Готові роботи
"Вставні та вставлені конструкції в мовному фонді сучасної публіцистики"

"Вставні та вставлені конструкції в мовному фонді сучасної публіцистики" (ID:179472)

РозділУкраїнська мова
Тип роботи курсова
Рік виконання 2013
Кількість сторінок 28
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ВСТАВНИХ І ВСТАВЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ 1.1. Вставні і вставлені конструкції як синтаксичні категорії 1.2. Класифікаційна характеристика вставних і вставлених структур 1.2.1 Основні типи вставних конструкцій 1.2.2. Класифікація вставлених конструкцій РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІОНУВАННЯ ВСТАВНИХ І ВСТАВЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СУЧАСНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ 2.1. Роль і значення вставних і вставлених синтаксичних одиниць у тексті 2.2. Потенціал вставних і вставлених конструкцій у сучасних публіцистичних текстах ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ціна(грн.) 300
Зразок роботи:
ВСТУП Проблеми синтаксису постійно знаходяться в центрі уваги мовознавців, тому що структура речення в сучасній українській мові є досить гнучким явищем, яке чутливо реагує на цільові настанови акту комунікації. Це призводить до того, що на кожному етапі наукового пізнання постають нові питання. До таких важливих проблем належить і питання про вставні та вставлені конструкції – особливі синтаксичні одиниці [27, с. 160]. Природа вставних і вставлених конструкцій була об’єктом вивчення багатьох мовознавців, а саме: 1) особливий статус, факультативний характер, структурна організація, позиція в реченні, спосіб уходження до базового речення (Б. Кулик, Л. Кадомцева, І. Вихованець, І. Слинько, Н. Гуйванюк, М. Кобилянська, А. Загнітко, В. Кононенко, П. Дудик, А. Мойсієнко, О. Семотюк, О. Шахматов, В. Виноградов, Б. Шапіро, В. Бєлошапкова, В. Тихомиров та ін.; 2) їхня семантика (А. Загнітко, В. Грицина, С. Байдусь, О. Семотюк); 3) інтонування цих одиниць (Н. Плющ, Р. Романова, Ю. Златопольський); 4) особливості пунктуаційного виділення вставних і вставлених конструкцій (В. Жайворонок, І. Савченко, А. Шапіро); 5) комунікативний і текстовий потенціал цих одиниць (А. Мамалига, З. Олійник, О. Артеменко, С. Гостєва, С. Онишко) тощо. Помічено, що увага мовознавців була зосереджена на розмежуванні вставних і вставлених конструкцій, на вивченні сутності й особливостей функціонування, аналізі їхньої семантики, синтаксичній будові, пунктуаційному виділенні, але стильовий потенціал вставних і вставлених структур залишився на периферії. Тому вивчення таких синтаксичних одиниць у фонді публіцистики видається досить-таки актуальним. Мета роботи полягає у з’ясуванні структурно-семантичних і функціонально-стилістичних особливостей вставних і вставлених конструкцій у публіцистичному стилі сучасної української мови. Поставлена мета уможливлює розв'язання таких основних завдань: 1) розглянути вставні та вставлені конструкції як лінгвістичні категорії; 2) виділити основні типи вставних і вставлених одиниць; 3) розкрити роль і значення аналізованих структур у тексті; 4) проаналізувати особливості функціонування вставних і вставлених конструкцій у публіцистичному стилі. Об’єктом дослідження є вставні та вставлені конструкції, предметом – структурно-семантична й функціонально-стилістична специфіка цих синтаксичних одиниць у сучасній публіцистиці. У курсовій роботі використані такі методи дослідження: описовий, структурний, функціональний. Теоретичне значення роботи вбачаємо в розширенні знань про вставні та вставлені конструкції, що збагачує теорію синтаксису в структурному, семантичному та стилістичному аспектах. Практичне значення. Наше дослідження може стати в нагоді при викладанні спецкурсу зі стилістики української мови, написанні методичних посібників із синтаксису сучасної української мови. Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

Замовлення

Замовлення