Готові роботи
Видання енциклопедичної літератури для дітей і юнацтва в Україні

Видання енциклопедичної літератури для дітей і юнацтва в Україні (ID:255331)

РозділЖурналістика та видавнича справа
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 140
Зміст ЗМІСТ І ЧАСТИНА ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ВИДАНЬ 1.1. Енциклопедія як тип довідкового видання . . . . . . . . . . . . . 7 1.2. Історія формування енциклопедичної літератури для дітей і юнацтва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 РОЗДІЛ 2 КРИТЕРІЇ ДОБОРУ ТА СТРУКТУРУВАННЯ МАТЕРІАЛУ В ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ВИДАННЯХ ДЛЯ ДІТЕЙ І ЮНАЦТВА 2.1. Типологія енциклопедичних видань для дітей і юнацтва за віком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.2. Типологія енциклопедичних видань для дітей і юнацтва за тематикою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.3. Типологія енциклопедичних видань для дітей і юнацтва за художнім оформленням . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.4. Електронні енциклопедичні видання . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.5. Особливості підготовки енциклопедичних видань для дітей і юнацтва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.6. Спектр сучасних енциклопедичних видань для дітей і юнацтва в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.7. Оцінка сучасних енциклопедичних видань для дітей і юнацтва безпосередніми споживачами (читачами). (Соціологічне дослідження) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 ЛІТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 ЗМІСТ ІІ ЧАСТИНА Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Розділ 1. План оформлення видання та видавнича специфіка . . . . . . . . . . . 5 Розділ 2. Економічні розрахунки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Розділ 3. Відредагований матеріал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Розділ 4. Аналіз виявлених помилок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Розділ 5. Редакторський висновок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Список використаних джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ціна(грн.) 500
Зразок роботи:
І частина дипломної роботи: Мета роботи полягає в комплексному аналізі сучасного стану видань енциклопедичної літератури для дітей і юнацтва, з’ясуванні суттєвих відмінностей цього типу видань від енциклопедій для дорослих та іншої літератури для дітей, визначенні особливостей підготовки і випуску цих видань. Для досягнення мети ставилися такі завдання: − проаналізувати теоретичні джерела з метою загальної характеристики енциклопедій як феномену культури; сформулювати вимоги до розробки концепції видань такого типу; − з’ясувати етапи формування енциклопедій для дітей і юнацтва в Україні; − визначити критерії добору та структурування матеріалу в енциклопедичних виданнях для дітей і юнацтва шляхом аналізу типологічного спектру енциклопедичних видань для дітей і юнацтва за віком, тематикою, художнім оформленням; − визначити шляхи розвитку сучасних видань енциклопедичної літератури для дітей і юнацтва. − схарактеризувати електронні енциклопедії як перспективний вид видання; − експериментально виявити і дослідити коло питань і проблем, що виникають під час користування енциклопедичними виданнями. Об’єкт дослідження − енциклопедія як тип довідкового видання; Предмет дослідження − специфіка видання енциклопедичної літератури для дітей і юнацтва в Україні періоду незалежності; Методологічні основи дослідження: філософсько-культурологічні положення про місце енциклопедичних видань для дітей і юнацтва в системі культури. Для розв’язання поставлених завдань застосовувався комплекс таких методів дослідження: теоретичні: системний аналіз наукових джерел з досліджуваної проблеми; аналітичний, порівняльний, проблемно-цільовий аналіз, енциклопедичної літератури, різноаспектних статей, документів, законодавчих актів з метою вивчення, систематизації й узагальнення теоретичних ідей і розвитку вимог до енциклопедичних видань як виду дитячої літератури. емпіричні: анкетування, аналіз усних відповідей дітей молодшого і старшого шкільного віку, батьків, працівників шкіл і бібліотек, кількісний і якісний аналіз здобутих результатів дослідження для використання їх під час підготовки та розробки енциклопедичних видань для дітей і юнацтва. Хронологічні межі дослідження − 1991−2009 рр. Це період незалежності України, період серйозних соціополітичних, економічних, ідеологічних трансформацій у житті українського суспільства, зокрема в дитячому книговиданні. Наукова новизна роботи: − визначені критерії добору та структурування матеріалу шляхом аналізу типологічного спектру енциклопедичних видань для дітей і юнацтва за віком, тематикою, художнім оформленням; − експериментально досліджено та сформульовано коло питань і проблем, які необхідно враховувати в роботі над випуском видань дитячої енциклопедичної літератури; Практичне значення здобутих результатів полягає в тому, що проаналізовані та узагальнені теоретичні положення та експериментальні дослідження можуть бути використані при плануванні та розробці концепції дитячих енциклопедичних видань − сучасних, комунікативно ефективних, затребуваних. Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, 9 підрозділів, висновків, 2 додатків, списку використаних джерел (72 позиції). Загальний обсяг роботи − 81 сторінка, з них основного тексту 73. У тексті міститься 9 таблиць. ІІ частина дипломної роботи ВСТУП Друга частина дипломної роботи містить розроблені й опрацьовані матеріали, пов'язані з усебічною підготовкою творів (авторського оригіналу та навчально-наукового дослідження) до видання. У першому розділі подано план оформлення видання та видавничу специфікацію, в яких вказуються найважливіші показники майбутнього видання згідно із задумом його оформлення. У другому розділі викладено економічні розрахунки, зроблені з погляду обґрунтування собівартості першої частини дипломної роботи у формі наукової книги. Третім розділом є відредагований авторський оригінал. Для редагування було обрано матеріал, що є основою майбутньої книги-підручника «Вивчення літератури модернізму в школі: структурно-стильовий шлях аналізу». Четвертий і п'ятий розділи містять аналіз виявлених помилок та редакторський висновок стосовно вищезгаданого авторського оригіналу.

Замовлення

Замовлення