Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:41824)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 24
Зміст ЗАВДАННЯ 1) за даними вступного балансу підприємства станом на 1 гру¬дня 2011 р. відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку; 2) за даними розшифровки залишку за синтетичним рахунком 20 «Виробничі запаси» відкрити аналітичні рахунки; 3) у реєстраційному журналі вказати кореспонденцію рахунків по господарських операціях за грудень; 4) відобразити господарські операції на рахунках бухгалтер¬ського обліку методом подвійного запису; 5) в операціях 1 і 3 визначити суми отриманих від постачальника та відпущених у виробництво запасів, використовуючи дані розшифровки залишків на синтетичному рахунку 20 «Виробничі запаси»; 6) до операції 4 скласти розрахунок визначення сум відхилень від планово-облікових цін (транспортно-заготівельних витрат), що відносяться до використаних матеріалів і до кінцевих залиш¬ків матеріалів; 7) підрахувати суми надходжень виробничих запасів, вибуття та їх залишків на кінець місяця на аналітичних рахунках; 8) за даними аналітичних рахунків скласти оборотну відомість до синтетичного рахунку 20 «Виробничі запаси»; 9) підрахувати суми оборотів за дебетом і кредитом синтетичних рахунків та вивести сальдо на кінець звітного періоду; 10) звірити підсумки оборотної відомості за аналітичними рахунками з підсумком синтетичного рахунку 20 «Виробничі запаси»; 11) за даними рахунків бухгалтерського обліку скласти оборот¬ний баланс та звірити суми оборотів за рахунками з підсумком реєстраційного журналу господарських операцій; 12) за даними рахунків скласти оборотний баланс станом на 31 грудня 2012 року. БАЛАНС ЗАВОДУ «КАШТАН» на 31 грудня 2011 року Активи Варіант IV Розділ І. Необоротні активи Нематеріальні активи: залишкова вартість 12 000 первісна вартість (12)* 15 000 знос (13)* 3 000 Основні засоби: залишкова вартість 350 000 первісна вартість (10)* 500 000 знос (13)* 150 000 Довгострокові фінансові інвестиції (14) 12 000 Розділ ІІ. Оборотні активи Запаси: Матеріали (20) в т.ч. відхилення від планово-облікових цін (ТЗВ) - 20 000 150 000 Малоцінні та швидко зношувані предмети (22) 13 000 Незавершене виробництво (23) 180 000 Готова продукція (26) 85 000 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (36) 150 000 Каса (30) 800 Рахунок в банку (31) 87 000 Короткострокові векселі одержані (34) 6 000 Розрахунки з різними дебіторами (37) 3 000 Розділ ІІІ. Витрати майбутніх періодів (39) 1200 Розділ IV. Необоротні активи та групи вибуття – Баланс 1 050 000 *Дані по цих рядках в валюту балансу не входять Пасиви Варіант 4 Розділ І. Власний капітал Статутний капітал (40) 550 000 Додатковий капітал (42) 162 000 Резервний капітал(43) 50 000 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (44) 106 000 Розділ ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу (47) 16 000 Розділ ІІІ. Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити банків (50) – Розділ ІV. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків (60) 33 000 Векселі видані (62) 12 000 Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги (63) 45 000 Поточні зобов’язання за розрахунками: З бюджетом (64) 19 000 Зі страхування(65) 5 000 З оплати праці (66) 45 000 За іншими операціями (68) 7 000 Розділ V. Доходи майбутніх періодів (69) – Баланс 1 050 000 Матеріали прийняті на відповідальне зберігання (02) 2 500 РОЗШИФРОВКА ЗАЛИШКУ НА СИНТЕТИЧНОМУ РАХУНКУ 20 «ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ» НА ПОЧАТОК ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ Назва матеріалу Одиниця виміру Кілкість Ціна, грн. Сума, грн. Сталь Т 1200 100 120 000 Фарба Кг 1000 10 10 000 Разом, облікова ціна Х Х Х 130 000 ТЗВ Х Х Х 20 000 Разом, фактична собівартість Х Х Х 150 000 Господарські операцій за грудень 2011 р. № п/п Зміст господарських операцій Сума, грн.. 1 2 5 1. Отримано виробничі запаси від постачальників: а) сталь, т 450*100 = 45000 45000 б) фарба, кг 500*10=5000 5000 в) ПДВ (45000+5000)*0,2 10000 Разом – 60000 60000 2. Нараховано транспортній організації за транспортування виробничих запасів: а) вартість послуг 7000 б) ПДВ 1400 Разом 8400 3. Відпущено виробничі запаси: а) сталь на виробництво продукції "Аква", т 500*100 50000 б) сталь на виробництво продукції "Бета", т 400*100 40000 в) фарба на загальновиробничі потреби, кг 1000*10 10000 г) фарба на адміністративні потреби, кг 500*10 5000 Разом 105000 4. Списуються відхилення від планово-облікових цін (ТЗВ) по виробничих запасах, що відпущені на: а) виробництво продукції "Аква" визначаємо відсоток ТЗВ: (20000+7000) / (130 000+50000) = 0,15 50000*0,15 = 750 7500 б) виробництво продукції "Бета" 40000*0,15= 6000 6000 в) загальновиробничі потреби 10000*0,15= 1500 1500 г) адміністративні потреби 5000*0,15=750 750 Разом 15750 Для визначення суми операцій необхідно скласти Розрахунок розподілу відхилень від планово-облікових цін (ТЗВ) 5. Нарахована і розподілена оплата праці за грудень: а) робітникам по виробництву продукції "Аква" 20 000 б) робітникам по виробництву продукції "Бета" 12 000 в) працівникам загальновиробничого призначення 5000 г) адміністративному персоналу 5000 д) допомога по тимчасовій непрацездатності (за рахунок фонду соціального страхування) 2000 є) оплата за час відпусток 1000 Разом 45 000 6. Нараховано до фондів соціального страхування та Пенсійного фонду на заробітну плату, нараховану (ЄСВ): а) робітникам по виробництву продукції "Аква" 74000 б) робітникам по виробництву продукції "Бета" 5550 в) працівникам загальновиробничого призначення 1850 г) адміністративному персоналу 1850 д) оплата за час відпусток 370 Разом 78 070 7 Створено резерв відпускних на оплату праці нараховану (в розмірі 10% від оплати праці) а) робітникам по виробництву продукції "Аква" 2000 б) робітникам по виробництву продукції "Бета" 1500 в) працівникам загальновиробничого призначення 500 г) адміністративному персоналу 500 Разом 4500 8. Утримано із заробітної плати: а) податок з доходів фізичних осіб 5000 б) внески за страхуванням 800 в) аліменти 500 Разом 6300 9. Отримано за чеком до каси підприємства з рахунку у банку готівку для виплати заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності 45 000 10. Видано з каси заробітну плату, допомогу по тимчасовій непрацездатності 45 000 11. На рахунок у банку зарахована короткострокова позика банку 25 000 12. З рахунку в банку перераховано заборгованість: а) постачальникам 30 000 б) до бюджету 19 000 в) відрахування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування 5000 г) заборгованість іншим кредиторам (аліменти) 500 Разом 54 500 13. Списано на адміністративні витрати раніше сплачені витрати на передплату періодичних видань 200 14 Повернуто постачальнику матеріали, що прийняті на відповідальне збереження 2500 15. Нарахована амортизація основних засобів: а) загальновиробничого призначення 3000 б) будівлі заводоуправління 2000 Разом 5000 16. Нарахована амортизація нематеріальних активів (загальновиробничого призначення) 500 17. Нарахована заборгованість за спожиту електроенергію (віднести на витрати загальновиробничого призначення) 700 18. На рахунок в банку надійшли кошти від покупців 10 000 19. З рахунку в банку оплачено векселі видані 12 000 20 Розподілено і включено у собі вартість продукції загальновиробничі витрати (сума визначити самостійно на підставі відомості розподілу): а) на виробництво продукції "Аква" 14406,25 б) на виробництво продукції "Бета" 8643,75 Разом 23050 21. Оприбутковано на склад готова продукція з виробництва: а) продукція "Аква" 100 000 б) продукція "Бета" 85 000 Разом 185 000 22. Відображено заборгованість транспортній організації за доставку продукції покупцям на: а) вартість послуг 1000 б) ПДВ 200 Разом 1 200 23. Списано собівартість відпущеної і реалізованої готової продукції 120 000 24 Нарахована виручку (дохід) від реалізації покупцям готової продукції 180 000 25. Нараховано податок на додану вартість від суми виручки (доходу) 30 000 26. Надійшли на рахунок у банку від покупців виручка за реалізовану продукцію 180 000 27. Віднесено на фінансові результати звітного періоду чистий дохід від реалізації готової продукції 150000 28. Списано на фінансові результати звітного періоду витрати діяльності підприємства: а) собівартість реалізованої готової продукції 120000 б) адміністративні витрати 5000+750+5000+1850+500+200+2000= 15300 15300 в) витрати на збут 1000 Разом 136300 30. Нараховано податок на прибуток за грудень (за діючою ставкою) (150000-120000-15300-1000)*0,21= 2877 2877 31. Списано суму нарахованого податку на прибуток на фінансові результати 2877 32. Визначено за даними рахунку 79 "Фінансові результати" і списано фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період на рахунок "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 150000-120000-15300-1000-2877= 10823 10823 Всього за реєстраційним журналом
Ціна(грн.) 30

Замовлення

Замовлення