Готові роботи
акти цивільного стану,їх особливості

акти цивільного стану,їх особливості (ID:148482)

ПредметПраво, юридичні
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 48
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 1.1 Поняття цивільного стану 1.2 Види актів цивільного стану за законодавством України РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ 2.1 Нормативно – правове регулювання актів цивільного стану в Україні 2.2 Особливості реєстрації актів цивільного стану в Україні РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ НЕДІЙСНИМ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Ціна(грн.) 250
Зразок роботи:
ВСТУП Актами цивільного стану є події та дії, які нерозривно пов'язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її можливість бути суб'єктом цивільних прав та обов'язків (ст. 49 Цивільного Кодексу України, (далі- ЦК). Для найважливіших з них передбачена обов’язкова державна реєстрація. Так, відповідно до частини третьої вищевказаної статті, державній реєстрації підлягають наступні акти цивільного стану, а саме народження фізичної особи та її походження, громадянство, шлюб, розірвання шлюбу у випадках, передбачених законом, зміна імені, смерть. Акти цивільного стану є складним поняттям, проте недостатньо дослідженим в цивільному праві, що є значною прогалиною сучасної правової доктрини, оскільки сутність актів цивільного стану і їх значення для охорони особистих і майнових прав фізичних осіб, для правових відносин суспільства взагалі, є дуже важливим. В зв’язку з цим існує нагальна потреба в дослідженні правового регулювання актів цивільного стану і науковому обґрунтуванні пропозицій щодо його удосконалення. Знання нових положень українського законодавства про державну реєстрацію актів цивільного стану має велике значення не тільки для органів, що здійснюють вказану реєстрацію, але і для громадян, що звертаються в ці органи, так як всі дії громадян або події «існують» в особливому соціальному середовищі - сім'ї, а їх учасниками є особливі суб'єкти - члени сім'ї (родичі, подружжя). Зміни, що відбулися на сьогодні в Україні у сфері політики, економіки, права, впливають і на демографічну ситуацію, зокрема, на шлюбно-сімейні відносини. Тому проблеми сім’ї визначаються як один з пріоритетних напрямків державної політики. Сім’я визнається однією з ключових суспільних цінностей. Аналіз наукових праць вчених-правників доводить, що більшість з них присвячена вивченню основних, базових аспектів сімейного права, таких, як поняття та правова природа шлюбу, умови і порядок реєстрації шлюбу (наукові праці вчених-правників М.В.Антокольської, Д.І.Мейєра, І.В.Афанасьєвої, Г.К.Матвєєва, Н.В.Рабіновіча, І.М.Кузнєцова, Г.Ф.Шершеневича, В.С.Гопанчука, І.В.Жилінкової, Ю.С.Червоного, А.М.Рабця, Н.С.Шерстньової, М.Т.Оридороги, В.А.Рясенцева, А.М.Нєчаєвої, Є.М.Ворожейкіна, З.В.Ромовської, О.С.Мазур), правового регулювання особистих немайнових правовідносин та майнових відносин подружжя (Н.В.Рабіновіч, О.С.Іоффе, О.В.Дзера), історії сімейно-шлюбного законодавства (Г.К.Матвєєв, О.А.Андрєєва), тощо. Такі вчені, як Дзера О.В., Жилинкова І.В вивчали, зокрема, деякі аспекти проблеми врегулювання відносин власності подружжя та осіб, які перебувають у фактичному шлюбі. Наукові праці М.В.Антокольської частково присвячені проблемам розвитку сімейного права, зокрема, проблемі визнання законного шлюбу за фактичними шлюбними відносинами, а пані Зореслава Ромовська, яка є одним з авторів Сімейного кодексу України (надалі – СКУ), здійснила спробу усунути деякі суперечності між правом і традицією у сфері сімейних відносин. CКУ став результатом плідної праці вчених, аналізу чинних кодексів інших країн та врахування досвіду сімейно-правового регулювання. Однак, поряд з тим, він вміщує в собі деякі протиріччя, зокрема, пов'язані з тим, що у відносинах власності законодавець прирівнює осіб, перебуваючих у фактичному шлюбі та чоловіка та жінку, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, що протирічить п. 2 ст 21 СКУ та не сприяє авторитету шлюбу, як сімейно-правового інституту. Метою курсової роботи є дослідження видів актів цивільного стану, залежність меж здійснення цивільних прав та виконання обов’язків у взаємозв’язку з цивільним станом фізичної особи, визначення системи нормативно-правових актів в сфері регулювання актів цивільного стану,аналіз судової практики у справах про визнання актів цивільного стану недійсним. Завданнями курсової роботи є: - визначити поняття актів цивільного стану; - охарактеризувати види актів цивільного стану за законодавством України ; - дослідити нормативно – правове регулювання актів цивільного стану в Україні ; - проаналізувати особливості реєстрації актів цивільного стану в Україні; - висвітлити практику розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними. Об’єктом є цивільно – правові відосини,які регулюють акти цивільного стану. Предметом є акти цивільного стану,їх особливості. Інформаційна база курсової роботи: Цивільний кодекс України, періодична література, наукові статті в яких висвітлюється тема біржових договорів, матеріали інтернет - форумів провідних науковців, зарубіжні та українські інтернет видання. У курсовій роботі використовувались наступні методи, а саме: узагальнення та систематизації при опрацюванні теоретичного матеріалу, абстрактно-логічний – при обґрунтуванні теоретичних узагальнень і висновків, послідовний метод при викладенні основного матеріалу.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет