Готові роботи
Автомобільний тур "Північна Італія"

Автомобільний тур "Північна Італія" (ID:137664)

ПредметТуризм
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 81
Зміст ЗМІСТ: ВСТУП ……………………………………………………………………..……..8 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОГО ТУРУ……………………………………………..……11 1.1. Транспорт як фактор розвитку міжнародного туризму………………...11 1.2. Сутність використання власного автотранспорту для організації подорожей……………………………..………………………………...…15 1.3. Транспортна інфраструктура у міжнародному туризмі………………...18 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ТУРІВ ІТАЛІЄЮ………………………………..…….24 2.1. Особливості туристичних подорожей та ресурсів Італії………...………...24 2.2. Проблеми розвитку автомобільного туризму та потенційні можливостіїх вирішення…………………………………………………………………...….....27 2.3. Підвищення якості послуг транспортної інфраструктури Італії…………………………………………………..............…………………...31 РОЗДІЛ 3. АВТОРСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТУР «ПІВНІЧНА ІТАЛІЯ» ………………………………………………………….………….......35 3.1. Перспективи розвитку автомобільного туризму в Італії………………....35 3.2.Розробка програми самодіяльного автомобільного туру «Північна Італія»…………………………………………………………………...………...45 3.3.Калькуляція автомобільного туру «Північна Італія» та методи його просування…………………………………………..…………………………....61 ВИСНОВКИ................................................................................................66 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….…….68 ДОДАТКИ…………………………………………………………………..….....73
Ціна(грн.) 800
Зразок роботи:
ВСТУП Актуальність дослідження. Провідною галуззю розвитку світової економіки наприкінці XX – на початку XXI століть є туризм, що обумовлює суттєві виклики і, відповідно, потребує здійснення якісно нових інфраструктурних зрушень, зокрема їх транспортної складової. Рекордним для міжнародного туризму став 2012 рік, у якому чисельність подорожуючих перевищила один мільярд. За даними Всесвітньої туристичної організації, на сектор туризму припадає 9% світового ВВП, одне з кожних 12 робочих місць і 30% експорту послуг у світі, останній показник у найменш розвинутих країнах сягає 45%. У поточному десятилітті розвиток туристичної галузі залишиться у числі світових лідерів. Для організації туристичної діяльності вплив транспортних факторів має особливе значення. Наявність транспортних зв'язків з прикордонними країнами сприяє розвитку міжнародних поїздок. Сучасна європейська транспортна інфраструктура задовольняє у повному обсязі попит подорожуючих як за кількісними, так і за якісними параметрами. Йдеться, насамперед, про вартісні, інтеграційні, транзитні, швидкісні, комфортні та безпекові аспекти. Актуальність теми дипломної роботи автомобільний тур «Північна Італія» полягає в тому, що вона розкриває специфічні особливості Італійського туристичного регіону, багаті туристичні ресурси країни для створення неповторного туристичного продукту та організації незабутнього дозвілля для туристів. Наявність потужного природного та історико-культурного потенціалу, різноманітного спектру туристичних послуг, розвитку туристичної інфраструктури, транспортних шляхів, зокрема автомобільних, високого економічного розвитку в Італії, дає можливість у повному обсязі задовольнити потреби іноземних туристів, які відвідують Італію з туристичною метою. Об’єкт дослідження: автомобільні тури Італією. Предмет дослідження: авторський тур «Північна Італія». Мета дослідження: розробка авторського туру «Північна Італія». Завдання, що ставляться в роботі:  проаналізувати теоретичні основи розвитку транспортної інфраструктури в міжнародному туризмі та дослідити концептуальні засади впливу міжнародного туризму на розвиток транспортної інфраструктури;  охарактеризувати організацію надання автомобільних послуг в міжнародному туризмі, зокрема в Італії та визначити сутність використання власного автотранспорту для організації подорожей;  проаналізувати сучасний стан транспортного обслуговування туристів в світі з метою виявлення напрямків розвитку його інфраструктури;  дослідити особливості подорожей та туристичних ресурсів Італії;  визначити проблеми розвитку автомобільного туризму та потенційні можливості іх вирішення;  запропонувати методи підвищення якості послуг транспортної інфраструктури Італії;  обгрунтувати перспективи розвитку автомобільного туризму в Італії;  розробити власний туристичний автомобільний маршрут «Північна Італія», провести калькуляцію витрат на здійснення подорожі та запропонувати методи просування даного туру. Використані теоретичні і законодавчо-нормативні джерела: Концептуальні засади функціонування міжнародного ринку послуг і взаємозв’язок динаміки його структурних елементів з провідними тенденціями світогосподарського розвитку знайшли відображення у роботах вітчизняних вчених М. Биржакова [3], В. Гетьмана [7], В. Кифяка [20], О. Любіцевої [22], О.Осіпової [26], І. Школи [39], П. Яновського [40], та ін. Разом з тим у наукових працях сучасних вітчизняних та іноземних вчених недостатньо уваги приділяється проблемам розвитку транспортної інфраструктури та методам її покращення та оновлення. Інформаційною базою дослідження слугували офіційні дані Державної служби статистики України, Європейської служби статистики, Європейської туристичної комісії, дані Національного банку Італії, офіційні публікації та аналітичні звіти Всесвітньої туристичної організації, Європейської туристичної організації, матеріали експертних оцінок, праці вітчизняних та зарубіжних дослідників. Область застосування результатів роботи: використання отриманих результатів дослідження для подальшої розробки теорії та методології самодіяльного автомобільного туризму. Практична цінність роботи полягає в тому, що комплексний опис північного регіону Італії сприяє глибокому і цілісному сприйнятті туристично-рекреаційного потенціалу країни. Розробка нового туру на базі наявного туристично-рекреаційного потенціалу сприятиме розвитку автомобільного туризму та залученню туристів в регіон. Дипломна робота носить практичний характер і може бути використана в якості основної бази при розробці подібних маршрутів в інших регіонах Італії.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет