Готові роботи
Аналіз медичного страхування в Україні: розвиток та перспективи.

Аналіз медичного страхування в Україні: розвиток та перспективи. (ID:131562)

ПредметСтрахування
Тип роботи бакалаврська
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 88
Зміст ВСТУП……………………………………………………………………………. 4 Розділ 1. Теоретико-методичні основи медичного страхування 7 1.1. Економічний зміст, види та функції медичного страхування 7 1.2. Основні концепції запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні 20 Розділ 2. Оцінка ефективності розвитку медичного страхування в Україні 32 2.1. Ринок страхових послуг з медичного страхування в структурі страхового ринку (на прикладі СТ «Іллічівське») 32 2.2. Визначення проблемних питань в галузі медичного страхування на сучасному етапі 40 Розділ 3. Перспективи розвитку медичного страхування в Україні 52 3.1. Шляхи впровадження світового досвіду з медичного страхування у вітчизняну практику 52 3.2. Доцільність та необхідність впровадження обов’язкового медичного страхування 56 ВИСНОВКИ 73 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 77 ДОДАТКИ 84
Ціна(грн.) 200
Зразок роботи:
ВСТУП Актуальність роботи. Сучасний страховий ринок України посідає вагоме місце у фінансовій системі держави. З кожним роком страхові компанії пропонують нові страхові продукти та послуги. Розвиток медичного страхування є важливим для будь-якого суспільства, у тому числі і для нашої держави. Медичне страхування в Україні є відносно новою послугою, тому перспективи його подальшого розвитку є особливо актуальними. Вітчизняний страховий ринок працює в умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи та необхідності реформування національної економіки. Комплексного, реформування потребує вітчизняна система соціального захисту населення. На сучасному етапі дуже гостро стоїть питання реформи охорони здоров'я. застарілі не вирішенні завдання в галузі охорони здоров’я та поява нових проблем призвели до відсталої матеріальної бази, низького рівня медичного обслуговування, суттєвого підвищення ціни лікарських препаратів і, як наслідок - стан здоров'я населення в Україні є вкрай незадовільним. Вплив світової фінансово-економічної кризи, інертність та половинчастість економічних реформ в Україні призвели до кризи в системі охорони здоров'я та погіршення якості медичного обслуговування населення. Так, у складеному вперше за історію Всесвітньої організації охорони здоров'я рейтингу національних систем охорони здоров'я, Україна посіла 79 місце з 191 країни світу. Велике значення у забезпеченні високого рівня медичного обслуговування та соціального захисту населення відіграє медичне страхування у обов’язковій та добровільній формах. Питання розвитку та проблем медичного страхування вивчали такі вітчизняні та зарубіжні вчені: В.Базилевич, О.Барановський, О.Вовчак, К.Воблий, О.Гаманкова, В.Грушко, Ю.Дьячкова, О. Залєтов, О.Заруба, О.Крутик, В.Опарін, Л.Нечипорук, Н.Ткаченко, К.Турбіна., В.Фурман, Я.Шумелда. та багато інших. Однак, необхідність підвищення ефективності функціонування ринку медичного страхування, актуальність впровадження обов’язкового медичного страхування виявили потребу у більш глибокому вивченні теоретико-методичних та практичних аспектів медичного страхування, виокремленні шляхів запровадження в Україні ефективних систем обов’язкового медичного страхування. На сучасному етапі в Україні функціонує система добровільного медичного страхування (ДМС), але дана система охоплює лише 5%-7% населення. Запровадження системи ефективного добровільного медичного страхування, та поступове, виважене впровадження обов’язкового медичного страхування потребує науково обґрунтованого підходу та глибокого вивчення. Отже, тема даної дипломної роботи є актуальною. Метою дипломної роботи є вивчення теоретико-методичних та практичних аспектів медичного страхування, виявлення існуючих проблем та надання практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності його функціонування. Для досягнення поставленої мети було передбачено вирішення наступних завдань: - вивчити економічний зміст, види та функції медичного страхування; - проаналізувати етапи розвитку медичного страхування в Україні; - оцінити ефективність надання страхової послуги з медичного страхування на вітчизняному страховому ринку; - виокремити та проаналізувати джерела існуючих проблем в галузі медичного страхування; - вивчити зарубіжний досвід впровадження обов’язкового медичного страхування та визначити шляхи його використання у вітчизняній практиці; - надати конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності добровільного медичного страхування та впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні. Об'єктом дослідження є ринок медичного страхування в Україні. Предметом дослідження є фінансові відносини, що виникають в процесі функціонування ринку медичного страхування в Україні. Для вирішення поставлених в роботі завдань використано сукупність таких наукових методів: для визначення економічного змісту медичного страхування - теорію пізнання з основами діалектичного методу, метод спостереження, аналізу і синтезу; для визначення місця конкретного суспільного явища в загальній сукупності - методи порівняння. Ретроспективний аналіз здійснений із застосуванням методу історичного досвіду до реалій сьогодення. Аналіз сучасного стану розвитку медичного страхування було здійснено на основі порівняльного аналізу, статистичного та графічного методів. Практичне значення одержаних результатів полягає у наданні конкретних пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування вітчизняного ринку добровільного медичного страхування на визначення шляхів та методів запровадження системи обов’язкового медичного страхування в Україні. Обсяг і структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний обсяг роботи становить 76 сторінок комп’ютерного тексту і містить 4 таблиці та 5 рисунків. Список використаних джерел складає 85 найменувань і розміщений на 7 сторінках. В роботі сформовано 2 додатки на 5 сторінках. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 1.1.Економічний зміст, види та функції медичного страхування В економічному аспекті стан, ефективність та перспективи розвитку системи охорони здоров'я значною мірою залежать від системи фінансування цієї галузі економіки. Наразі є три основні види фінансування охорони здоров'я: державне (бюджетне), соціальне страхування та приватне медичне страхування. На думку В. Базилевича, медичне страхування – це форма особового страхування, що гарантує громадянам отримання медичної допомоги при настанні страхової полії за рахунок нагромадження страхових фондів . О. Вовчак зазначає, що за призначенням медичного страхування є захист інтересів громадян у разі втрати ними здоров’я з будь-якої причини. Воно пов’язане з компенсацією громадянами витрат, зумовлених оплатою медичної допомоги, та інших витрат, пов’язаних із підтримкою здоров’я : - відвідуванням лікарів та амбулаторним лікуванням; - придбанням медикаментів; - лікуванням у стаціонарі; - отриманням стоматологічної допомоги, зубним протезуванням; - проведенням профілактичних та оздоровчих заходів тощо. У наукові праці О. Заруби визначені такі суб’єкти добровільного медичного страхування є : - страхувальники - окремі дієздатні громадяни, підприємства, що представляють інтереси громадян, а також благодійні організації та фонди; - страховики - страхові компанії, що мають ліцензії на здійснення цього виду страхування; - медичні заклади, що надають допомогу на засоби медичного страхування і мають ліцензію на здійснення лікувально-профілактичної діяльності, передбачену програмою добровільного медичного страхування (далі ДМС); - аптеки - фармацевтичні установи, що забезпечують застраховану особу або медичний заклад медикаментами та матеріалами, необхідними для надання медичної допомоги, передбаченої договором ДМС; - асистуюча компанія, яка є посередником між страховиком, медичним закладом та аптекою. Вона організує надання застрахованій особі медичної допомоги за програмою ДМС. У науковій праці визначені страхові фонди з добровільного медичного страхування, які утворюються за рахунок таких добровільних страхових внесків: - підприємств та організацій; - різних груп населення; - окремих громадян. Медичне страхування здійснюється у двох формах: обов’язковій і добровільній. На сучасному етапі в Україні функціонує тільки одна форма медичного страхування – добровільна, тому більш детально проаналізуємо теоретичний доробок добровільного медичного страхування. Відомо, що добровільне медичне страхування може бути індивідуальним і колективним. Т. Говорушко визначає, що за індивідуального страхування страхувальниками, як правило, є окремі громадяни, які уклали договір зі страховиком про страхування себе або третьої особи (дітей, батьків, родичів) за рахунок власних грошових засобів. За колективного страхування страхувальником, як правило, є підприємство, установа, яка укладає договір зі страховиком про страхування своїх працівників або інших фізичних осіб (членів сімей працівників, пенсіонерів тощо) за рахунок їхніх грошових засобів . У науковій праці Т.Григораш визначені відмінності між добровільним і обов’язковим медичним страхуванням (Табл. 1.1)

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет