Готові роботи

Економіка підприємства (ID:126041)

ПредметЕкономіка підприємства
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 6
Зміст Задача 17 Протягом звітного року ТОВ Склопакет виготовило і реалізувало 520 виробів А та 1400 виробів Б. Відпускна ціна виробів складала, відповідно, 1750 грн./шт та 1200 грн./шт. Середньорічний залишок оборотних коштів склав 518 тис.грн. У наступному році обсяг реалізованої продукції має бути збільшений на 10%. Крім того, розроблено організаційно – економічні заходи щодо підвищення ефективності виробництва, які дозволять скоротити тривалість обороту оборотних коштів приблизно на 6 дн. Розрахувати: 1) показники оборотності оборотних коштів у звітному і розрахунковому році. 2) необхідний обсяг оборотних коштів у наступному році 3) можливий обсяг абсолютного і відносного вивільнення оборотних коштів у розрахунковому році порівняно із звітним внаслідок здійснення організаційно – економічних заходів. Задача 22. Фірма розглядає доцільність інвестиційного проекту, на початку якого передбачено здійснення капіталовкладень на суму 250 тис.грн. В результаті експлуатації проекту будуть отримані наступні грошові потоки: у кінці першого – 80 тис.грн., другого – 120 тис.грн., третього – 140 тис.грн. Ставка дисконту подібних проектів складає 35%. Визначити чисту теперішню вартість, індекс дохідності, термін окупності та внутрішню норму доходності проекту. Задача 26. Визначити фактичний обсяг виробленої продукції по роках, якщо відоме наступне: Показники Од. виміру 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік Виробнича потужність (ВП) на початок року Тис.т. 280 Введено ВП протягом року Тис.т. 50 72 38 35 Вибуло ВП протягом року Тис.т 35 36 21 40 Коефіцієнт перерахунку введеної (вибулої) ВП у середньорічну величину 0,35 0,5 0,45 0,25 Коефіцієнт використання ВП 0,85 0,9 0,95 0,96 Задача 27 Визначити виробничу потужність складальної діяльниці, якщо її корисна площа становить 200 кв.м. Один виріб займає 4 кв.м., а необхідна для його складання робоча зона становить 25% від площі виробу. Тривалість складальної операції 7 дн. Дільниця працює 265 дн. на рік Задача 30 На основі наведених у таблиці вихідних показників розрахувати для двох порівнюваних років: суму кошторису витрат на виробництво, валові витрати на виробництво (собівартість валової продукції), виробничу собівартість товарної продукції, повну собівартість товарної продукції. Елементи витрат Абсолютна величина витрат, тис.грн. Базисного року Розрахункового року 1. Матеріальні витрати 10420 11330 2. Витрати на опату праці 4100 4690 3. Відрахування на соціальні потреби 1780 1910 4. Амортизація основних фондів 1600 1600 5. Інші витрати на виробництво 900 850 6. Витрати, які не включаються у собівартість продукції 800 700 7. Зміна залишків витрат майбутніх періодів за рік -300 +120 8. Зміна залишків резервів майбутніх платежів за рік +50 -74 9. Зміна залишків незавершеного виробництва за рік -100 +150 10. Позавиробничі витрати 680 640 Задача 33. Виробниче підприємство досягло наступних показників господарської діяльності: реалізовано 4800 т продукції за відпускною ціною 1800 грн/т. Рентабельність продукції становить 25%, рентабельність основного капіталу 30%, а рентабельність оборотного капіталу 15%. У розрахунковому році передбачається: збільшити обсяг реалізованої продукції і середньорічну вартість капіталу відповідно на 11% та 5%, а також зменшити собівартість 1 т продукції та оборотні кошти відповідно на 12% та 4%. Визначити рівень рентабельності продукції у розрахунковому році та його зміну порівняно зі звітним, обчислити показники рентабельності активів, основних засобів та оборотних коштів. Задача 36. Власний капітал ПАТ «Ферромаш» на початок звітного року мав таку структуру: статутний капітал (2750 тис.грн.), резервний фонд (350 тис.грн.), нерозподілений прибуток минулих років (90 тис.грн.). За результатами господарювання товариство отримало 1340 тис.грн. чистого прибутку. За рішенням загальних зборів акціонерів його буде розподілено наступним чином: - у наступному році передбачено здійснення інвестиційних витрат на реалізацію інноваційного проекту на суму 970 тис.грн.,при цьому 50% цих видатків буде профінансовано з чистого прибутку звітного року. Сума таких інвестицій буде віднесена на приріст статті – Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років. - на виплату матеріальної винагороди колективу за умовами колективного договору має бути спрямовано 10% чистого прибутку - відрахування до резервного фонду компанії становитимуть 100 тис.грн. - решта піде на виплату дивідендів власникам звичайних акцій, кількісь яких у звітному році залишалась стабільною (550 тис.шт.) Визначити: 1) загальну величину та елементну структуру власного капіталу АТ в результаті розподілу прибутку звітного року 2) величину дивіденду на одну звичайну акцію.
Ціна(грн.) 70

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет