Готові роботи
Курсова робота З дисципліни «Методологія наукових досліджень» на тему: «Методологія науково-дослідної роботи»

Курсова робота З дисципліни «Методологія наукових досліджень» на тему: «Методологія науково-дослідної роботи» (ID:173442)

ПредметПедагогіка
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 43
Зміст ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇНАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 1.1.Об’єкти науково-дослідної роботи та їх класифікація………………..……5 1.2.Загальнонаукові та емпіричні методи дослідження……………………….9 1.3.Аксіоматизація знань та причинні зв’язки у методології науково-дослідної роботи…………………………………………………………………17 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 2.1.Гіпотези у методології науково-дослідної роботи………………………...21 2.2.Докази у науково-дослідній роботі…………………………………………23 2.3.Експеримент в наукових дослідженнях …………………………………...26 РОЗДІЛ 3. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ 3.1.Впровадження результатів закінчених наукових досліджень…………….30 3.2.Ефективність результатів наукових досліджень та її критерії……………32 3.3.Розрахунок економічної ефективності науково-дослідної роботи……….36 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................41
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
Методологія– це система теоретичних знань, які використовують роль керуючих принципів, методів наукового дослідження і конкретних засобів реалізації вимог наукового аналізу [4]. Енциклопедичні та авторські визначення методології Джерело Визначення [8] «Методологія (від «метод» і «логія») - вчення про структуру, логічну організацію, методи та засоби діяльності» [34] «Методологія - система принципів і способів організації та побудови теоретичної і практичної діяльності, а також вчення про цю систему» [8] «Вчення про методи діяльності (метод і« логос »- вчення)» [35] «Методологія: 1) сукупність прийомів дослідження, щозастосовуються в якій-небудь науці; 2) вчення про метод пізнанняі перетворення світу» [23] «Поняття" методологія "має два основних значення: система визначених способів і прийомів, застосовуваних у тій або іншій сфері діяльності (в науці, політиці, мистецтві і т.п.); вчення про цю систему, загальна теорія методу, теорія в дії» [27] «Головна мета методології науки - вивчення тих методів, засобів і прийомів, за допомогою яких набувається і обгрунтовується нове знання в науці. Але, крім цієї основної задачі, методологія вивчає також структуру наукового знання взагалі, місце і роль в ньому різних форм пізнання та методи аналізу і побудови різних систем наукового знання » [27] «Методологія є дисципліною про загальні принципи і формах організації мислення і діяльності» [3] Загальний підхід до вирішення завдань того чи іншого класу В.В. Краєвський [21] Методологія як спосіб, засіб зв'язку науки і практики Н.А. Масюкова [22] Методологія як засіб допомоги науки практиці Наукове дослідження — це процес вивчення певного об'єкта (предмета або явища) з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей[7]. У методології наукових досліджень розрізняють поняття "об'єкт" і "предмет" пізнання. Об'єктом пізнання прийнято називати те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника, а предметом пізнання — досліджувані з певною метою властивості, ставлення до об'єкта. Наприклад, усі суспільні науки в принципі пізнають один об'єкт — суспільство, але мають різні предмети; політична економія — систему виробничих відносин, економічна статистика — кількісну сторону економічних явищ; бухгалтерський облік, аналіз і аудит — господарську діяльність підприємців та ін. Об'єктом наукового дослідження є навколишній матеріальний світ та форми його відображення у свідомості людей, які існують незалежно від нашої свідомості, відбираються відповідно до мети дослідження. Досліджувати можна не тільки емпіричний об'єкт (якість продукції, собівартість виробів), а й теоретичний (дія закону вартості). Емпіричні (від грец. досвід) об'єкти при дослідженні поділяють на натуральні, або фізичні, які існують у природі об'єктивно, незалежно від нашої волі і свідомості, та штучні, включаючи технічні, що створюються за волею людей. Залежно від ступеня складності є прості і складні об'єкти дослідження; відмінність між ними визначається числом елементів та видом зв'язку між ними. Прості об'єкти складаються із кількох елементів (заробітна плата робітників розкрійного цеху швейної фабрики — це простий об'єкт дослідження).

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет