Готові роботи

Економіка підприємства (ID:232489)

ПредметЕкономіка підприємства
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 23
Зміст 1. Асортиментна політика підприємства. Планування асортименту та якості продукції 2. Знос основних фондів підприємства. Амортизація. Методи нарахування амортизації основних фондів підприємства Задача 1 Визначити середньорічну вартість та вартість на кінець року основних фондів швейного підприємства за звітний період, коефіцієнт оновлення та вибуття за звітний період. Розрахувати величини показників фондовіддачі, фондомісткості та фондоозброєності в базовому та звітному періодах та порівняти їх абсолютну та відносну зміну за відповідні періоди. Зробити висновки щодо ефективності використання основних фондів на швейному підприємстві. Вихідні дані для розрахунків наведено в табл.1. Показники значення показника БАЗОВИЙ ПЕРІОД Річний обсяг товарної продукції, млн.грн. 18 Середньорічна вартість основних фондів базового періоду, млн.грн. 2,8 Середньооблікова чисельність промислово – виробничого персоналу, осіб 520 ЗВІТНИЙ ПЕРІОД Приріст обсягу товарної продукції за рік, % 5,5 Обсяги та термін введення в експлуатацію нових основних засобів, млн.грн. 0,23 з 1.05 Обсяги та термін виведення з експлуатації основних засобів, що були спрацьовані, млн.грн. 0,11 з 1.08 Зміна середньооблікової чисельності промислово – виробничого персоналу, осіб -5 Задача 2. Розрахувати показники ефективності використання оборотних засобів в базовому та звітному періодах: коефіцієнт оборотності (кількість оборотів), коефіцієнт завантаження, тривалість одного обороту. Визначте відносне вивільнення оборотних коштів за фактичним виконанням плану внаслідок прискорення обігу та зробити висновок за розрахунками. Вихідні дані для розрахунків наведено в табл.2. Показники значення показника БАЗОВИЙ ПЕРІОД Річний обсяг реалізованої продукції, млн.грн. 40 Середній залишок оборотних засобів за кварталами, млн.грн.: І квартал 1,1 ІІ квартал 0,95 ІІІ квартал 1 ІV квартал 1,15 ЗВІТНИЙ ПЕРІОД Приріст обсягу реалізованої продукції за рік, % 1,5 Скорочення тривалості одного обороту оборотних засобів, дні 1 Задача 3 Розрахувати річні обсяги виробництва продукції швейного підприємства в натуральному виразі в базовому та звітному періодах та проаналізувати динаміку їх зміни. Розрахувати середньорічну продуктивність праці одного робітника швейного цеху в натуральному виразі в базовому та звітному періодах та визначити абсолютну та відносну величини зміни продуктивності праці робітника. Визначити річний фонд оплати праці працівників підприємства та розміри відрахувань на соціальні заходи в базовому та звітному періодах та проаналізувати їх зміну. Зробити висновки за розрахунками. Для розрахунків прийняти: тривалість робочої зміни – 8 год., кількість робочих змін за добу – 1, тарифна ставка робітника 1 розряду – 3,94 грн./год.; загальний розмір відрахувань на соціальні заходи – 37% від нарахованого фонду оплати праці; додаткова заробітна плата – 42% від основної заробітної плати. Вихідні дані для розрахунків за варіантами наведено в табл.3. Показники значення показника Кількість робочих днів за рік, днів 225 БАЗОВИЙ ПЕРІОД Трудомісткість пошиття виробу, с. 3564 Кількість робітників швейного цеху, осіб 26 Середній тарифний коефіцієнт 1,46 ЗВІТНИЙ ПЕРІОД Трудомісткість пошиття виробу, с 3246 Кількість робітників швейного цеху, осіб 25 Середній тарифний коефіцієнт 1,53 Задача 4 Величина повної собівартості товарної продукції підприємства в базовому періоді та величини окремих її елементів за варіантами наведені в табл.4. В плановому періоді планується збільшення випуску товарної продукції та передбачається зростання умовно – постійних витрат. За рахунок спеціалізації виробництва планується підвищення продуктивності праці та заробітної плати. Запланована економія матеріальних ресурсів за рахунок зниження норм витрат та зниження цін. Визначити сумарний відсоток зміни собівартості продукції під впливом вищеназваних чинників та зробити висновок за результатами розрахунків. Вихідні дані для розрахунків наведено в табл.4. Показники значення показника БАЗОВИЙ ПЕРІОД Собівартість товарної продукції, тис.грн. 825 Фонд заробітної плати, тис.грн. 247 Витрати на матеріали, тис.грн. 354 Умовно – постійні витрати, тис.грн. 94 ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД Збільшення обсягів товарної продукції, % 11 Підвищення продуктивності праці, % 11 Підвищення заробітної плати, % 5 Економія матеріальних ресурсів за рахунок зниження норм витрат, % 7 Економія матеріальних ресурсів за рахунок зниження цін, % 2 Зростання умовно – постійних витрат, % 4 Задача 5 Визначити розмір чистого доходу (виручки) від реалізації продукції, валового прибутку, фінансового результату від операційної діяльності до оподаткування, чистого прибутку (збитку) від звичайної операційної діяльності підприємства. Вихідні дані для розрахунків наведено в табл.5. Показники значення показника Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис.грн. 670 Податок на додану вартість, тис.грн. 111,6 Собівартість реалізованої продукції, тис.грн. 410 Інші операційні доходи, тис.грн. 35 Адміністративні витрати, тис.грн. 40 Витрати на збут, тис.грн. 22 Інші операційні витрати, тис.грн. 2 Доходи від участі в капіталі, тис.грн. - Інші фінансові доходи, тис.грн. 40 Втрати від участі в капіталі, тис.грн. - Інші фінансові втрати, тис.грн. 3 Податок на прибуток, % 19 Витрати, пов’язані з надзвичайною діяльністю підприємства, тис.грн. - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ціна(грн.) 60

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет