Готові роботи
Розвиток творчих здібностей на уроках математики в початкових класах

Розвиток творчих здібностей на уроках математики в початкових класах (ID:187346)

ПредметМатематика
Тип роботи курсова
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 44
Зміст План Вступ………………………………………………………………………………3 1. Теоретичний аналіз проблеми розвитку творчих здібностей в учнів початкових класів 1.1. Сутність поняття здібності та природи творчості…………………………6 1.2. Психолого-педагогічні підходи до вивчення та дослідження творчих здібностей…………………………………………………..7 1.3. Психолого-педагогічні особливості розвитку творчих здібностей у молодшому шкільному віці………………………………………………………..7 2. Методи та методика дослідження 2.1. Методологічні засади експериментального дослідження творчих здібностей…………………………………………………………………….…….16 2.2. Методи, методика і процедура дослідження…………………………………………………………………….…..18 2.3. Виконання практичних робіт………………..………………………………..21 3. Експериментальне дослідження особливостей розвитку творчих здібностей у молодшому шкільному віці…………………………………………………...…24 3.1. Результати дослідження рівня розвитку творчих здібностей школярів…………………………………………………………………………….24 3.2. Дослідження рівня розвитку творчих математичних здібностей учнів……………………………………………………………………………..….26 3.3. Прийоми підвищення рівня творчих здібностей молодших школярів……..27 3.3 Підбиття підсумків експерименту……………………...……………………..37 Висновки…………………………………………………………………………….40 Список використаної літератури…………………………………………………..43
Ціна(грн.) 250
Зразок роботи:
Вступ Формування в учнів навичок самостійної діяльності, творчого потенціалу і здатності використовувати знання па практиці с важ¬ливим завданням сучасної української національної школи. У роз¬витку зазначених якостей особистості молодшого школяра особли¬вого значення набуває позакласна робота, зокрема позакласна ро¬бота з математики. Здебільшого цей вид навчання й виховання притаманний стар¬шій школі. Уважається, що молодші учні ще недостатньо дорослі для нього. Та таке твердження є безпідставним. Адже саме в цьому віці діти з найбільшою цікавістю пізнають світ. Вони, як свідчить досвід педагогів, із величезним задоволенням займаються матема¬тикою у позаурочний час. У такий спосіб діти не лише краще піз¬нають навколишній світ, а й розвивають мислення, учаться аналі¬зувати, порівнювати і зіставляти, узагальнювати, конкретизувати, абстрагуватись від часткового, робити умовиводи. Звісно, учитель на уроці не може охопити розвиток цих умінь у всіх дітей, він не встигає виховувати всіх учнів у правильному на¬прямку на класних заняттях. А коли дитина, за своїм власним ба¬жанням, відвідуватиме математичні позакласні заходи, то вона й на уроках зацікавленіше ставитиметься до навчального матеріалу, во¬на краще розумітиме й засвоюватиме його. Відповідно поліпшать¬ся результати її навчання з інших предметів загалом та математи¬ки зокрема. Вплив годин цікавої математики на розумовий і математичний розвиток учнів та на засвоєння математичних знань буде вагомим за рахунок використання цікавого теоретичного матеріалу та нестан¬дартних практичних завдань у позаурочний час. У посібнику пропонується матеріал для проведення різних ви¬дів позакласної роботи з математики в початкових класах про¬тягом Тижня математики, що допоможе вчителеві початкових класів працювати продуктивно не тільки на уроках математики в 1—4 класах, а й цікаво організувати і провести позакласні заходи, а саме: різноманітні акції, виставки, конкурси, олімпіади, віктори¬ни, математичні свята. Крім того, збірка містить розробки відкритих уроків математи¬ки, цікавий довідковий матеріал про видатних математиків, цифри та історію їх виникнення, тлумачення математичних термінів тощо. Сподіваємось, що запропонований матеріал буде корисним не тільки для вчителів, але й для самих учнів та їхніх батьків. Об’єктом дослідження є зокрема спрямована практична діяльність учнів, молодших школярів Предметом дослідження є – визначення шляхів і засобів актуалізації знань, умінь та навичок учнів при розвитку математичних здібностей Мета роботи – з’ясувати і експериментально перевірити умови розвитку творчих здібностей учнів на уроках математики в початкових класах. Завдання дослідження: 1.Вивчити і проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження. 2.Визначити основні шляхи розвитку творчих здібностей на уроках математики. 3. Використовуючи власні педагогічні дослідження, експериментально перевірити правильність теоретичних висновків. 4. Проаналізувати вплив визначених засобів і прийомів при виконанні творчих завдань на уроках математики. Гіпотеза дослідження. Для розвитку творчих здібностей на уроках математики необхідно: - використовувати можливості змісту освіти, зокрема вносити елемент новизни; - збільшити кількість творчих завдань на уроках математики; - впроваджувати проблемне навчання, завдання практичного, дослідницького характеру; - використовувати різноманітні засоби активізації діяльності, зокрема, нестандартні уроки, ігрові методи, інтерактивне навчання. Мною було використано методи науково-педагогічного дослідження: - спостереження; - експеримент; - дослідна бесіда. 1. Теоретичний аналіз проблеми розвитку творчих здібностей в учнів початкових класів 1.1. Сутність поняття здібності та природи творчості Коли йдеться про зміст шкільного курсу математики..............

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет