Готові роботи
Валеологічне виховання молодших школярів

Валеологічне виховання молодших школярів (ID:127332)

ПредметПедагогіка
Тип роботи курсова
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 38
Зміст ЗМІСТ ВСТУП …………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ …………………………………………………….. 6 1.1. Зміст та завдання валеологічного виховання у початковій школі …….. 6 1.2. Категоріальний аналіз ключових понять ……………………………….. 10 1.3. Валео-педагогічний досвід вітчизняних та зарубіжних педагогів ……. 14 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИВ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ………………………………………………….. 20 2.1. Умови ефективного навчання школярів предмету «Основи здоров’я» ... 20 2.2. Позанавчальна робота в контексті валеологічного виховання ………… 27 ВИСНОВКИ …………………………………………………………………….. 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………. 32 ДОДАТКИ ……………………………………………………………………….. 35
Ціна(грн.) 300
Зразок роботи:
ВСТУП Сучасні умови життя та існуюча система навчання можуть дати достатній об’єм знань, але не спроможні виконати соціальне замовлення суспільства – зберегти здоров’я школярів. Підтвердженням цього є значне погіршення стану здоров’я підростаючого покоління, нестійка мотивація в збереженні і зміцненні свого здоров’я, відсутність впровадження принципів валеологічної парадигми в практику роботи більшості навчальних закладів. Освіта та здоров’я є взаємодоповнюючими компонентами успішного повсякденного буття дітей та молоді. Зміни в суспільній свідомості зумовили появу нової оздоровчої парадигми освіти. Стандартизація освіти та її базові компоненти обумовлюють ситуацію, коли навчання в сучасній школі пов’язується зі сприйняттям та засвоєнням учнями значної кількості інформації за обмежений час, що спричиняє збільшення навантаження на центральну нервову систему, зоровий та слуховий аналізатори, опорно-руховий апарат, на весь організм у цілому. Спостерігається поширення серед учнів психогенних захворювань типу неврозів, які негативно впливають на функціональний стан їхнього організму, успішність у навчанні, формування особистості. Сьогодні в Україні перед педагогами актуальною залишається проблема..... За роки незалежності України зроблено суттєві кроки в розбудові національної системи освіти, що відкрило...... Так, проблема формування і забезпечення психічного здоров’я у навчально-виховному процесі розглядалася М.Є. Андросом, С.І. Болтівцем, С.Ю. Головіним, С.М. Громбахом, М.І. Кандибовичем, В.В. Клименко, С.Д. Максименко, А.Ю. Рождественським, Л.Г. Терлецькою, С.П. Тищенко, Р.І. Сірко та ін.; психологічним аспектам формування здоров’я дітей присвячені роботи....... Об’єктом курсової роботи є здоров’я молодшого школяра. Предмет досліджень – ...... Метою курсової роботи є вивчення педагогічних умов валеологічного виховання дітей молодшого шкільного віку в ....... В своїй роботі ми припустили гіпотезу про те, що ....... Визначення об’єкту, предмету та мети курсової роботи зумовили такі конкретні задачі: 1. Опрацювати та проаналізувати наукові та інші джерела з обраної теми. 2. Розкрити сутність валеологічного виховання дітей молодшого шкільного віку. 3. Розглянути організаційно-педагогічні умови валеологічного виховання дітей молодшого шкільного віку. Методи, які застосовувались при виконанні курсовою роботи: ..... Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.   РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1. Зміст та завдання валеологічного виховання у початковій школі Рівні життя і здоров’я в сучасних умовах – найважливіші критерії гуманітарного процесу. Такий підхід примушує розглядати здоровий спосіб життя як складну динамічну і функціональну систему, що характеризується сімейно-побутовою, комунікативною, суспільно-трудовою діяльністю, проявом фізичних і духовних здібностей людини в єдності і гармонії з навколишнім середовищем, природою, як природну основу людини. ЗСЖ не може відбутися без знань індивіда про себе, про ті закономірні зміни, які відбуваються в психіці і фізичному стані людини, про вплив цих процесів на інтелектуальний розвиток. І.