Готові роботи
ЄУФІМБ, варіант № 8, Економетрія, №1489

ЄУФІМБ, варіант № 8, Економетрія, №1489 (ID:14091)

РозділМоделювання економіки
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2008
Кількість сторінок 28
Зміст 14. Описати загальний метод побудови емпірічної виробничої функції 24. Надати імовірнісне тлумачення вибору параметрів регресії за даними спостережень 53. Які регресійні моделі називають дистрибутивно-лаговими? Авторегресивними? Задача №1 Побудувати економетричну модель залежності між витратами обігу (У грн.) та вантажобігом (Х грн.). Дослідити статистичну значущість моделі та оцінок її параметрів. Зробити економічні висновки. Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 2,8 13, 2 2,7 14, 3 2,4 16, 4 2,3 16, 5 2,5 14, 6 2,5 17, 7 2,5 17, 8 2,4 15, 9 2,3 15, 10 2,9 16, Задача №2 Нехай на витрати обігу впливають: Х1 —обсяг вантажообігу, грн.; Х2 — запаси з вантажообігу, грн.; Х3 — трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин Щоб побудувати економетричну модель цієї залежності за методом 1 МНК, необхідно дослідити наявність мультиколінеарності між цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 16,9 33,7 2, 2 14,5 13,8 2, 3 19,5 31,5 1, 4 11,5 52,5 5 17,1 37,0 2, 6 19,6 43,6 1, 7 12,5 48,3 2, 8 16,5 44,7 2, 9 16,0 35,7 2, 10 16,1 49,7 2, Задача №3 Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між витратами на реалізацію продукції, обсягом товарообігу та середнім рівнем товарних запасів, необхідно перевірити гіпотезу про наявність (чи відсутність) гетероскедастичності для вихідних даних, наведених в таблиці 3 Таблиця 3 Номер спосте-реження Обсяг споживання продукції на душу населення, т (У) Ціна одиниці продукції, тис. грн. (Х1) Витрати на виробництво 1 т продукту, тис. грн. (Х2) 1-й 300 8 2-й 280 10 3-й 350 20 4-й 340 15 5-й 330 18 6-й 320 18 7-й 310 15 8-й 300 14 9-й 300 9 10-й 280 10 11-й 350 15 12-й 340 20 13-й 330 21 14-й 320 15 15-й 310 17 16-й 300 20 Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення