Готові роботи
Демографічна ситуація в україні. шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я

Демографічна ситуація в україні. шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я (ID:26831)

ПредметМедицина
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2004
Кількість сторінок 120
Зміст Вступ Розділ i. Демографічна ситуація в україні. Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1.1. Демографічна ситуація в Україні 1.1.1 Чисельність і склад населення України 1.1.2 Механічний та природний рух населення України 1.1.3 Народжуваність в Україні 1.1.4 Смертність в Україні 1.1.5 Загальні тенденції захворюваності населення України 1.2. Фінансово-економічне забезпечення охорони здоров'я 1.3. Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1.4. Особливості страхової медицини в економічно розвинених країнах світу 1.5. Історичні аспекти розвитку медичного страхування в Україні Розділ іі. Аналіз стану охорони здоров'я в косівському районі 2.1. Соціально-економічна характеристика району 2.2. Оцінка стану здоров'я населення району 2.3. Характеристика системи охорони здоров'я району 2.4. Трудовий потенціал Косівського району 2.5. Організація та управління охороною здоров'я району 2.6. Первинна медико-санітарна допомога, амбулаторно-поліклінічна робота в Косівському районі 2.8. Організація швидкої і невідкладної медичної допомоги в Косівському районі 2.9. Стаціонарна допомога в Косівському районі 2.10. Санітарно-протиепідемічна робота в Косівському районі 2.11. Фінансово-економічна діяльність в Косівському районі Розділ iii. Основні напрямки удосконалення механізмів фінансування охорони здоров'я 3.1. Основні напрямки удосконалення механізмів фінансування охорони здоров'я 3.1.1 Обов’язкове медичне страхування 3.1.2 Добровільне медичне страхування 3.2. Каса взаємної підтримки здоров’я Висновки Додатки Список використаної літератури Світовий досвід підтверджує, що найбільших успіхів у вирішенні про-блеми зміцнення здоров'я населення досягли країни, які запровадили та ви-користали сповна в системі охорони здоров’я механізм медичного страху-вання. Страхувати – значить оберігати від чогось небажаного, неприємного, захистити, гарантувати безпеку, а сам процес страхування – це спосіб захис-ту майнових інтересів в умовах ринкової економіки. Кожна людина вже сьогодні має знати як зменшити ризик від погір-шення здоров'я чи настання захворювання, нещасного випадку тощо в умо-вах ринкової економіки, яка є основою страхової медицини та медичного страхування. В умовах дефіциту бюджетного фінансування виникла загальна потре-ба в пошуку позабюджетних джерел надходження коштів для потреб охоро-ни здоров’я. Для вирішення цієї проблеми в роботі було проведено: 1. Аналіз літературних джерел з питань організації охорони здоров’я в різних країнах та систем їх фінансування. 2. Аналіз соціально-економічної та демографічної ситуації в місті Зеленодольськ за такими показниками: структура населення, природний рух населення, рівень і структура смертності, захворюваність населення, який показав недостатню ефективність роботи закладів охорони здоров'я в місті. 3. Аналіз системи охорони здоров’я міста за такими показниками: ліжковий фонд, штати, кваліфікація показав, що наявні потужності відпові-дають нормативним показникам. 4. Аналіз діяльності закладів охорони здоров’я міста Зеленодольськ за такими показниками: амбулаторно-поліклінічна допомога, швидка невід-кладна допомога, стаціонарна допомога говорить про недосить вдосконале-ний рівень ефективності в діяльності відповідних структурних підрозділів (сказується недостатність фахівців узької спеціалізації та недостатня кіль-кість медичної апаратури). 5. Аналіз економічного забезпечення Зеленодольської міської лікар-ні вказав на низький рівень бюджетного фінансування, на недостатнє фінан-сування витрат на медикаменти та харчування хворих, поточні ремонти. 6. Розроблено напрямки удосконалення надання медичної допомоги населенню міста. На основі проведеного багатопрофільного аналізу було запропоновано проект по залученню альтернативних джерел фінансування шляхом створен-ня лікарняної каси, що сприятиме частковому покриттю дефіциту бюджет-ного забезпечення лікарні і, як наслідок, буде сприяти покращенню рівня на-дання медичної допомоги населенню міста Зеленодольськ. Тобто фінансу-вання галузі охорони здров´я здійснюється не на належному рівні, отже хворі не можуть отримати гідного медичного забезпечення при зверненні до лікар-ні, а також не забезпечується достатнім харчуванням при лікуванні. Каса вза-ємної підтримки здоров´я дасть можливість забезпечувати на належному рів-ні хворих медикаментами та харчуванням. І як наслідок це сприятиме зни-женню захворюваності населення міста.
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет