інструкцій з охорони праці та техніки безпеки на ПрАТ ВКФ «Леся», значення і роль. 4.2. Забезпечення техніки безпеки та належних умов праці бухгалтера 4.3. Визначення економічних наслідків виробничого травматизму на ПрАТ ВКФ «Леся» Висновки до розділу 4 Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки
Ціна(грн.) 2000
Зразок роботи:
Досліджуючи ефективність використання основних засобів в промисловості, Л. Терехов і С. Сиднєв пропонують використовувати для оцінки ефективності технічного оновлення коефіцієнт інтенсивності оновлення основних засобів [8, с.43-44]. Даний показник розраховується як співвідношення вартості введених в дію і вартості вибулих основних засобів і об'єктивно відображує структуру технічного оновлення виробництва. Однак, показник інтенсивності оновлення основних засобів є дуже складним з погляду його оцінки. При розрахунку даного показника варто враховувати, що у вартісному вираженні вибулі і знову введені засоби внаслідок інфляції, зміни цін і інших причин, як правило, не є рівноцінним. Крім цього, внаслідок неможливості встановлення оптимального співвідношення обсягів введення і вибуття основних засобів, виникають труднощі встановлення економічно-доцільних значень даного показника. Динаміка значень показника інтенсивності оновлення обумовлена характером циклу технічного оновлення виробництва. Очевидно, що на стадії виникнення потреби в технічному оновленні і на експлуатаційній стадії даний показник приймає значення більше одиниці, а на стадії освоєння – менше одиниці. Інтенсивність технічного оновлення виробництва може бути також охарактеризована за допомогою показника швидкості оновлення основного капіталу, запропонованого В. Судіним, Ю. Пономарьовим [7, с.152]. Даний показник є зворотним відносно коефіцієнта оновлення, і свідчить про середній період повного оновлення всіх основних засобів. Однак, на практиці використання даного показника не знайшло широкого застосування. Комплексне використання зазначених показників руху основних засобів і ефективності їх оновлення дозволяє здійснити об'єктивне дослідження процесів технічного оновлення виробництва на підприємствах і одержати адекватну оцінку даного процесу. Перевагою використання розглянутих показників є доступність і можливість їх розрахунку на основі форм статистичної звітності. Однак, при наявності істотних відхилень загальної вартості введених у дію основних засобів і вартості нових основних засобів доцільно використовувати показник, який відображує їх співвідношення. За допомогою зіставлення вартості ліквідованого, реалізованого і законсервованого устаткування і загальної вартості устаткування, що вибуло можна розрахувати такі структурні показники, як частка ліквідації, реалізації і консервації основних засобів у сукупному вибутті. Особливу увагу варто звернути на частку законсервованого устаткування у сукупному вибутті, оскільки даний показник може характеризувати як технічний потенціал підприємства, так і його «баласт». У випадках, коли витрати на модернізацію такого устаткування є економічно необґрунтованими, необхідне здійснення оперативної ліквідації або реалізації з метою звільнення корисних виробничих площ на підприємстві.

Замовлення

Замовлення