Готові роботи
РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПРИ НАВЧАННІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ

РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПРИ НАВЧАННІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ (ID:156456)

ПредметМатематика
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 100
Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПРИ НАВЧАННІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ 7 1.1. Основні закономірності розвитку логічного мислення 7 1.2. Мета і завдання логічного мислення у курсі математики 24 1.3. Психолого-педагогічні умов розвитку логічного мислення підлітків 36 ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 44 РОЗДІЛ 2. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИКИ 45 2.1. Шляхи реалізації методичних умов розвитку логічного мислення підлітків 45 2.2. Застосування програмного засобу GRAN-1 уроках алгебри і початків аналізу як засобу розвитку логічного мислення школярів 58 2.3. Організація педагогічного експерименту та його результати 68 ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 74 ВИСНОВКИ 75 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 77 ДОДАТКИ 85
Ціна(грн.) 600
Зразок роботи:
Актуальність теми. На сучасному етапі пріоритетними напрямками вдосконалення навчально-виховного процесу – є виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і розвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язку проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Тобто перед сучасною освітою на передній план виступає завдання логічного розвитку учнів. Для реалізації даної мети учні повинні мати достатній рівень розвитку всіх видів пам’яті, уваги, уяви, мислення та мовлення, а також здібність до аналізу та синтезу, абстрагування й узагальнення, вміння приймати розв’язку, доводити твердження і спростовувати їх. Отже, вміння логічно мислити – це необхідна умова розвитку інтелекту особистості. Хоча процес формування логічного мислення досягає стадії формально-логічних операцій лише у підлітковому віці, без належних зусиль у дошкільному віці та у початковій школі інтелектуальний розвиток особистості буде частковим. Роль математики в розвитку логічного мислення велика тому, що вона є одною з самих теоретичних наук, з тих, які вивчаються у школі. У ній високий рівень абстракції і в ній найприроднішим способом викладу знань є спосіб сходження від абстрактного до конкретного. Це означає, що перед методикою навчання математики постають нові задачі, пов’язані з розвитком логічного мислення. Перші математичні знання засвоюються дитиною у певній, придатній до її розуміння системі, у якій окремі положення логічно пов’язані та випливають одне з одного. При свідомому засвоєнні математичних знань учні користуються основними операціями мислення у доступному для них виді: аналізом та синтезом, порівнянням, абстрагуванням та конкретизацією, узагальненням; учні роблять індуктивні висновки, проводять дедуктивні роздуми. Свідоме засвоєння математичних знань учнями розвиває їх математичне мислення, що в свою чергу допомагає успішніше засвоювати нові знання. В нашій країні на сучасному етапі розбудови загальноосвітньої школи розробка проблеми розвитку логічного мислення у процесі навчання математики посідає особливе місце і ведеться в декількох напрямках. визначаються логічні основи шкільного курсу математики В. А Крутецкий [46], розробляються питання методики вивчення деяких питань математичної логіки у процесі поглибленого курсу математики В.Н. Осинська [59], пропонується введення курсу «Логіка» як у старшій Я.І. Груденов [22 ], так і в основній школі Г.П Бевз [2], формуються програми розвитку творчого мислення, однією з характеристик якого виступає його логічність М.С. Головань [18], розробляється питання формування пізнавальної самостійності, як одного з показників сформованості логічних умінь Н.Ю. Харіна [77]. З проблемою розвитку мислення пов’язані роботи психологів про його структуру та типологію (С.Л. Рубінштейн [70] та інші). Cеред методистів проблемі методики навчання логічних понять, які використовуються в математиці приділяли увагу Л.С. Синько [72], логічної складової у формуванні понять і доведень при навчанні математики досліджували З.І. Слєпкань, [73] А.В. Прус [67] В.М. Осинська, [59] Т.Г. Крамаренко [43 ] та інші. Але недостатньо науково обґрунтованої методики цілеспрямованого формування та розвитку логічного мислення учнів 10-11 класів та доступної методичної літератури для використання в цьому напрямку на уроках алгебри і початків аналізу вчителів 10-11 класів недостатньо. На даний час практично немає розроблених методичних матеріалів, систем задач, які б відповідали нововведенню. Виникла потреба в створенні методичних аспектів із розвитку логічного мислення учнів 10-11 класів. Тому тема нашого дослідження «Розвиток логічного мислення учнів при навчанні алгебри і початків аналізу» є на сьогодні актуальною, цим обумовлює вибір теми нашого дослідження.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет