Готові роботи
Формування усвідомленого правильного відношення до природи у молодших школяр засобами інноваційних форм екологічної освіти

Формування усвідомленого правильного відношення до природи у молодших школяр засобами інноваційних форм екологічної освіти (ID:252403)

РозділПедагогіка
Тип роботи курсова
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 44
Зміст ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОГО ВІДНОШЕННЯ ДО ПРИРОДИ 6 1.1. Формування відповідального відношення до природи як цілеспрямований процес розвитку і виховання особистості. 6 1.2. Характеристика педагогічних інновацій початкової екологічної освіти. 14 1.3. Роль інноваційних форм екологічної освіти у формуванні усвідомленого правильного відношення до природи у дітей молодшого шкільного віку 23 Розділ 2. ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ УСВІДОМЛЕНОГО ПРАВИЛЬНОГО ВІДНОШЕННЯ ДО ПРИРОДИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 31 2.1. Методика організації роботи з формування усвідомленого правильного відношення до природи дітей молодшого шкільного віку засобами інноваційних форм екологічної освіти. 31 2.2. Аналіз та результати дослідження роботи з формування правильного відношення до природи 38 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41 ДОДАТКИ 43
Ціна(грн.) 500
Зразок роботи:
Вступ Однією з найактуальніших проблем сучасності є взаємодія людини з природою. Важливим аспектом у вирішенні проблеми збереження природних ресурсів є освіта людей в області навколишнього середовища, екологічне виховання всього населення, а особливо підростаючого покоління. Екологічна проблема виростає в проблему перетворення стихійного впливу людей на природу, в свідомо, цілеспрямовано, планомірно розвиваючу взаємодію з нею. Така взаємодія може бути здійснена тільки при наявності в кожній людині достатнього рівня екологічної культури, екологічної свідомості, формування яких починається з раннього дитинства і продовжується все життя. Сучасна молодь вступає в епоху не лише бурхливого розвитку науки і техніки, а й негативних наслідків науково-технічної революції. Дедалі більше забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери, накопичення величезних об’ємів відходів людської діяльності при одночасному виснаженні майже всіх видів природних ресурсів призвели до розвитку екологічної кризи. Людству потрібна нова філософія життя, висока екологічна культура і свідомість. Сьогодні в усіх розвинених країнах світу екологічна культура стає невід’ємною частиною функціональної грамотності населення. Екологічне виховання – це організований і цілеспрямований процес формування системи наукових знань про природу і суспільство, поглядів і переконань, що забезпечують становлення відповідального ставлення молоді до природи, реальним показником якого є практичні дії учнів по відношенню до природного середовища, що відповідають нормам людської моральності. Екологічна освіта є сукупністю екологічних знань екологічного мислення, екологічного світогляду, екологічної етики, екологічної культури. Головною метою екологічної освіти є: оволодіння науковими знаннями про довкілля, складні взаємозв’язки в природі, що склалися протягом тривалого історичного розвитку; формування знань і вмінь дослідницького характеру, спрямованих на розвиток інтелекту, творчої і ділової активності; розуміння сучасних проблем навколишнього природного середовища і усвідомлення їх актуальності для себе; формування екологічної свідомості та культури особистості, усвідомлення себе частиною природи. Виклад вимог до збереження екологічної безпеки та здійснення раціонального природокористування, визначених у Конституції України, встановлення формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою пріоритетним напрямком реформування національної освіти й однією з головних його цілей у Державній національній програмі "Освіта. Україна 21 століття "визначає необхідність формування здатності людини здійснювати свою діяльність відповідно до законів природи, не порушуючи її гармонії й екологічної рівноваги. У статті 7 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» вказано, що підвищення екологічної культури суспільства забезпечується освітою та вихованням у галузі охорони навколишнього природного середовища, у тому числі в дошкільних дитячих закладах. У Законі «Про освіту» (статті 56, 58) підкреслюється необхідність виховання в дітей та молоді дбайливого ставлення до природного середовища країни. При написанні курсової роботи і проведенні досліджень була визначена наступна проблема: як інноваційні форми екологічної освіти будуть сприяти усвідомленому правильному відношенню до природи у дітей молодшого шкільного віку. Об’єктом дослідження є процес формування усвідомленого правильного ставлення до природи у дітей молодшого шкільного віку. Предметом дослідження виступають інноваційні форми екологічної освіти. Метою даної роботи є вивчити та науково обґрунтувати питання формування правильного-усвідомленого ставлення до природи дітей молодшого шкільного віку шляхом інноваційних форм екологічної освіти. Гіпотеза: виховання усвідомленого правильного ставлення дітей до природи буде здійснюватися успішно за певних правильно створених педагогічних умовах і застосуванні інноваційних форм роботи екологічної освіти. На підставі поставленої мети та гіпотези необхідно вирішити такі завдання: - Детально вивчити методичну літературу з даної проблеми; - Виявити найбільш ефективні інноваційні форми роботи з виховання у дітей усвідомлено-правильного відношення до природи через формування екологічної культури; - Провести дослідження роботи з формування усвідомленого ставлення до природи. У процесі роботи над даною курсовою роботою були використані наступні методи дослідження: вивченні психолого-педагогічної та методичної літератури з досліджуваної проблеми, педагогічне дослідження; використання інноваційних форм екологічної освіти для дітей молодшого шкільного віку.

Замовлення

Замовлення