Готові роботи

Дипломатика (ID:151537)

РозділДипломатія
Тип роботи реферат
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 16
Зміст 1. Вступ 3-5 2.Предмет, об’єкт та завдання дипломатики, її структура. 6 3.Історія розвитку дипломатики. 7-9 4.Походження та функції актів. 10-11 5.Класифікація актів. 12-15 6. Список використаної літератури 16
Ціна(грн.) 150
Зразок роботи:
Дипломатика (від французького diplomate – письмо, документ) – спеціальна історична дисципліна, що вивчає походження ,форму, внутрішню будову і зміст актових документальних джерел, що відносяться до рабовла-сницької та феодальної епохи. Поява документів пов’язана з процесом створення писемного права в різних його формах та на різних соціальних рівнях. Формування класових держав і необхідність підпорядкування органам державної влади основної маси населення обумовили зародження і розвиток законодавчої основної функції документів. Ця функція як найдавніша і стала причиною зародження такого виду документальних джерел як законів. В період формування ранньофе-одальних держав закони нерідко виступали у формі записів звичаєвого права. Інша давня функція документів – договірна. Існування сусідніх держав і відносини між ними, військові і мирні, приводили до укладання договорів спочатку в усній формі, а потім і в пись-мовій. Формування приватної власності і наслідного права стимулювали за-правадження договірної функції у відносинах заможних верств суспільства. Ускладнення функцій управління державою і приватним господа-рством привело до виникнення розпорядчих документів (укази, прикази, інструкції) як форми здійснення функцій управління. Крім перелічених видів документальних джерел на різних етапах розвитку суспільства і держави ви-никають документи прохального (чолобитні, прохання), рекомендаційного (записки, проекти, листи), звітно-інформаційного характеру (донесення, зві-ти, службові листи), посвідчу вального (мандати, паспорти, свідоцтва), про-токольно-процесуального (правові грамоти), реєстраційно-облікового (реві-зії, переписи та ін.), рецептурного (рецепти, технології) та іншого характеру. В конкретних документах ми не рідко зустрічаємося з втіленням не однієї, а двох-трьох юридичних функцій. Документи можуть бути змішаних

Замовлення

Замовлення