Готові роботи
Оцінка формування і використання виробничого потенціалу підприємства

Оцінка формування і використання виробничого потенціалу підприємства (ID:28212)

РозділЕкономіка підприємства
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 99
Зміст Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії формування виробничого потенціалу 1.1 Економічна сутність виробничого потенціалу підприємства 1.2 Методологія оцінки виробничого потенціалу 1.3 Дослідження стратегій формування виробничого потенціалу підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки формування і використання виробничого потенціалу ват «чорнобаївський завод продтоварів» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Чорнобаївський завод продтоварів» 2.2 Оцінка формування виробничого потенціалу підприємства 2.3 Аналіз використання виробничого потенціалу Розділ 3 шляхи збільшення ефективності формування і використання виробничого потенціалу ват «чорнобаївський завод продтоварів» 3.1 Заходи щодо підвищення ефективності формування і використання виробничого потенціалу підприємства 3.2 Проект підвищення ефективності використання виробничого потенціалу 3.3 Економічне обгрунтування проекту Висновки Список використаних джерел Додатки Під ефективним виробничим потенціалом підприємства слід розуміти максимально можливий обсяг випуску продукції підприємства (надання послуг, виконання робіт), який може бути повністю реалізований протягом певного проміжку часу, за оптимального використання наявних і прихованих можливостей системи ресурсів у ринковому середовищі господарювання. Усі існуючі методи оцінки виробничого потенціалу можуть бути об’єднані в дев’ять груп: – методи, які ґрунтуються на аналізі порівняльних переваг; – методи, які ґрунтуються на теорії рівноваги підприємства і галузі; – методи, побудовані на основі теорії ефективної конкуренції; – методи, які ґрунтуються на теорії якості товару; – матричні методи оцінки конкурентоспроможності; – інтегральний метод; – метод, який ґрунтується на теорії мультиплікатора; – метод визначення позиції в конкуренції з точки зору стратегічного потенціалу підприємства; – методи, що ґрунтуються на порівнянні з еталоном. Виробнича стратегія — це функціональна стратегія створення та розвитку висококонкурентного виробничого потенціалу підприємства та системи управління ним, що втілюється у вигляді виробничої підсистеми певного типу, призначеної для випуску конкурентоспроможних продуктів. Виробнича стратегія існує у вигляді довгострокової програми або плану. В другому розділі роботи було розглянуто засади оцінки виробничого потенціалу підпиємства ВАТ «Чорнобаївський завод продтоварів». Основні показники виробничого потенціалу розглянуті нижче. Показник фондовіддачі основних фондів знижується в 2009 році на 0,43, що означає зниження вартості виготовленої продукції на 1 грн. основних фондів, а в 2007 і 2008 рівний 0,71. Показник фондоємності основних виробничих фондів, як показник обернений до фондовіддачі, збільшується на 2,16 в 2009 році і є незмінним в 2007 і 2008 роках. Фондоозброєність – показник, який означає вартість основних фондів на одного працюючого. Він збільшується в 2008 році на 3,74 та в 2009 році на 83,95, що є позитивним. Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо від’ємне значення показника в 2007-2009, що є негативним, при чому в 2009 році цей показник дуже сильно знижується і становить -131,3. Коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства відображує частку вартості оборотних коштів у загальній вартості майна підприємства. Даний показник становить 0,17 в 2007 році, знижується в 2008 році на 0,04 або 23,53% і зменшується в 2009 році на 0,11 або 84,61%. Оборотність оборотних коштів характеризує час, за який оборотні кошти здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу кількість оборотів зроблять оборотні кошти за рік і тим менший прибуток може отримати підприємство. В даному випадку оборотність в 2008 році порівняно з попереднім знижується на 29,73 дня або 28,23%, в 2009 році - на 49,28 дня або 65,18%. Коефіцієнт обороту характеризує кількість оборотів за період, що аналізується, тобто за рік і показує, що в 2007 році оборотні кошти підприємства обернулись 3,47 раз, в 2008 році 4,83 раз, тобто коефіцієнт зріс на 1,36 або 39,19%, а в 2009 році показник становить 13,87, тобто збільшився на 9,04 або 187,16%. Тобто найкраща ситуація спостерігається в 2009 році, коли коефіцієнт обертання найбільший, а тривалість обороту найменша. Коефіцієнт завантаження показує, скільки оборотних коштів авансовано в 1 грн. реалізованої продукції і є оберненим до коефіцієнта обороту показником. Чим менше оборотних коштів припадає на 1 грн. обороту, тим ефективніше вони використовуються. В 2007 році цей показник становив 0,29, в 2008 році зменшився на 0,08 і становив 0,21, і в 2009 році знову показав зниження і становив 0,07 (зменшився на 0,14). Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн. оборотних коштів. Оскільки сума прибутку підприємства суттєво не змінюється, то і коефіцієнти прибутковості і рентабельності також майже не змінились. Як видно з поданих розрахунків, за аналізований період відбулися наступні зміни: фонд оплати праці в 2009 році збільшився порівняно з 2007 і 2008, загальна кількість людино-годин, відпрацьованих робітниками має тенденцію до зниження (в 2008 році порівняно з 2009 роком знижується на 5211 людино - годин), зростає середньогодинна оплата праці в 2009 році на 0,6 грн. (19,8%), продуктивність праці на протязі 2008-2009 рр. значно збільшується: в півтора рази в 2009 році порівняно з 2007. Дохід від реалізації продукції в 2008 році зростає на 137,7 тис.грн. або 17,6%, в 2009 році – на 229,6 тис.грн. або 24,95%, витрати на виробництво і реалізацію продукції зростають на 137,1 тис.грн. або 17,69% в 2008 році і на 232,1 тис.грн. або 25,45% в 2009 році. В тому числі матеріальні витрати збільшуються на 64,7 тис.грн. або 21,36% в 2008 році і на 82,4 тис.грн. або 22,42% в 2009 році, витрати на оплату праці зростають на 32,4 тис.грн. або 16,46% в 1007 році і на 27 тис.грн. або 11,77% в 2009 році, відрахування на соціальні заходи збільшуються на 19,9 тис.грн. або 80,57% ив 2008 році і на 7,7 тис.грн. або 17,26% в 2009 році, сума амортизації зменшується на 4,9 тис.грн. або 9,06% в 2008 році і на 2,1 тис.грн. або 4,27% в 2009 році, інші операційні витрати зростають в 2008 році на 7,2 тис.грн. або 7,4% і на 8,1 тис.грн. або 65,17% в 2009 році, інші витрати відсутні в 2007 році, а в 2009 році зростають порівняно з 2008 роком на 65,9 тис.грн. або 82,07%, інші звичайні витрати зменшуються на 0,2 тис.грн. або 2,06% в 2008 році, і збільшуються на 10,2 тис.грн. або 107,37% в 2009 році. Чистий прибуток збільшується на 0,6 тис.грн. або 8% в 2008 році і зменшується на 2,5 тис.грн. або 30,86% в 2009 році. З метою забезпечення безперебійної роботи лінії по виробництву макаронів швидкого приготування, поліпшення якості продукції пропонується провести модернізацію лінії: встановити ротаційну тістомісильну машину марки А2-ШЛК замість ланцюгової тістомісильної машини, що дозволить підвищити коефіцієнт використання потужності цієї лінії. В результаті розрахування запропонованих заходів нам вдалося знизити собівартість на 4,38 грн. на одну тону макаронів і, таким чином, отримати додатковий прибуток у розмірі 1642,5 грн. (з урахуванням податку на прибуток, що складає 25%). Іншими словами можна зробити висновки, що заходи по модернізації лінії виробництв макаронів швидкого приготування є ефективними. Перелік графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Цільова оцінка відповідності виробничого потенціалу підприємства Таблиця 1.2 Характеристики процесів виробництва відносно системи «вхід — вихід» Таблиця 1.3 Зв’язок загальних конкурентних і виробничих стратегій Таблиця 1.4 Приклади виробничих стратегій та їх основні параметри Таблиця 1.5 Принципи ефективного використання виробничого потенціалу підприємств Рис. 2.1 Організаційна структура ВАТ «Чорнобаївський завод продтоварів» Таблиця 2.1.Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства ВАТ «Чорнобаївський ЗПТ» Таблиця 2.2 Аналіз необоротних активів підприємства Таблиця 2.3 Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства Таблиця 2.4 Аналіз оборотних активів підприємства Таблиця 2.5 Ефективність використання оборотних активів підприємства Таблиця 2.6 Структура персоналу Таблиця 2.7 Аналіз фонду оплати праці Таблиця 2.8 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці Рис.2.2 Динаміка середньорічної оплати праці і продуктивності праці Таблиця 2.9 Розрахунок базисних і ланцюгових темпів росту Таблиця 2.10 Обсяги виробництва і реалізації продукції Таблиця 2.11 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства Таблиця 2.12 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу Таблиця 2.13 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу Таблиця 2.14 Аналіз показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції Рис. 2.3 Динаміка показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції Таблиця 2.15 Аналіз показників ліквідності Таблиця 2.16 Аналіз ліквідності статей балансу, тис.грн. Таблиця 2.17 Аналіз фінансової стійкості підприємства Таблиця 2.18 Аналіз рентабельності підприємства Таблиця 3.1 Вихідні дані для розрахунку Таблиця 3.2 Змінні поточні витрати Таблиця 3.3 Вихідні дані для розрахунку Таблиця 3.4 Незмінні поточні витрати Таблиця 3.5 Калькуляція макаронних виробів
Ціна(грн.) 150

Замовлення

Замовлення