Готові роботи
Коносамент як товаророзпорядчий документ

Коносамент як товаророзпорядчий документ (ID:173462)

ПредметПраво, юридичні
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 39
Зміст ВСТУП.........................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. КОНОСАМЕНТ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ……….………….....6 1.1.Поняття та юридична природа коносаменту..…………...…………………….6 1.2.Види та фунції коносамента.........……………………………………………..12 Висновки до 1 розділу…………………………………………………………...…17 РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНОСАМЕНТА ЯК ТОВАРОРОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТА……………….…………..............18 2.1. Зміст і вимоги………………………..…………………………………………18 2.2.Одержання вантажу і вчинення правочину за коносаментом.………………23 Висновки до 2 розділу…………………………………………………………...…26 РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНОСАМЕНТУ………………………………………………………………....27 Висновки до 3 розділу……………………………………………………………...32 ВИСНОВКИ..............................................................................................................34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................36
Ціна(грн.) 300 грн
Зразок роботи:
ВСТУП Актуальність теми. Коносамент вважають одним з найстаріших і найбільш важливих документів, що використовуються у світовій торгівлі. Перші згадки про коносамент відносяться до XVI століття. Зрозуміло, що з плином часу даний товаророзпорядчий документ динамічно змінювався та вдосконалювався, саме тому він і є функціонуючим і на сбогоднішній день. Варто зазначити, що історично та геополітично Україна є морською державою,яка має вихід до Чорного і Азовського морів та відповідну інфраструктуру. Сьогодні в Україні функціонують більше 18 морських, 8 річкових та 5 портів, що і обумовлює актуальність даної теми безпосередньо для нашої держави. Основною проблемою є те, що з проголошенням незалежності України було прийнято Кодекс торговельного мореплавства України, який є основним нормативно-правовим актом на морському транспорті. Зростаюче значення перевезень вантажів морським транспортом та відсутність належного правового регулювання таких перевезень становлять важливу наукову проблему, яка потребує детального дослідження та грамонтого закріплення на законодавчому рівні. Дослідженнями багатьох аспектів та проблем у сфері цивільно-правового регулювання коносамента як товаророзпорядчого документа займались такі науковці: К. Александрової, М. Брагінського, Г. Брухіса, В. Вітрянського, В. Гуцуляк, Ю. Джавада, К. Єгорова, А. Жудро, А. Зоріна, Г. Іванова, А. Калпіна та інші. Коструба А.В. у своїй дисертаційній праці обґрунтовує можливість розгляду коносамента як різновиду цінних паперів . Стрельцовою Є.Д. приділено значну увагу проблемі каузальності та абстрактності коносамента . Проблему співвідношення на практиці умов чартеру і коносаменту досліджував такий зарубіжний науковець як Ушаков Д.В . Проблема видів коносамента на науковому рівні знайшла своє відображення в працях таких науковців як О. С. Кокін, Н. О. Нерсесов, В. М. Гуцуляк, В. М. Чуенко, В. П. Лебедев, О. Ф. Федоров та інші. Зокрема, О. С. Кокін на науковому рівні розкрив поняття коносамента, його види та міжнародно-правову регламентацію цього питання . Однак, більшість з цих авторів частково окреслює деякі аспекти даної проблеми. В дослідженні також використані роботи іноземних науковців з питань правового регулювання морських вантажних перевезень: Л.Топалової, І. Лазарова, В. Роттермунд та інших. Проте, незважаючи на наявність наукових досліджень, присвячених різним аспектам правового регулювання коносаменту, досі немає у вітчизняній юридичній науці комплексних досліджень з цієї проблематики, а через це залишається багато проблем які потрібно врегульовувати на законодавчому рівні. Мета дослідження полягає у комплексному та системному вивченні особливостей правового регулювання коносамента як товаророзпорядчого документа відповідно до вітчизнаного та міжнародного законодавста. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких ключових завдань: Розкрити поняття та особливості коносамента; Проаналізувати юридичну природу даного документу та його функції; З’ясувати основні види коносамента; Здійснити аналіз змісту та вимог до даного товаророзпорядчого документа; Розкрити вчинення правочину і одержання вантажу за коносаментом; Дослідити міжнародне правове регулювання коносаменту. Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які виникають щодо створення та використання коносаменту як товаророзпорядчого документу. Предмет дослідження – теоретичні засади правовового регулювання коносамента як товаророзпорядчого документа. Методи дослідження. Під час написання курсової роботи я застосовував низку правових та загальнонаукових методів. Історико-правовий метод застосовувався при здійсненні історико-правового дослідження становлення і розвитку поняття коносаменту . Формально-логічний метод було використано під час дослідження і вивчення правових явищ у сфері регулювання коносаменту. Функціональний метод застосовувався для виділення окремих понять даної сфери та визначення їх місця, ролі, суті та функцій. Також, використовувався метод синтезу — за допомогою якого я порівнював та з'єднував окремі сторіни предмету в єдине ціле, для ширшого розуміння проблематики яка поставленна завданнями курсової роботи. Для встановлення кінцевих висновків на підставі знання загальних властивостей всієї множини об’єкту дослідження я застосовував такий загальнонауковий метод, як дедукція. Структура роботи. Дана робота складається зі вступу, трьох розділів, чотирьох підпунктів, висновку та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи — 36 сторінок.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет