Готові роботи
НИРС на тему"Здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством"

НИРС на тему"Здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством" (ID:124766)

РозділЗЕД
Тип роботи інше
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 70
Зміст ЗМІСТ Вступ 1 Теоретичні основи управління персоналом на підприємстві суб'єкті ЗЕД 3 1.1 Особливості управління персоналом на підприємстві суб'єкті ЗЕД 3 1.2 Функціональні особливості підрозділів, що займаються ЗЕД 18 1.3 Особливості управління персоналом в іноземних країнах 26 2 Система управління персоналом на підприємстві суб'єкті ЗЕД 33 2.1 Процес управління персоналом на підприємстві суб'єкті ЗЕД 33 2.2 Елементи системи управління персоналом на підприємстві суб'єкті ЗЕД 44 2.3 Модель системи управління персоналом на підприємстві суб'єкті ЗЕД 56 3 Удосконалення системи мотивації праці на підприємстві суб'єкті ЗЕД 61 Висновки 66 Список використаних джерел 69
Ціна(грн.) 100
Зразок роботи:
ВСТУП Актуальність тими. Україна вступила на шлях євроінтеграції та світової інтеграції. Як наслідок вітчизняні підприємства вступають в різні відносини з іноземними компаніями, що в свою чергу спонукає персонал підприємства відповідати новим вимогам які висувають зміни в зовнішньоекономічній діяльності, тобто персонал повинен відповідати міждународним стандартам. Такі зміни спонукають знову звернутися до управління персоналом на підприємствах які займаються зовнішньоекономічною діяльністью, до пошуку особливостей управління персоналом на цих підприємствах. Існючі дослідження на цю тему не розкривають в повній мірі це питання, тому на цей час проблема управління персоналом на підпрємствах які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність є актуальною. Мета і завдання. Мета полягає в розробці теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення управління персоналом на підприємстві суб'єкті ЗЕД. Відповідно до цієї мети в науковій роботі поставлені і реалізовані наступні завдання:  Проаналізовано сутність управління персоналом у ринковій економіці;  Виявленно особливості зовнішньоекономічної діяльності які заумовлюють специфічні вимоги до персоналу підприємства;  Виявленно чинники якими заумовлюються параметри системи управління персоналом на підприємстві суб'єкті ЗЕД;  Сформовано мистему управління персоналом на підприємстві суб’єкті ЗЕД.  Розроблено рекомендації щодо практичного вирішення проблеми управління персоналом на підприємстві суб'єкті ЗЕД. Об'єктом дослідження є управління персоналом. Предметом дослідження виступають особливості, методи, прийоми, принципи управління персоналом на підприємстві суб'єкті ЗЕД. Методологічною і теоретичною основою дослідження є положення економічної теорії, теорії управління, матеріали періодичного друку, праці вітчизняних і закордонних вчених щодо кадрового менеджменту. Методи дослідження. Для розв’язання визначених завдань, використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: методи системного аналізу, методи порівняльного аналізу, моделювання. Наукова новизна. Дістало подальшого розвитку положення управління персоналом шляхом формування системи управління персоналом на підприємстві суб'єкті ЗЕД до якої входять такі структурні елементи як:принципи, стилі, методи, способи та прийоми управління. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів і висновків, викладених на 70 сторінках друкованого тексту. Матеріалі курсової роботи містять16 таблиць і 12 рисунків. Список використаних джерел з 24 найменувань уміщено на 69-70 сторінках.
Інші роботи з даної категорії:

Замовлення

Замовлення