Готові роботи
Конституційне право в системі сучасного гуманітарного знання

Конституційне право в системі сучасного гуманітарного знання (ID:268714)

РозділПраво, юридичні
Тип роботи курсова
Рік виконання 2019
Кількість сторінок 30
Зміст ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………………3 Розділ І Історична ретроспектива становлення та розвитку конституційного права України……………………………………………….5 1.1. Історія конституційного права України…………………………………….5 1.2. Основні положення теорії конституціоналізму…………………………….7 Розділ ІІ Конституційне право України: теоретичні аспекти……………10 2.1 . Поняття і предмет конституційного права як провідної галузі права України…………………………………………………………………………...10 2.2. Функції конституційного права……………………………………………14 2.3.Конституція України як основне джерело конституційного права України…………………………………………………………………………...16 Розділ ІІІ Конституційне право як юридична наука……………………...18 3.1. Поняття, предмет та метод науки конституційного права…………...…..18 3.2.Система науки конституційного права………………………………….…21 Висновки…………………………………………………………………..…….24 Список використаних джерел………………………………………………...26
Ціна(грн.) 210
Зразок роботи:
ВСТУП Актуальність курсової роботи. За останнє десятиліття Україна пройшла великий і складний шлях розвитку до демократичної суспільно-політичної системи. У країні формується громадянське суспільство, засноване на волі народу, і нова держава, що визнає пріоритет прав людини. Чи не найбільш динамічним у цих процесах є розвиток конституційного права як важливої умови для проведення глибоких реформ в економіці і політичній системі, та в той же час однією з гарантій проти повернення країни до минулого. Сучасне конституційне право – це галузь права, яка закріплює основні принципи демократії та організації влади. Саме це породжує гостру боротьбу різних політичних сил навколо Конституції, законів, судових рішень та інших правових актів, що становлять джерела конституційного права. Конституційне право – це сукупність правових норм, які охороняють основні права і свободи людини і засновують в цих цілях певну систему державної влади. Один з найважливіших постулатів сучасної цивілізації свідчить: держава існує для людини, щоб охороняти її свободу і сприяти благополуччю. Але як забезпечити баланс свободи і влади? Адже якщо свобода виявляється поза межами державності, вона легко може переродитись в анархію і вседозволеність, а якщо державність будується на відмові від свободи, людина потрапляє в кайдани тоталітарного гніту. Знаходження балансу влади і свободи становить найголовніший і делікатний сенс конституційного права. Метою курсової роботи є комплексний аналіз питань, що стосуються теоретичного аналізу конституційного права України, як галузі права та як науки. Об'єктом курсової роботи є сукупність знать, теоретичних положень та концепцій про становлення і розвиток конституційного права України. Предметом курсової роботи виступають суспільні відносини, які регулюються нормами конституційного права. Методологічною основою проведеного дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. Застосовуються формально-логічний, системно-структурний, логіко-юридичний методи дослідження. Теоретичну основу курсової роботи складає література з конституційного, адміністративного права, загальної теорії та історії держави та права. При цьому особливо слід відзначити праці вчених, безпосередньо використані автором: В.Л. Федоренко, С.С. Дністрянський, Б.О. Кістяківсткий, Н.К. Шаптала, В.М. Шаповал, М.В. Афанасьєва, Ю.Ю. Бальцій та інші. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. У розділі 1 розглянута історична ретроспектива становлення та розвитку конституційного права України. У розділі 2 детально досліджені теоретичні аспекти конституційного права України. У розділі 3 йде мова про конституційне право як юридичну науку.

Замовлення

Замовлення