Готові роботи
Аналіз маркетингової діяльності фірми

Аналіз маркетингової діяльності фірми (ID:26821)

РозділМаркетинг
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2003
Кількість сторінок 122
Зміст Вступ 1. Загальна характеристика пiдприємства 1.1. Характеристика iнфраструктури пiдприємства "Тiп-Топ-99" 1.2. Характеристика продукту пiдприємства "Тiп-Топ-99" 1.3. Характеристика динамiки обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї 2. Аналiз фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства "Тiп-Топ-99" 2.1. Розрахунок показникiв лiквiдностi 2.2. Розрахунок показникiв фiнансового стану 2.3. Розрахунок показникiв обернення 2.4. Розрахунок показникiв рентабельностi 3. Аналiз маркетингового середовища пiдприємства "Тiп-Топ-99" 3.1. Аналiз впливу факторiв зовнiшнього середовища на роботу пiдприємства 3.2. Аналiз впливу факторiв внутрiшнього середовища 3.3. Оцiнка ринкової позицiї пiдприємства "Тiп-Топ-99" на грунтi матрицi "БКГ" 3.4. SWOT - аналiз стану пiдприємства 4. Аналiз дiючих стратегiй пiдприємства "Тiп-Топ-99" 4.1. Аналiз дiючої маркетингової стратегiї 4.1.1. Товарна стратегiя 4.1.2. Стратегiя цiноутворення 4.2. Стратегiя конкуренцiї 4.2.1. Аналіз впливу чинників галузевої конкуренції за М.Портером 4.2.2. Аналіз конкурентного стану підприємства за методом Мак-Кінсі 5. Маркетинговий аналiз процесу управлiння пiдприємством 5.1. Характеристика структури упралвiння пiдприємством 5.2. Планування процесу розробки послуги 5.2.1. Класифiкацiя i основнi характеристики товару за методом трьох рiвнiв 5.2.2. Життєвий цикл товару та його стан 5.3. Аналiз збутової полiтики 5.3.1. Характеристiка каналiв розподiлу 5.3.2. Застосування АВС-аналiзу 5.4. Аналiз комунiкацiйної полiтики 5.4.1. Планування просування товару 5.4.2. Планування бюджету просування 5.4.3. Фiрмовий стиль 5.4.4. Методи особистого продажу 6. Маркетинговий контроль та економікс маркетингу на фірмі «Тіп-Топ-99» 6.1. Аналiз маркетингового контролю на пiдприємствi 6.1.1. Характеристика об`єктiв контролю 6.1.2. Контроль фактичного обсягу реалiзацiї продукцiї та її динамiки 6.1.3. Контроль прибутковостi 6.1.4. Застосування ситуацiйного аналiзу 6.2. Розрахунок цiни товару 6.2.1. Визначення цiнової еластiчностi 6.2.2. Розрахунок точки беззбитковостi 6.2.3. Визначення цiни товару за цiновими лiнiями 6.3. Розробка бюджету маркетингу Висновки Лiтература У зв`язку з усiм викладеним у данiй роботi можна зробити такi висновки: На сьогодняшнiй день серед форм та методiв виробничо-коммерцiйної дiяльностi особливе мiсце займае маркетинг, який забезпечує не лише ефективне задоволення потреб ринку, але й успiх фiрми у конкурентнiй боротьбi, що є рiшаючим фактором для розширення використання маркетингу у сферi послуг. На формування комплексу маркетингу послуги здiйснюють найбiльший вплив специфiчнi риси послуг: невiдчутнiсть, непостiйнiсть якостi, нерозривнiсть виробництва та споживання, нездатнiсть до зберiгання. Для фiрми "Тiп-Топ-99" необхiдно використовувати орiєнтацiю на ринок, як спосiб мислення при прийняттi господарських рiшень. Основними етапами реалiзацiї концепцiї маркетингу на фiрмi "Тiп-Топ-99" повиннi бути: аналiз ринкових можливостей; визначення перспективного цiльового ринку; вибiр стратегiї маркетингу; разробка комплексу маркетингу; розробка допомiжних систем маркентингу. Ми рекомендуемо побудувати организацiйну структуру управлiння фiрмою по функцiональному принципу, що дозволить скоротити штат спiвробiтникiв та виконувати весь обсяг маркетингових робiт. Дослiдження ринку показали, що доля фiрми "Тiп-Топ-99" на ринку послуг по встановленню охоронних систем м.Черкаси складає 25 %. Попит на нову послугу по встановленню системи локацiї еластичний i 10% зниження цiни приводить до збiльшення попиту в 2 рази. Ми пропонуємо фiрмi "Тiп-Топ-99" використовувати розробленi нами три рiвня послуги по встановленню охоронних систем. Наш продукт позицiонується как послуга найвищої якостi та низької цiни, на думку споживачiв та у порiвняннi з аналогiчними послугами конкурентiв. Оскiльки основною метою дiяльностi фiрми на короткостроковий перiод є збереження та розширення частки ринку, то ми рекомендуемо використовувати оборонну стратегiю маркетингової дiяльностi. Оптимальними каналами збуту продукту є: - прямий продаж послуг споживачам, - продаж через агентiв. У комплексi просування послуг найбiльшу питому вагу займає особистий продаж, як найбiльш ефективний метод, друге мiсце - реклама, на третьому мiсцi стимулювання збуту та пропаганда. Ми рекомендемо фiрмi при проведеннi особистого продажу використовувати методику прийому клiєнта та методи завершення процесу продажу, що розробленi у данiй роботi. Одiєю з важливих сторiн маркетингової дiяльностi є цiноутворення. При встановленнi цiни послуг необхiдно враховувати еластичнiсть попиту, порог беззбитковостi, рiвень цiн конкурентiв, а також особливостi сприйняття цiни споживачем. При формуваннi цiни доцiльно використовувати методику, що основана на аналiзi графiка беззбитковостi та з урахуванням витрат та норми прибутку. Найбiльш оптимальним є використання 50% прибутку на маркетингову дiяльнiсть. Рентабельнiсть послуги складає 33%.
Ціна(грн.) 45

Замовлення

Замовлення