Готові роботи
Економіко - математичне моделювання

Економіко - математичне моделювання (ID:27906)

ПредметМоделювання економіки
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 19
Зміст Вступ 1. Сутність і значення економіко – математичного моделювання 2. Приклади застосування економіко – математичних моделей для прийняття управлінських рішень Висновки Список використаної літератури Дослідження математичної моделі дає змогу діставати характеристики реального економічного об’єкта чи системи. Тип математичної моделі залежить як від природи системи, так і від задач дослідження. У загальному випадку математична модель системи містить опис множини можливих станів останньої та закон переходу з одного стану до іншого (закон функціонування). Отже, моделювання являє собою циклічний процес. За останнім етапом необхідно переходити до першого й уточнювати постановку задачі згідно зі здобутими результатами, потім — до другого й уточнювати (коригувати) математичний модуль, далі — до третього і т. д. Економіко-математичне моделювання використовується для моделювання тих чи інших об’єктів та процесів економічного простору. В основу даного методу покладено системний підхід. Він допомагає з’ясувати, як характер просторової організації компонентів, особливості їх функціонування формують цілісні територіальні утворення – соціально-економічні комплекси. Будується економіко-математична модель, яка певною мірою відповідає оригіналу. Результати, одержані під час вивчення моделі, переносяться на реальний план. Найчастіше використовується два види моделей – балансові, які будуються у вигляді системи шахових таблиць, та оптимізаційні, які подаються у графічній або табличній формі. Для вибору оптимального варіанту розміщення підприємств галузі можна використати най-простішу економіко-математичну модель транспортної задачі: (Сі + ЕнКі + t i j) x ij min, де: Сі + ЕнКі – приведені витрати на виготовлення продукції в і-му пункті або районі розміщення; t i j – витрати на транспортування одиниці продукції з і-го пункту виробництва в j-й пункт споживання; xij – шуканий обсяг постачання продукції з і-го пункту виробництва в j-й пункт споживання. Використання економіко-математичних моделей і сучасних ЕОМ дозволяє з мінімальними затратами праці і часу обробляти великі об’єми даних, вибирати оптимальне рішення відповідно до поставленої мети.
Ціна(грн.) 15

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет