Готові роботи
Види цін та порядок їх встановлення

Види цін та порядок їх встановлення (ID:155731)

ПредметЕкономіка
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 44
Зміст ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН В УКРАЇНІ 5 1.1. Особливості правового регулювання встановлення цін 5 1.2. Державне регулювання встановлення цін в Україні 12 РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІН В УКРАЇНІ 21 2.1. Сутність ціни 21 2.1. Класифікація цін 26 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 32 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
ВСТУП Питання ціноутворення завжди приваблювали увагу не тільки правників, а й економістів. Досить багатим є досвід нашої держави у встановленні пра¬вового регулювання цін, що діяли в умовах планового господарства. Проте сьогодні, в умовах кардинальної зміни у підході та розумінні відносин влас¬ності, розвитком конкуренції діючий раніше витратний порядок ціноутво¬рення виявився нездатним реагувати на зміни зовнішніх факторів. Саме тому сьогодні конче необхідне використання інших підходів до формування ціни. Актуальність теми дослідження. Порядок встановлення цін на товари, роботи та по¬слуги, незалежно від сфери господарської діяльності, визначено законо¬давством про ціноутворення. Це законодавство складається з численної кількості різноманітних за юридичною силою нормативно-правових актів, що дозволяє окремим науковцям роботи висновок про формування окремо¬го інституту господарського законодавства. Хоча законодавчий масив у сфері ціноутворення є досить об’ємним, про¬те сьогодні говорити про наявність системного врегулювання питань ціно¬утворення в Україні зарано, оскільки більшість нормативно-правових актів регулюють окремі питання ціноутворення відособлено один від одного, ду¬блюють положення один одного, містять колізійні норми тощо. Теоретичну основу досліджен¬ня склали праці вітчизняних і зарубіжних учених – юристів і економістів, а саме: Б. Болла, В.М. Василенка, В.М. Гайворонського, С. Гібсона, І.Є. Замойського, Г.Л. Знаменського, М. Кемпера, Дж. Купера, В.К. Мамутова, В.С. Мартемьянова, К. Маттіса, Х. Рудольфа, Дж. Фліка, р. Фішера, Х. Хайєка, О.О. Чувпила, М.Г. Чумаченка та інших. Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, які виникають у процесі ціноутворення та його державного регулювання. Предметом дослідження є правове регулювання видів цін та порядку їх встановлення. Мета і завдання дослідження. Мета даної роботи полягає у комплексному дослідженні правового регулювання видів цін та порядку їх ціноутворення. Відповідно до поставленої мети поставлені наступні завдання: • Визначити особливості правового регулювання встановлення цін; • Охарактеризувати державне регулювання встановлення цін в Україні; • Окреслити сутність ціни; • Охарактеризувати види цін; • Дослідити проблеми та перспективи правового регулювання ціноутворення в Україні. Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають сукупність загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Основним є загальнонауковий діалектичний метод, за допомогою якого процес ціноутворення розглядається в єдності і взаємодії економічного змісту та юридичної форми. Використання методу системно-структурного аналізу дозволило визначити проблематику державного регулювання цін та з’ясувати системний зв’язок між його елементами. Cтpуктуpa poбoти. Диплoмнa poбoтa cклaдaєтьcя зi вcтупу, трьох poздiлiв, які пoдiлeнi нa чотири пiдpoздiли, висновків, cпиcку викopиcтaниx джерел. Oбcяг poбoти – 45 cтopiнок. Cпиcoк використаних джерел нaлiчує 45 найменувань.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет