Готові роботи

ДРУКОВАНИЙ РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТ У XXI СТ (ID:160989)

РозділЖурналістика та видавнича справа
Тип роботи магістерська
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 106
Зміст ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………... РОЗДІЛ 1. ДРУКОВАНИЙ РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТ У XXI СТ……………….. 1.1. Дефініція та розвиток друкованого рекламного тексту………… ……... 1.2. Класифікація друкованих рекламних XXI ст………………………........ Висновки до розділу…………………………………………………… РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА СПРИЙНЯТТЯ РЕКЛАМИ.. 2.1. Візуальне сприйняття реклами у процесі гендеру….……………........... 2.2. Поняття психологічної платформи сприйняття………………………... 2.3. Психологічні особливості сприйняття як пізнавального явища……….. 2.4. Психологічна платформа особливостей сприйняття людиною рекламного тексту…………………………………………………………. Висновки до розділу………………………………………………………… РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА СПРИЙНЯТТЯ ДРУКОВАНОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ УКРАЇНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ………………………………… 3.1. Провідні параметри сприйняття друкованого рекламного тексту українським споживачем…………………………………………………. 3.2. Варифікація даних сприйняття українцями сучасного рекламного тексту………………………………………………………………………. Висновки до розділу………………………………………………………….. ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………… ДОДАТКИ………………………………………………………………………….
Ціна(грн.) 700
Зразок роботи:
ВСТУП Актуальність роботи полягає у необхідності дослідження особливостей психологічного сприймання людиною рекламних текстів. Сучасна реклама намагається спочатку створити умови для свідомого та обдуманого сприйняття покупцем рекламного звернення, а відтак і для автоматичного здійснення купівлі, забезпечення не одноразового, а сталого процесу купівлі. Тому реклама – це єдиний елемент маркетингу, який починається з намагання зрозуміти споживача, його запити й потреби. Через те рекламні дослідження ведуться у багатьох напрямах: аналіз товару, вивчення ринку, аналіз можливих засобів масової інформації та носіїв комунікації. Написання рекламного тексту вимагає специфічної майстерності і за стилем істотно відрізняється від написання повісті, вірша, статті, оповідання або репортажу, що пов’язано із особливостями поставленого завдання – привернути увагу і примусити купити товар чи послугу. Створення рекламного тексту є завершальним етапом тривалого процесу: складання рекламного тексту передує значна підготовча робота. Рекламодавець має з’ясувати характеристики товару (матеріальний продукт чи послуга, цінність товару, особливості його реалізації тощо); особливості цільової аудиторії (соціальні характеристики покупців, їхні потреби, мотивації тощо); чітко сформулювати мету рекламного звернення; обрати канал передачі рекламної інформації (телевізійна, друкована, зовнішня реклама) та ін. Кожний із цих етапів підготовки безпосередньо визначатиме зміст, структуру та оформлення рекламного тексту. Поставлену тему досліджували наступні науковці: Провідним є дослідження характеристик споживачів, вивчення можливих мотивів їхньої поведінки. Сучасна реклама має у своєму розпорядженні широку наукову базу. Вона озброєна засобами досліджень, що розроблялися протягом століть видатними соціологами. Дослідження особливостей сприйняття людини надзвичайно важлива проблема для психологів, а із розвитком індустрії реклами, і для маркетологів також. Адже маючи на меті привернути увагу до рекламованого продукту, збільшити рівень продажів своїх товарів чи послуг, рекламодавець, перш за все, бажає вплинути на сприйняття людини – майбутнього покупця. Метою роботи є дослідження сприйняття українцями сучасного рекламного тексту з позиції психологічної мотивації (тобто платформи). У ході дослідження були виконані наступні завдання: 1) описати розвиток рекламного друкованого тексту; 2) дослідити процес візуального сприйняття рекламного тексту; 3) визначити поняття «психологічної платформи» сприйняття реклами; 4) порівняти провідні параметри рекламного друкованого тексту; 5) змоделювати найефективніші риси якісних рекламних друкованих текстів. Об’єктом дослідження є друкований рекламний текст як фактор впливу на споживацьку аудиторію. Предмет дослідження є процес сприйняття аудиторією друкованого рекламного тексту з позиції психологічної платформи. Наукова новизна полягає у тому, що отримані результати можуть бути використані у практичній області рекламної справи. Структура магістерської роботи визначена метою і завданнями дослідження та включає в себе вступ, три розділи, вісім підрозділи, висновки та список використаних джерел. РОЗДІЛ 1 ДРУКОВАНИЙ РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТУ XXI СТ. 1.1. Дефініція та розвиток друкованого рекламного тексту Притаманний сьогоденню стрімкий розвиток засобів масової інформації та їхній вплив на діяльність людини зумовлюють актуальність лінгвістичних, синтаксичних та семантичних досліджень дискурсів мас-медіа тому, що останні не лише інформують про теперішні події, але виступають також джерелом формування моделей суспільної поведінки і способу життя. Сучасна торгівля неможлива без реклами. Хоча багато людей скаржаться на її непотрібність, вважають, що це навіть марнотратство і що ціни знизилися б без реклами. Діапазон використання реклами визначає розвиток і процвітання країни. У той же час реклама є одним з найголовніших джерел торгівлі. Без неї виробники не змогли б представляти усі свої товари покупцю, а це зменшило б кількість проданого товару. Деякі люди вважають, що реклама є результатом неорганізованої сучасної торгової системи. Але це не так. Реклама виникла разом із появою цивілізації і довго використовувалася як сполучення потреби купувати чи продавати товари, навіть для продажу рабів у стародавні часи. Вона сама по собі представляє суспільство свого часу. Реклама намагається показати економічний прогрес суспільства і в цьому плані вона сягає від усіх тонкощів індустріалізованого світу до нових способів життя націй, які розвиваються. Розвиток нації спостерігався протягом усього часу, коли використовувалася реклама. Реклама характерна для сучасного світового виробництва та для тих країн, які розвиваються і стають індустріальними. У минулому, коли власник магазину або ларка мав тільки показувати свої товари перехожим, голосно запрошуючи їх завітати до магазину, реклама, якою ми знаємо її сьогодні, почала тільки зароджуватись.

Замовлення

Замовлення