Готові роботи
Формування у молодших школярів пізнавальних процесів.

Формування у молодших школярів пізнавальних процесів. (ID:156447)

РозділПедагогіка
Тип роботи курсова
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 55
Зміст Зміст. Вступ. Розділ 1. Розвиток пізнавальних процесів у дітей молодшого шкільного віку, як педагогічна проблема……………………………………………………….4 1.1. Поняття про пізнавальні процеси особистості……………………...4 1.2. Характеристика пізнавальних процесів молодших школярів…….11 1.3. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідження…………...16 Розділ 2. Методика формування пізнавальних процесів учнів початкової школи..21 2.1. Розвиток пізнавальних процесів на уроках мови і читання………….21 2.2. Розвиток пізнавальних процесів на уроках математики……………...32 2.3. Розвиток пізнавальних процесів на уроках природознавства……….38 2.4. Авторські пропозиції…………………………………………………….44 Висновки……………………………………………………………………….49 Список використаних джерел………………………………………………...53 Додатки.
Ціна(грн.) 450
Зразок роботи:
Вступ. Актуальність. Сучасний світ розвивається надто швидко й відзначається значними соціально – політичними змінами, пов’язаними з процесами глобалізації, розширенням міждержавного й міжнаціонального співробітництва. За твердженням американського соціолога Деніела Белла настала ера інформаційного ( постіндустріального) суспільства. Інформаційне суспільство – історична фаза еволюційного розвитку цивілізації, в якій інформація та знання виробляються в єдиному інформаційному просторі. Головними продуктами виробництва інформаційного суспільства є інформація і знання. Це суспільство орієнтоване на людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток, в якому кожний може створювати інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися і обмінюватися ними, даючи змогу окремим особам, громадам і народам повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи своєму сталому розвитку і підвищуючи якість життя. В такий час на перший план виходить особистість, здатна швидко орієнтуватись в інформаційному просторі, чітко формулювати поставлені завдання й розв’язувати їх за допомогою нестандартних підходів. Фахова мобільність, здатність приймати рішення і знаходити оптимальні шляхи розв’язання поставлених завдань, гнучкість мислення, прагнення навчатися упродовж життя – саме ці навички й компетентності є запорукою того, що людина зможе стати успішною в сьогоднішньому світі. Однак великі справи починаються з малого, і до великого шляху веде маленька стежка яка називається школа. Завдання школи саме в тому й полягає, щоб якнайкраще підготувати до життя учнів. Початкова школа – це фундамент для всебічного розвитку особистості й розкриття її потенціалу. Від того, як розпочнеться шкільне життя, які якості будуть закладені в молодшому шкільному віці, залежить успішність особистості в майбутньому. Все вище сказане і обумовило вибір теми нашої роботи “ Формування у молодших школярів пізнавальних процесів. ” Проблема пізнавальних процесів - одна з найбільш важких у педагогіці, так як, будучи індивідуально-психологічною характеристикою людини, відображає дуже складні взаємодії психофізіологічних, біологічних і соціальних умов розвитку. Дана тема не є новою, її розробці присвятили свої праці багато вчених: Л.І. Божович, Л.А. Вегнер, Є.М. Кабанова-Меллер, А.А. Люблінська, Г.М. Чуткіна, професор Скрипченко О.В, вчений С. Д. Максименко, Варій М.Й, О.Я. Савченко та ін. Предмет дослідження — особливості пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку. Об'єкт дослідження - діти молодшого шкільного віку. Мета дослідження – формування пізнавальних процесів у дітей молодшого шкільного віку. Завдання дослідження: - розкрити поняття пізнавальних процесів особистості; - охарактеризувати особливості пізнавальних процесів молодших школярів; - провести аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідження; - розкрити розвиток пізнавальних процесів на уроках мови і читання; - проаналізувати розвиток пізнавальних процесів на уроках математики. Структура роботи визначена метою та завданнями дослідження. Виконана робота містить вступ, два розділи, поділені на підрозділи, загальні висновки, список використаної літератури з 22 найменувань, додатків і налічує всього сторінок. У першому розділі “ Розвиток пізнавальних процесів у дітей молодшого шкільного віку, як педагогічна проблема” розкрито поняття пізнавальних процесів особистості, подана характеристика пізнавальних процесів молодших школярів, проаналізовано педагогічний досвід з проблеми дослідження. У другому розділі “ Методика формування пізнавальних процесів учнів початкової школи” досліджений розвиток пізнавальних процесів на уроках мови і читання, проаналізовано розвиток пізнавальних процесів на уроках математики, охарактеризовано розвиток пізнавальних процесів на уроках природознавства, подано своє авторське бачення можливостей ведення уроку і застосування різноманітних інноваційних методів навчання.

Замовлення

Замовлення