І. Брехман вважає, що чинниками, що впливають на здоров’я людини є спосіб життя; рівень культури; ієрархія потреб (здоров’я повинне займати перше місце в ієрархії потреб); мотивація (головна причина – в свідомості людини, в її психології); зворотні зв’язки, постійна оцінка, відмінність шкідливого від корисного; налаштування на довге здорове життя – суб’єктивна категорія, яка може мати значення важливого об’єктивного чинника здоров’я; навчання здоров’ю. У структурі валеологічного знання автор, окрім проблеми використання природних комплексів біологічно активних речовин і екології людини, приділяє велику увагу наступним чинникам: руховій активності, необхідній для нормального розвитку людини, харчуванню і використанню «ліків для здорових» (фармакологічних засобів профілактики). [4] На думку С. Попова в поняття ЗСЖ входять наступні складові: відмова від шкідливих звичок (куріння, вживання алкогольних напоїв і наркотичних речовин); оптимальний руховий режим; раціональне харчування; гартування; особиста гігієна; позитивні емоції. В. Осик вважає, що для практичної діяльності збереження здоров’я найбільш важливим є принцип «індивідуального режиму дня», який припускає наступне [12]: ........... ............ РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 2.1. Умови ефективного навчання школярів предмету «Основи здоров’я» Здоров’я – це те, без чого людина не може бути щасливою. Здоров’я можна лише сформувати, здобути шляхом цілеспрямованої напруженої праці над собою набуттям знань. Це знання засад здорового способу життя, тобто порядку життєдіяльності, який би зберігав і навіть примножував здоров’я, а не руйнував його. Школа - це життєвий простір дитини, в якому вона знаходиться близько 70% свого часу, тому саме школа повинна давати знання та вміння організувати життя, діагностувати, берегти та поліпшувати здоров’я дитини [22]. Погіршення стану здоров’я школярів, відсутність мотивації вести здоровий спосіб життя та порушення основних валеологічних принципів в організації навчального процесу і відпочинку обмежує успіхи їх у навчанні, впливає на професійну підготовку майбутніх спеціалістів і, в решті решт, гальмує суспільний розвиток. Аналіз стану здоров’я дітей в нашій країні підтверджує, що пошуки методів освіти і виховання, форм його організації щодо збереження та зміцнення здоров’я молодого покоління держави набувають особливого значення. Успішне досягнення цієї мети можливе тільки при ..... ............ ВИСНОВКИ Аналіз науково-методичної літератури і власні педагогічні спостереження показали, що сучасний зміст навчального предмету «Основи здоров’я» для учнів початкової школи має істотний потенціал у вирішенні завдань оздоровлення і валеологічних знань. Вдосконалення процесу валеологічної освіти в рамці предмету «Основи здоров’я» базується на визначенні цільової, змістовної і методичної схожості валеологічного виховання і основ охорони здоров’я як шкільних навчальних дисциплін і лежить в площині переосмислення і видозміни технологічних підходів до організації і планування освіти молодших школярів, що дозволяє істотно оптимізувати процес валеологічної освіти.. ........ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Алатон А. Валеологія. 2–3 (4) класи: Підруч. для початкової шк. / А. Алатон. – 1-е вид. – К.: Алатон, 1996. 2. Артюшкіна Н.Б. План організації роботи з охорони та збереження життя і здоров’я дітей. формування здорового способу життя // Основи здоров’я і фізична культура. – К., 2005. – №8. – С. 23–24. ....... 25. Цись В. В. Здоров’язбережувальні технології як складова діяльності початкової школи / В. В. Цись // Таврійський вісник освіти. – 2009. – № 2, ч. 2. – С. 220–226.   ДОДАТКИ Додаток 1 Урок ознайомлення з навколишнім середовищем в 1 класі.........

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет