Готові роботи
Основнi джерела формування державного бюджету

Основнi джерела формування державного бюджету (ID:124795)

РозділПолітекономія
Тип роботи курсова
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 52
Зміст Зміст Вступ 1. Суть державного бюджету та його структура 1.1. Сутнiсть та призначення бюджету 1.2. Бюджет як економiчна категорiя 1.3. Призначення бюджету в ринковiй економiці. 1.4. Взаэмозв`язок бюджету i соцiально-економiчних процесiв 2. Основнi джерела формування державного бюджету 2.1. Сутнiсть доходiв державного бюджету. 2.2. Джерела доходiв 2.3. Класифікація державних доходiв. 3. Бюджетний дефiцит та державний борг, суть, причини та шляхи вирiшення 3.1. Державний борг, його класифiкацiя. Методи управлiння державним боргом. 3.2. Бюджетний дефiцит і шляхи його вирішення 4. Проблеми формування держaвного бюджету в Українi на сучасному етапi Висновок Список використаних джерел
Ціна(грн.) 150
Зразок роботи:
Вступ Актуальність теми полягає в тому, що саме за допомогою бюджету держава надає суспільству унікальні блага й послуги, які істотно впливають на рівень добробуту та якість життя: оборона країни, національна безпека й правопорядок, благоустрій, захист довкілля, освіта, охорона здоров'я, наука, культура тощо. Бюджет є унікальним інструмен¬том здійснення економічної політики, якби не було бюджету, держава не могла б виконувати свої функції, суспільство не отримувало б певних послуг, не відбувався б розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту за підрозділами виробництва, галузями економіки, адміністративно-територі¬альними утвореннями, верствами населення. Метою даної курсової роботи є визначення ролі державного бюджету в фінансовій системі України. Основними завданнями, які ставилися в процесі роботи є: - вивчення теоретичних основ розвитку державного бюджету, що передбачає дослідження історичного розвитку та економічної сутності державного бюджету, його структури; - дослідження стану та тенденцій розвитку державного бюджету в Україні, що передбачає аналіз державного бюджету нашої країни, визначення його стану; - дослідження проблем та перспектив розвитку державного бюджету України. Об’єктом дослідження даної курсової роботи є державний бюджет Предметом дослідження курсової роботи виступають доходи державного бюджету, бюджетний дефіцит та державний борг. Методи дослідження які використовувались у процесі підготовки курсової роботи: аналізу та синтезу, порівняння.

Замовлення

Замовлення