Готові роботи
Побудова лінійної простої прогнозної регресійної (економетричної) моделі (однофакторної)

Побудова лінійної простої прогнозної регресійної (економетричної) моделі (однофакторної) (ID:140656)

ПредметМоделювання економіки
Тип роботи розрахункова робота
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 8
Зміст На основі дослідження статистичних даних, отриманих в результаті моніторингу показників розвитку соціально-економічних процесів України (як по регіонам, так і в цілому ), про деяку результативну ознаку (Y) та деяку факторну ознаку (X) необхідно: 1) побудувати лінійну однофакторну модель; 2) оцінити її параметри; 3) дати загальну характеристику адекватності моделі та її параметрів для рівня значущості =0,05; 4) розрахувати коефіцієнти детермінації, кореляції, еластичності та зробити відповідні висновки; 5) розрахувати точковий та інтервальний прогноз результативної ознаки для заданого прогнозного значення факторної ознаки: Хпр =10002,3. Вихідні дані сформувати у вигляді таблиці 1 з обов’язковим посиланнями на джерело та скріном веб-сторінки, які підтверджує статистичні дані. За результатами роботи оформити звіт, в котрому покроково розписати зроблену роботу, провести детальний аналіз результатів і сформулювати висновки. За зразок використати хід роботи дослідження, проведеного з задачею 1 на аудиторних практичних заняттях. Таблиця 1 Роки, за які проводилось дослідження, та № з/п Результативна ознака, Y, одиниця вимірювання Факторна ознака, X, одиниця вимірювання 200n, 1 … … 2004, 2 … … … … … … … … 2014, m … … 2015, m+1 прогнозне значення розрахувати прогнозне значення вказати Варіант завдання: Дослідити показники науки та інновацій, зокрема виявити взаємозв’язок між впровадженням нових технологічних процесів та розподілом спеціалістів з науковим ступенем доктора наук, зайнятих в економіці, за віковою групою 71 і старші
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
За таблицею F табличне = 4,6. З того, що F розрахункове > F табличне в нашому випадку гіпотезу : відхиляємо і приймаємо гіпотезу, що коефіцієнт - значущий, тобто є певна залежність рівня осуджених від обсягу безробітних. Зробимо перевірку значущості коефіцієнта регресії за допомогою критерію Стьюдента (t-критерію): Використання t-тесту: 1. Обчислимо t-статистику за формулою, де - середнє квадратичне відхилення значення

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет