Готові роботи
"Дослідження як один із пріоритетних методів на уроках вивчення вставних і вставлених конструкцій"

"Дослідження як один із пріоритетних методів на уроках вивчення вставних і вставлених конструкцій" (ID:179489)

ПредметУкраїнська мова
Тип роботи курсова
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 47
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ І. ВСТАВНІ ТА ВСТАВЛЕНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ШКІЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ 1.1. Основна мета опрацювання вставних і вставлених конструкцій на уроках української мови 1.2. Вимоги програм і підручників до вивчення вставних і вставлених конструкцій РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ВСТАВНИХ І ВСТАВЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ШКОЛІ 2.1. Особливості вивчення вставних і вставлених конструкцій на уроках української мови та в позаурочний час 2.1.1. Специфіка опрацювання вставних і вставлених одиниць на уроках української мови2.1.2. Дослідження як основний метод вивчення вставних і вставлених конструкцій в умовах позакласної роботи з української мови 2.2. Аспекти ефективного опрацювання вставних і вставлених конструкцій у школі ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. ДОДАТОК (Конспект уроку на тему: «Вставні слова (словосполучення, речення), розділові знаки при них»)
Ціна(грн.) 300
Зразок роботи:
ВСТУП Сьогодні мова визнана найунікальнішим явищем у житті суспільства і кожної людини зокрема, оскільки в процесі їхньої активної взаємодії формується повноцінна особистість. Така соціалізація зумовлена передусім тим, що в мові репрезентовано соціальний досвід попередніх поколінь. Оволодіваючи мовою, дитина привласнює його, і цей досвід стає складником особистості. Саме із цієї причини важливо з раннього дитинства засвоїти багатство української мови. Українська мова – державна мова України, а тому вона вивчається в усіх навчальних закладах нашої держави. Основна мета її навчання полягає у «формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції» [24, с. 3]. Поставлена мета деякою мірою забезпечується вивченням синтаксису, тому що саме цей курс можна вважати центральним. Від учителя української мови вимагається забезпечити учнів знаннями про закономірності сполучуваності слів і побудови речень, про виражальні можливості різних синтаксичних структур та вміннями користуватися такими знаннями в різних мовленнєвих ситуаціях. Основні засади методики вивчення синтаксису закладені в сучасних підручниках і методичних посібниках. В українській лінгводидактиці це праці О. Біляєва, В. Горяного, Н. Іваницької, К. Плиско, Р. Христіанінової, М. Пентилюк, С. Карамана, О. Горошкіної, С. Омельчука, М. Кравець та ін. Однак, зауважуємо, окремі питання залишаються до кінця не з’ясованими. Так, методика вивчення вставних і вставлених конструкцій опинилася на периферії. На сьогодні ще немає комплексного монографічного дослідження, яке б розкривало найоптимальніші методи й прийоми опрацювання таких одиниць у шкільному курсі української мови, що й підтверджує актуальність обраної теми: «Дослідження як один із пріоритетних методів на уроках вивчення вставних і вставлених конструкцій». Об’єктом дослідження є процес шкільного навчання української мови. Предметом дослідження є зміст, форми, методи і прийоми вивчення вставних і вставлених конструкцій у сучасній школі. Мета дослідження: розробити й теоретично обґрунтувати методику вивчення вставних і вставлених конструкцій на дослідницькій основі. Відповідно до мети визначено такі завдання: 1) розкрити основну мету опрацювання вставних і вставлених конструкцій на уроках української мови; 2) з’ясувати вимоги програм і підручників до вивчення вставних і вставлених одиниць; 3) визначити специфіку вивчення вставних і вставлених конструкцій на уроках української мови та в позаурочний час; 4) описати домінантні аспекти ефективного опрацювання вставних і вставлених одиниць у школі. Для реалізації поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: 1) теоретичні (аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення і систематизація лінгвістичної, психолого-педагогічної, методичної літератури з теми дослідження; аналіз програмно-методичного забезпечення; розробка змісту і методики шкільного вивчення вставних і вставлених конструкцій на дослідницькій основі); 2) емпіричні (спостереження за навчально-виховним процесом, а також бесіди з учителями та учнями). Наукова новизна курсової роботи полягає у визначенні лінгводидактичних та психолого-педагогічних основ вивчення вставних і вставлених конструкцій у шкільному курсі української мови. Теоретичне значення дослідження. Обґрунтовано необхідність упровадження дослідницької роботи учнів під час опрацювання вставних і вставлених одиниць, а також розроблено методичну систему роботи над вставними та вставленими конструкціями в сучасній школі, спрямовану на формування у школярів необхідних знань і вмінь. Практичне значення курсової роботи полягає у впровадженні в навчальний процес запропонованої методики вивчення вставних і вставлених конструкцій. Матеріали дослідження можна використовувати в процесі викладання вишівського курсу «Методика навчання української мови»; у розробці спецкурсів із даної проблеми; у створенні методичних посібників із сучасної української мови для студентів-філологів та вчителів української мови. Основними положеннями курсової роботи можуть послуговуватися студенти та учні під час написання власних наукових розвідок, а також у процесі підготовки до олімпіад, конференцій тощо. Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатку. Загальний обсяг сторінок – 47.
Інші роботи з даної категорії:

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет