Готові роботи
Куточок природи та ділянка дитячого садка як основна база ознайомлення дітей з природою

Куточок природи та ділянка дитячого садка як основна база ознайомлення дітей з природою (ID:127328)

РозділПедагогіка
Тип роботи курсова
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 37
Зміст ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………….……………… 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти ознайомлення дітей з природою ………. 6 1.1. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою як педагогічна проблема ………………………………..…………………….. 6 1.2. Зміст, форми та методи ознайомлення дітей дошкільного віку з природою………………..…………………………………………… 8 Висновки до першого розділу …………………………………………… 13 РОЗДІЛ 2. Аналіз основних засобів ознайомлення дітей дошкільного віку з природою ……………………………………………………………….…. 14 2.1. Роль і місце куточка природи у ознайомленні дошкільників з природою та методичні вимоги до його організації……..……………. 14 2.2. Робота на ділянці дитячого садка як засіб ознайомлення дітей з природою ……………………………………………………….…. 22 Висновки до другого розділу……………………………………….…….. 29 ВИСНОВКИ…………………………………………………………..……. 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….…… 33 ДОДАТКИ………………………………………………………….……… 36
Ціна(грн.) 300
Зразок роботи:
ВСТУП Сучасна освітня думка на сьогодні накопичила багато ідей і поглядів щодо розвитку дитини. Різноманітність форм, методів, прийомів у роботі вихователя ДНЗ з дитиною вимагає високої майстерності, любові до роботи та дітей. Та якими б темпами не розвивалися освітні концепції, як би прогресивно і по новому не виглядав сучасний світ – майже незмінними залишаються закономірності розвитку та принципи у підході до процесу навчання і виховання дитини. І одним із основних засобів впливу на формування особистості дитини, на розумовий та фізичний розвиток, на формування естетичних почуттів є ознайомлення дітей з природою. В процесі чого... Про вплив природи на різнобічний розвиток дітей 1-7 років життя говорили Ф. Фребель, К.Д. Ушинський, Є.І. Тихеєва, В.О. Сухомлинський, А.С. Макаренко та інші. Значна кількість досліджень у дошкільній педагогіці присвячена систематизації знань про природу (Л. Буркова, Т. Земцова, Л. Маневцова, Л. Міщик, С. Ніколаєва, А. Федотова, Т. Христовська, І. Хайдурова), формуванню у дітей дошкільного віку бережливого (В. Грецова), дбайливого (М. Ібраімова, Г. Марочко, З. Плохій), свідомого (І. Комарова), ціннісного (М. Роганова) ставлення до природи..... Об’єктом дослідження є процес ознайомлення... Предметом дослідження є ... Метою ... Було поставлено такі завдання: 1. Проаналізувати ... 2. Охарактеризувати ... 3. Визначити роль і місце куточка природи в системі засобів ознайомлення дітей з природою. Методи дослідження:.. В процесі формування мети і задач виникла гіпотеза про те, що застосування праці на ділянці та ... Результати дослідження мають і практичне значення, оскільки можуть бути корисними в роботі вихователів, а також допоможуть студентам-практикантам реалізувати поставлені завдання і наповнити власні педагогічні скарбнички додатковим матеріалом.... РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПРИРОДОЮ 1.1. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою як педагогічна проблема Незалежно від часу і місця, в якому знаходиться людство, роль і значення природи в житті кожної людини не можна переоцінити. Природа була до виникнення людини і можливо залишиться після її зникнення. З самого народження кожна дитина так чи інакше підпадає під могутній вплив середовища, в якому опинилася. І тому важливо знати її ближче, вивчати закону і будову, бережно відноситися до неї, любити її. Від її стану залежатиме майбутнє всього живого на планеті Земля. Проблема ознайомлення дітей дошкільного віку з природою та її екологічне виховання має вирішальне значення для естетичного розвитку. Тому основним предметом вивчення стає... ......................... РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПРИРОДОЮ 2.1. Роль і місце куточка природи у ознайомленні дошкільників з природою та методичні вимоги до його організації Сучасний дошкільний заклад це не лише правильно організована система навчання, виховання і розвитку дитини, а й творча студія, в якій вихователь повинен гнучко, самостійно, грамотно підходити до вирішення поставлених перед закладом і самим вихователем завдань. Ознайомлення дітей з природою в дитячому саду вимагає постійного безпосереднього спілкування з нею. Однією із умов, яка забезпечує це, є організація в дитячому саду куточка природи. Кожна вікова група повинна мати свій куток природи [2]. Дитячі спостереження під час екскурсій чи заняття у кімнаті мають короткочасний характер. У куточку живої природи діти можуть ... ........................... ВИСНОВКИ Розглянувши тему даної курсової роботи «Куточок природи та ділянка дитячого садка як основна база ознайомлення дітей з природою» та проаналізувавши вітчизняні і зарубіжні джерела, можна стверджувати про її актуальність. Досліджуючи засоби ознайомлення дітей дошкільного віку з природою як одного із основних методів виховання, ми дійшли висновку, що ... .......... СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Закон України. Про дошкільну освіту / Дошкільне виховання. – 2001. 2. Базовий компонент дошкільної освіти України / Науковий керівник: А.М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф.., д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Гавриш Н.В., Долинна О.П., Ільченко Т.С., Коваленко О.В., Лисенко Г.М., Машовець М.А., Низковська О.В., Панасюк Т.В., Піроженко Т.О., Поніманська Т.І., Сідєльнікова О.Д., Шевчук А.С., Якименко Л.Ю. – К.: Видавництво, 2012. – 26 с. 3. Бібік Н.М. Ознайомлення з навколишнім світом: Методичний посібник/ Н.М. Бібік, Н.С. Коваль. – К.: Освіта, 1998. .... 12. Тарасенко Г.С. І чуйне серце, й лагідна рука (організація дитячої праці в природі) / Г.С. Тарасенко // Палітра педагога. – 2005. – № 1. – С.8 – 13. Інформаційні ресурси 1. Методика ознайомлення дітей з природою [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://.... .... 6. Методи безпосереднього ознайомлення дітей з природою у дитячому садку – Реферат [Електронний ресурс]. – http://.... ............. ДОДАТКИ Додаток А Ігрові засоби ознайомлення дітей з природою.....................
Інші роботи з даної категорії:

Замовлення

Замовлення