Готові роботи
Адміністративний менеджмент

Адміністративний менеджмент (ID:221584)

РозділМенеджмент
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 34
Зміст Зміст 1. Загальна характеристика ПАТ «Володарка» 2. Характеристика організаційно-розпорядчих методів управління ПАТ «Володарка» 3. Характеристика адміністративно-розпорядчих методів управління Висновки Список використаних джерел Додатки
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
1. Загальна характеристика ПАТ «Володарка» Публічне акціонерне товариство "Володарка" відноситься до легкої промисловості України. З квітня 1994 року швейна фабрика ім. Володарського змінює організаційну форму і починає свою роботу як ВАТ «Володарка», а до березня 1996 року, шляхом приватизації, фабрика переходить у власність колективу. Від 02.11.2010 року перейменовано підприємство з ВАТ «Володарка» на ПАТ «Володарка». ПАТ «Володарка» знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, б. 39. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку: Код за ЄДРПОУ 05502381, міжміський код та телефон (0432) 54-29-83. Метою діяльності підприємства є раціональне використання фінансових, матеріальних, трудових ресурсів та нарощування виробництва швейних виробів для задоволення потреб споживачів, задоволення соціальних і економічних інтересів самого підприємства, одержання прибутків. Предметом діяльності ПАТ «Володарка» є: виробництво швейних виробів (пошив костюмів чоловічих, піджаків чоловічих, брюк чоловічих, жилетів, курток, крім пошиття на замовлення населення); оптова та роздрібна торгівля швейними виробами; виконання інших робіт, не заборонених чинним законодавством. ........... Загалом на підприємстві досить доцільним є розширення власної мережі підприємства, яка стимулюватиме розповсюдження продукції, її доступності серед середнього класу, якість продукції, яка відповідає стандартам підприємства. Відстеження тенденцій змін та визначення джерел фінансування ПАТ «Володарка» за 2011-2013 рр. наведений в табл. 1.1, 1.2. (Додаток А.Б.) Таблиця 1.1. Динаміка обсягу та складу активів Показники Фактично в тис. грн.: Абсолютні відхилення, +/- На 01.01.11 На 01.01.12 На 01.01.13 Від попереднього періоду На 01.01.12 На 01.01.13 1. Необоротні активи, всього 14757 14740 12603 -17,0 -2137,0 1.1. Нематеріальні активи 0 12 11 12,0 -1,0 1.2. Незавершені капітальні інвестиції - - - - - 1.3. Основні засоби 10857 10666 8530 -191,0 -2136,0 1.4. Довгострокові фінансові інвестиції - - - - - .............. 2. Характеристика організаційно-розпорядчих методів управління ПАТ «Володарка» діє за статутом. Керує діяльністю ПАТ «Володарка» голова Правління, який організовує роботу цього товариства і має в своєму розпорядженні заступника, головного інженера і головного бухгалтера. Заступнику директора підпорядковуються вiддiл збуту та маркетингу, головному інженеру підпорядковуються відділи, очолювані начальниками відділів, начальники цехів, а головному бухгалтеру підпорядковується його заступник. Заступнику головного бухгалтера прямо звітують бухгалтери та касир. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський обліки результатів своєї діяльності, веде статистичну і бухгалтерську звітності за формами, затвердженими в установленому порядку, і подає її в установлені строки державній податковій адміністрації та органу державної статистики. ...... 3. Характеристика адміністративно-розпорядчих методів управління Адміністративно-розпорядчі методи займають особливе місце в системі управління ПАТ «Володарка», що випливає з великого значення організаційних чинників у забезпеченні ефективної діяльності економічної системи будь-якого рівня. Адміністративно-розпорядчі методи впливу на ПАТ «Володарка» покликані: 1. Забезпечити організаційну чіткість, дисциплінованість і ефективність роботи управлінського апарату. 2. Підтримувати необхідний розпорядок в роботі підприємства, приводити в дію постанови, накази й рішення керівних осіб. 3. Проводити роботу з кадрами, реалізовувати прийняті рішення. Органом управління і контролю ПАТ «Володарка» є: Загальні збори акціонерів; Правління; Спостережна рада і Ревізійна комісія. Вищим органом управління товариством є Загальні збори акціонерів. Виконавчим і о...............

Замовлення

Замовлення