Готові роботи
Правова природа місцевих зборів в Україні

Правова природа місцевих зборів в Україні (ID:227341)

ПредметПодатки, податкова система
Тип роботи курсова
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 34
Зміст Актуальність теми. Місцеве оподаткування є невід’ємним та визначальним елементом місцевого самоврядування, а запровадження системи місцевих зборів, як одного із джерел доходів місцевих бюджетів, в першу чергу, відповідає інтересам місцевого самоврядування. Зміцнення останнього, реалізація поставлених перед ним завдань неможливі без досконалої та достатньої системи як місцевих зборів та і місцевих податків. Система місцевого оподаткування повинна бути побудована таким чином, щоб надходження від місцевих податків і зборів покривали основні витрати територіальної громади, пов’язані з її функціонуванням. Підвищення ефективності адміністрування саме місцевих зборів, створення рівних, стабільних і чесних умов для функціонування бізнесу – завдання, яке сьогодні вирішується Державною фіскальною службою України. Ефективність адміністрування місцевих зборів є показником, що відображає продуктивність діяльності фіскальних органів, рівень податкової культури платників зборів, рівень реалізації податкової політики в країні. Актуальність дослідження місцевих зборів обумовлена нестачею фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні органів місцевого самоврядування та перешкоджає їм ефективно виконувати покладені на них функції. Ступінь наукового дослідження. Вивченням питання місцевих зборів в системі місцевого оподаткування України займалася значна кількість науковців. Серед дослідників питань пов’язаних з розвитком інституту місцевих зборів є такі українські вчені: Н. А. Бак, Д. П. Боднаренко, І. С. Волохова, Н. В. Грапко, А. А. Калінічев, В. М. Кміть, В. В. Мушенюк, Л. В. Товкун та інші. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері оподаткування місцевими зборами в Україні. Предметом виступають сукупність правових норм, що регулюють систему місцевих зборів, а також теоретичні положення, принципи, методи та прийоми, що забезпечують належний стан аналізу системи місцевих зборів. Метою даної роботи є аналіз правової природи місцевих зборів в Україні. Відповідно до поставленої мети в дослідженні зосереджено увагу на виконанні наступних завдань: - дослідити поняття та надати загальну характеристику місцевих зборів; - проаналізувати збір за паркування транспортних засобів в системі місцевих зборів; - охарактеризувати туристичний збір, як вид місцевого збору; - дослідити шляхи удосконалення системи місцевих зборів в Україні. Методи дослідження. Методологічною основою курсового дослідження є сукупність загальнонаукових і спеціальних (конкретно-наукових) методів наукового пізнання, застосування яких обумовлене специфікою предмета та об’єкта дослідження. Структурно-логічний метод використано при характеристиці місцевих зборів як складової частини податкової системи держави. Історико-правовий метод застосовано під час розгляду нормативних основ адміністративно-правового регулювання місцевих зборів в Україні, а методи класифікації та групування – для класифікації місцевих зборів. За допомогою методів аналізу та синтезу визначено недоліки адміністрування місцевих зборів в Україні та запропоновано шляхи їх усунення. Завдяки порівняльно-правовому методу обґрунтовано можливість використання в Україні зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання місцевих зборів. Структурно-логічна схема курсової роботи. Структурно курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних дже¬рел та літератури. В першому розділі розкрито поняття місцевих зборів та надано їх загальну характеристику. В другому розділі проведено аналіз збору за паркування транспортних засобів. В третьому розділі проведена характеристика туристичного збору. В четвертому розділі досліджено шляхи вдосконалення системи місцевих зборів. Загальний обсяг роботи 34 сторінки.
Ціна(грн.) 400

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет