Готові роботи
Системний аналіз діяльності закладу охорони здоров`я

Системний аналіз діяльності закладу охорони здоров`я (ID:246791)

ПредметМенеджмент
Тип роботи курсова
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 47
Зміст ВСТУП…………………………………………………………………...... 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.................................................................................................... 5 1.1 Сутність системного підходу до управління закладами охорони здоров’я......................................................................................................... 5 1.2 Особливості системного підходу в керівництві медичними закладами...................................................................................................... 8 1.3 Методологічні засади здійснення аналізу діяльності закладів охорони здоров’я.......................................................................................... 13 2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я В УКРАЇНІ........................................................................................................ 19 2.1 Аналіз мережі закладів охорони здоров’я та основних показників їх діяльності.................................................................................................. 19 2.2 Економічний аналіз діяльності медичного закладу на прикладі комунального закладу «Обласна дитяча клінічна лікарня»......................................................................................................... 30 ВИСНОВКИ ............................................................................................... 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ........................................ 41 ДОДАТКИ.................................................................................................... 43
Ціна(грн.) 200
Зразок роботи:
Система охорони здоров'я України, на однозначну думку політиків, науковців та громадськості, сьогодні ще не задовольняє потреби суспільства. Зазначене зумовлене зниженням рівня медичної освіти, значним відставанням у розвитку медичної науки, медичної та фармацевтичної промисловості, низьким рівнем якості та доступності медичних послуг, високим рівнем їх співоплати пацієнтами, соціальною незахищеністю медичних працівників, а також низьким рівнем фінансування охорони здоров'я. Формування ринкової моделі галузі охорони здоров'я потребує нових підходів до управління медичними закладами. Матеріал цього дослідження спрямований на розв'язання проблеми застосування системного підходу до управління закладами охорони здоров'я. Упродовж останнього десятиріччя питання пошуку шляхів удосконалення державного управління системою охорони здоров'я, вироблення державної політики у цій сфері та надання медичних послуг були предметом наукових досліджень вітчизняних науковців М.М. Білинської, В.Д. Долота, Л.І. Жаліло, Н.П. Кризини, В.М. Лехана, Я.Ф. Радиша, І.В. Рожкової, В.М. Рудого, І.М. Солоненка, Н.Д. Солоненко та ін. [1–8]. Разом з цим наукових досліджень, у яких із позицій системного підходу розглядається процес управління закладами охорони здоров'я як одного з важливих напрямів вироблення державної політики у сфері охорони здоров'я, не проводилося. Спостерігається невизначеність законодавства, що регулює діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядуванням в управлінні охорони здоров'я. Вивчення цього питання потребує застосування комплексного підходу, а також уточнення понятійного апарату з питань державної політики в галузі охорони здоров'я. Актуальність зазначених вище питань обумовила мету, завдання, об’єкт та предмет курсової роботи. Метою курсової роботи є теоретичне та науково-практичне забезпечення рекомендацій щодо системного аналізу діяльності закладів охорони здоров’я. Для досягнення мети в роботі поставлено і вирішено комплекс таких завдань: - визначення сутності системного підходу до управління закладами охорони здоров’я; - дослідження особливостей системного підходу в керівництві медичними закладами; - характеристика методологічних засад здійснення аналізу діяльності закладів охорони здоров’я; - дослідження мережі закладів охорони здоров’я України та основних показників їх діяльності - здійснення економічного аналізу діяльності медичного закладу на прикладі комунального закладу «Обласна дитяча клінічна лікарня». - визначення на основі експертного опитування фактори формування мотивації і показники ефективності управління діяльністю персоналу; Об’єктом курсової роботи є процес системного аналізу діяльності закладів охорони здоров’я. Предметом курсової роботи є сукупність теоретичних, методичних та практичних підходів до проведення системного аналізу діяльності закладів охорони здоров’я. Емпіричною основою роботи стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем системного аналізу, дані Держкомстату України, первинна статистична звітність комунального закладу «Обласна дитяча клінічна лікарня» за 2015-2017 роки. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет