Готові роботи
«Лінгвістичні та екстралінгвістичні причини виникнення неологізмів»

«Лінгвістичні та екстралінгвістичні причини виникнення неологізмів» (ID:236073)

РозділЛінгвістика
Тип роботи бакалаврська
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 63
Зміст Зміст ВСТУП……………………………………………………………………………...3 РОЗДІЛ І. НЕОЛОГІЗМ ЯК ЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 1.1 Неологія як сучасна наука……………………………………………….7 1.2 Дефінітивний характер терміну «неологізм»……………..…..………10 1.3 Класифікація та шляхи утворення неологізмів………………………15 РОЗДІЛ ІІ. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 2.1 Лінгвістичні та екстралінгвістичні причини появи неологізмів в англійській мові…………………………………………………………………….27 2.2 Причини виникнення неологізмів у різних сферах суспільно-політичного життя в англійській мові………………………………...………………………..29 2.2.1 Політика, бізнес та економіка………………………………....30 2.2.2 Наука та комп’ютерні технології………………………………35 2.2.3.Освіта та дозвілля……………………………………………....43 2.2.4 Музика та кулінарія…………………………………………….54 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..59 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………....63 ДОДАТКИ
Ціна(грн.) 1000
Зразок роботи:
Розділ ІІ. Причини виникнення неологізмів в сучасній англійській мові 2.1. Лінгвістичні та екстралінгвістичні причини появи неологізмів Процес збагачення мови відбувається постійно. Це стає наслідком оновлення мови у відповідності до потреб людей та змін, що відбуваються у світі, адже мова залежить від середовища, в якому побутує, а також від власної внутрішньої будови. Поява будь-якого новоутворення у мові повинна базуватись на певних силах, що зумовили його винекнення. Так, Л. Томіленко ділить основні причини винекнення нових слів на дві групи [29, c. 59-60]: 1. Лінгвістичні, до яких відносить такі фактори, як:  відсутність слова для називання нового предмета, явища, поняття тощо;  потреба у певному слові, у називанні для усунення непорозуміння між партнерами;  необхідність у розмежуванні змістовно близьких, але все ж різних понять;  тенденція до заміни словосполучень і описових зворотів однослівними найменуваннями;  необхідність спеціалізації понять у тій чи іншій сфері;  потреба у позначенні комунікативно актуального поняття: якщо поняття торкається життєво важливих інтересів людей, то і слово, що його позначає, стає загальновживаним;  тенденція до закріплення нових слів, які можна об’єднати у певний лексичний ряд, базуючись на їх загальному значенні й повторюваності будь-якого структурного елемента;  потреба в нових номінаціях як данина моді, престижності, підвищенню власного авторитету в очах оточення. 2. Екстралінгвістичні: причини, які характеризують еволюцію людського суспільства, його матеріальноу й духовноу культуру, продуктивнї сил, що виявляються в розвитку науки, техніки, культури, постійному збільшенні відомостей про навколишній світ, розширенні суспільних функцій мови та її стильової варіативності, ускладненні форм суспільного життя людей. Аналіз наукової літератури дозволяє ви¬значити інші лінгвістичні фактори появи нових слів у англійській мові:  тенденцію до мовної економії  прагнення мовців пору¬шити мовний автоматизм. Прагнення мовців порушити мовний автоматизм (один знак – одне значення) – це прагматична установка, яка є при¬чиною появи низки нових слів, що складаються з номінатив¬но надмірних одиниць, які створюються внаслідок потреби в нових емоційно-експресивних позначеннях і за допомогою яких мовна особистість характеризує, оцінює відомі понят¬тя, явища, події.[32, c.5] Неологізми англійської мови, причинами виникнення яких є мовні фактори, відбивають прагнення мовців відбирати найбільш раціональні для цілей спілкування мовні засоби, а саме: а) абревіатури, скорочення: б) складені слова: в) похідні неологізми, утворені за допомогою словотвірних афіксів: г) семантичні інновації. д) запозичення: Кількість інновацій на лексичному рівні не піддається точ¬ним підрахункам, оскільки неологізми виникають не в мові загалом як у системі об’єктивно існуючих, соціально-закріпле¬них знаків, а в реалізації цієї системи – у мовленні конкретних носіїв. Далеко не всі вони закріплюються в мові. Ознакою входження нових слів у систему мови треба вважати їхню “рекурентність”, тобто здатність відтворюватися поза первісним контекстом, долучатися до семантичних і словотворчих процесів [22, с.589]. Закріплюються в мові насамперед ті одиниці, що переда¬ють поняття, пов’язані з важливими проблемами сучасності. Дослідження інновацій англійської мови свідчить, що дуже ча¬сто їх інтеграція в лексико-семантичну систему залежить від безпосереднього зв’язку з актуальними суспільними рухами та зумовлюється висуванням на перший план певних соціальних груп, особливо тих, у яких саме й народжуються нові слова та словосполучення.[15, c.256] Отож, зміни в діяльнісному досвіді людини спричиняють появу нових та розширення старих фрагментів картини світу, які відповідно потребують фіксації в “мовній” карті світу. Змінюється картина світу, з’являються нові сектори: космонавтики, комп’ютерної техніки, генної інженерії, наркоманії, нові види харчування. Розширюються традиційні сектори: захворювань, ліків, діагностики. А це значить, що в мові продовжуватимуть з’являтися нові слова, які з часом будуть прийняті в суспільстві незалежно від свого позитивного чи негативного значення для суспільства. 2.2 Причини виникнення неологізмів у різних сферах суспільно-політичного життя в англійській мові Аналіз таких словників неологізмів як Cambridge Dictionary of New Words, The International Dictionary of Neologisms, The Oxford Dictionary of New Words дає нам змогу визначити основні причини та способи творення найпоширеніших новоутворень на лексичному рівні в сучасній англійській мові. Отже, нами було проаналізовано 200 неологізмів з різних сфер суспільно-політичного життя із вищезазначених словників. В результаті було виявлено що найбільше новоутворень виникло у наступних сферах життя англомовного суспільства: 1. Наука та техніка. 2. Політика та бізнес. 3. Економіка. 4. Дозвілля. 5. Кулінарія. 6. Освіта. 7. Музика. 2.2.1 Політика, бізнес та економіка Неологічний простір у сфері політики, бізнесу та економіки становить широкий пласт, утворених різноманітними способами лексем. Слово «Brexit» пов’язане з політикою і вперше з’явилося у червні 2012 року як свого роду насмішлива назва можливого виходу Британії зі складу Європейського Союзу. Цей термін був створений за аналогією від слова «Grexit», яке виникло на рік раніше у відповідності із можливістю Греції залишити ЄС. Загалом слово «brexit» є прикладом злиття неправильних фрагментів двох лексем, що характеризують дану подію – Britain + exit = Brexit.

Замовлення

Замовлення